Hlavní obsah

první, kniž. prvý

Číslovka

  1. (na začátku v pořadí) premier/-ièremed. poskytnout první pomocdonner les premiers soins
  2. (přední, nejvýznamnější) premier/-ièrev prvé řaděen premier lieusport. první ligapremière division fcestovat první třídouvoyager en première (classe)

Vyskytuje se v

týž: pro zesílení un seul et même, toujours le mêmejeden a týž

cestovat: voyager en première (classe)cestovat první třídou

čtení: première lecture de la loipráv. první čtení zákona

hlt: en une gorgéejedním hltem, na jeden hlt

hluchý: être sourd d'une oreillebýt hluchý na jedno ucho

jakost: première qualité, premier choixprvní jakost

jednou: pour une foispro jedenkrát

ještě: encore une foisještě jednou

kolo: premier tour des électionsprvní kolo voleb

krásný: un beau jour, un de ces quatre matinsjednoho krásného dne

kus: v celku, nepřetržitě d'un seul tenant, bez přestávky sans débriderv jednom kuse

láska: coup de foudreláska na první pohled

linie: monter en (première) lignejít do první linie

měsíc: quadrature de la Luneprvní čtvrť měsíce

milovnice: jeune première první milovnice

následovat: se suivrenásledovat jeden za druhým

nastoupit: monter en lignenastoupit do čela/první linie

nebo: l'un ou l'autrejeden nebo druhý

pád: nominatif /génitif /datif /accusatif /vocatif /locatif /instrumental první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pád

patro: élever la maison d'un étagezvýšit dům o jedno patro

pohled: au premier aspectna první pohled

pokus: premier essai sport. první pokus

poměr: dans le rapport de un à dixv poměru jedna ku deseti

pomoc: premiers secours první pomoc

popálenina: brûlure du premier degrémed. popálenina prvního stupně

posadit se: se placer au premier rangposadit se do první řady

první: donner les premiers soinsmed. poskytnout první pomoc

příležitost: à la première occasionpři první příležitosti

radost: à faire plaisirjedna radost

ráz: d'un (seul) coupjedním rázem, na jeden ráz

řada: en premier lieuv první řadě především

stanice: poste de secoursstanice první pomoci

starý: un de mes vieux amisjeden z mých starých přátel

strana: stationnement unilatéralparkování po jedné straně vozovky

stupeň: être brûlé au premier/second degrémít popáleniny prvního/druhého stupně

třída: voyager en première/deuxième (classe)cestovat první/druhou třídou

ucho: être sourd d'une oreillebýt hluchý na jedno ucho

válka: Première/Seconde Guerre mondialeprvní/druhá světová válka

vozovka: stationnement unilatéralparkování po jedné straně vozovky

vyhrát: avoir le premier prixvyhrát první cenu

za: de temps en tempsjednou za čas

zátah: d'une seule traitena jeden zátah

ani: pas un, z obou ni l'un ni l'autreani jeden

dva, dvě: l'un d'entre nous deuxjeden z nás dvou

jedno: Ça m'est égal., Je m'en balance.Je mi to jedno.

: Cela lui est égal.Jí je to jedno.

místo: mettre à la première placedát na první místo

od, ode: à partir du premier janvierod prvního ledna

runda: On remet ça.Ještě jednu rundu.

začas: de temps en temps, de temps à autrejednou začas

brdo: être coulé dans le même moulebýt na jedno brdo

dech: d'une (seule) traitejedním dechem

hrát: tenir le premier violonhrát první housle

hrob: avoir un pied dans la tombe, être au bord de la tombebýt jednou nohou v hrobě

karta: jouer son va-toutvsadit všechno na jednu kartu

král: Il y avait une fois/Il était une fois un roi.Byl jednou jeden král. začátek pohádek

kvítí: Un de perdu, dix de retrouvés.Pro jedno kvítí slunce nesvítí.

měřit: Deux sûretés valent mieux qu'une.Dvakrát měř, jednou řež.

moucha: faire coup doublezabít dvě mouchy jednou ranou

mysl: être du même avis que qqnbýt jedné mysli s kým

nikdy: On ne sait jamais !Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!

paní: On raconte que...expr. Jedna paní povídala.

provaz: être de mèche avec qqntáhnout s kým za jeden provaz

přečíst (si): lire qqch d'un seul traitpřečíst co jedním dechem

připalovat: fumer comme un pompierpřipalovat jednu od druhé

rána: faire coup doublepřen. zabít dvě mouchy jednou ranou

ruka: avoir la primeur d'une nouvellemít zprávu z první ruky

řezat: Mieux vaut prévenir que guérir.Dvakrát měř a jednou řež.

spočítat: compter qqch sur les doigts d'une mainspočítat co na prstech jedné ruky

střecha: vivre sous le même toitbydlet pod jednou střechou

šik: marcher coude à coudekráčet v jednom šiku

táhnout: être du bord de qqn, être du même bordtáhnout s kým za jeden provaz

téma: passer du coq à l'ânepřeskakovat z jednoho tématu na druhé

vlaštovka: Une hirondelle ne fait pas le printemps.Jedna vlaštovka jaro nedělá.

vsadit: jouer son va-tout, risquer le tout pour le toutvsadit všechno na jednu kartu

vymlouvat se: se renvoyer la ballevymlouvat se jeden na druhého

zamilovat se: avoir un coup de foudre pour qqnzamilovat se do koho na první pohled

žít: On ne vit qu'une fois.Žijeme jenom jednou.

aller: match allerprvní zápas před druhým odvetným

aspect: au premier aspectna první pohled

beau: un beau jourjednoho krásného dne

bon: arriver bon premierdojet první

chacun: chacun à son tourjeden po druhém ne naráz

coup: d'un (seul) coupjedním rázem, na jeden ráz

jeden, jedna, jedno: pas un seulani jeden jediný

cours: cours préparatoireprvní třída

cycle: premier/second cycleprvní/druhý stupeň

débrider: zast. sans débriderbez přestávky, v jednom kuse

derrière: marcher l'un derrière l'autrejít jeden za druhým

dételer: travailler sans dételerpracovat v jednom kuse

et: vingt et undvacet jedna

exhausser: exhausser une maison d'un étagezvýšit dům o jedno patro, přistavit k domu patro

fois: une (seule) foisjednou (jedinkrát)

instance: tribunal de grande instancesoud první instance

jauger: jauger qqn d'un coup d'œilodhadnout koho na první pohled

jet: premier jetprvní náčrt uměl. díla

le, la: l'un... l'autrejeden... druhý

matin: un de ces quatre matinsjednoho krásného dne o budoucnosti

ordre: de premier ordreprvotřídní, prvního řádu

positif: degré positifpozitiv, první stupeň

poste: poste de secoursstanice první pomoci

premier: premiers secoursprvní pomoc

quatorze: guerre de quatorzeprvní světová válka

rang: de premier rangprvotřídní, první třídy, prvořadý

rapport: dans le rapport de un à dixv poměru jedna ku deseti

rare: un des rares... qui...jeden z mála, který...

regard: au premier regardna první pohled

secours: premiers secoursprvní pomoc

seul: une seule foisjedinkrát, jen jednou

simple: un aller simplejedna cesta jednoduchá jízdenka

soin: premiers soinsprvní pomoc

son, sa: chacun son tourjeden po druhém

sourd: être sourd d'une oreillebýt hluchý na jedno ucho

tiers: le tiers et le quartkdokoli, (jeden) další

tout: tous les premiers vendredis de chaque moiskaždý první pátek v měsíc

un: s'en jeter unkopnout tam jednoho (panáka)

unique: seul et uniquejeden jediný

venu: le premier venuprvní, kdo se namane, kdokoli

à: du premier au dernierod prvního do posledního

contenter: se contenter d'un repas par jourspokojit se s jedním jídlem denně

cul: plan culsex na jednu noc, úlet

débouler: débouler du premier étageseběhnout z prvního poschodí

égal: Ça m'est (bien) égal.Je mi to (úplně) jedno.

fermer: magasin qui ferme un jour par semaineobchod, který je jeden den v týdnu zavřený

hic: Il y a un hic.Má to jeden háček.

loge: être aux premières logesbýt v první řadě

personne: à la première/troisième personnev první/ve třetí osobě

plan: plan culsex na jednu noc, úlet

plus: une fois de plusještě jednou

pot: boire un pot (de bière)dát si jedno (pivo)

redire: Pouvez-vous me redire votre nom ?Můžete mi ještě jednou říct vaše jméno?

stationnement: stationnement bilatéral/unilatéralparkování po obou stranách vozovky/po jedné straně vozovky

unième: cent unièmesto první

acabit: de/du même acabitna jedno kopyto