Hlavní obsah

bonne [bɔn]

Vyskytuje se v

aloi: de bon aloijakostní, kvalitní

bon: être bonen qqch být dobrý v čem

bon: à quoi bon ?proč(pak)?, nač(pak)?, k čemu by to bylo dobré?

bon: le bondobrý, správný následované substantivem

bon: pour de bonopravdu, doopravdy, vážně

bon: avoir qqn à la bonnedržet na koho, být s kým zadobře

conscience: bonne consciencedobré svědomí

dépit: en dépit du bon sensproti zdravému rozumu

droit: à bon droitprávem

entente: (bonne) ententeshoda dobré vztahy

femme: bonne femmeženská, ženuška

figure: faire bonne/piètre/mauvaise figurevypadat dobře/uboze/špatně

grâce: bonne grâcedobrá vůle

gré: bon gré mal gréchtě nechtě

guerre: de bonne guerrefér, podle všech pravidel

heure: à la bonne heurečasně, záhy, brzy

humeur: bonne/belle humeurdobrá nálada

marché: bon marchévýhodná koupě

marché: à bon marchélevně, lacino

marché: bon marchélevný, laciný

matin: de bon/grand matinbrzy ráno, časně z rána

meilleur: le meilleur, la meilleurenejlepší

meilleur: la meilleurenejlepší historka

meilleur: le meilleur dede qqch (to) nejlepší, nejlepší věc z čeho

pasteur: le bon pasteurdobrý pastýř Kristus

point: en bon pointna dobré cestě

prince: être bon princebýt snášenlivý, umět se přizpůsobit

sens: bon senszdravý rozum jednotlivce

teint: bon teintskálopevný, každým coulem, pravověrný

vivant: bon vivantbonviván, požitkář

volonté: bonne volontédobrá vůle, dobrý úmysl, ochota

acheter: acheter qqch cher/bon marché/à créditkoupit co draho/levně/na úvěr

action: faire une bonne actionudělat dobrý skutek

aventure: dire la bonne aventure à qqnvěštit komu osud

bête: bête à bon Dieuberuška, slunéčko sedmitečné

bon: à bon marchélevný

bon: un bon à tirerschváleno k tisku

bon: Ah, bon ?Aha!, Fakt? údiv

bon: C'est bon !To stačí!

bon: arriver bon premierdojet první

bon: fin. bon de caissepokladní poukázka

bon: fin. bon du Trésorstátní pokladniční poukázka

cap: le cap de Bonne-Espérancemys Dobré naděje

conseil: être de bon conseilumět dobře (po)radit

continuation: Bonne continuation !Jen tak dál!

escient: à bon escients dobrým vědomím, po zralé úvaze

fée: bonne fée, fée bienfaisantedobrá víla

ferraille: être bon pour la ferraillepatřit do šrotu

figure: avoir une bonne figurevypadat příjemně

fortune: faire contre mauvaise fortune bon cœurumět snášet rány osudu, smířit se s osudem

garde: être sous bonne gardebýt pod dobrým dohledem, být dobře hlídán

génie: bon/mauvais géniedobrý/zlý duch

genre: hanl. bon chic, bon genre B. C. B. G.na úrovni maloměšťácký

goût: de bon goûtvkusný

grâce: iron. être dans les bonnes grâces de qqnbýt v přízni u koho, těšit se čí přízni

intention: L'enfer est pavé de bonnes intentions.Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly.

investissement: C'est un bon investissement.To je dobrá investice. to se vyplatí

maison: être de bonne maisonbýt urozeného původu

mal: bon gré, mal grévolky nevolky, chtě(j) nechtě(j)

maman: grand-maman, bonne-mamanbabička

manger: manger de bon appétitjíst s velkou chutí

manquer: manquer de bon sensnemít rozum

meilleur: le meilleur d'une sociétéspolečenská elita

mener: mener qqch à bon finpřivést co k dobrému konci, úspěšně dokončit co

mine: avoir bonne/mauvaise minevypadat dobře/špatně

nouvelle: La bonne nouvelle= Evangelium

nuit: bonne nuitdobrou noc

objecter: objecter de bonnes raisons à un argumentuvést pádné důvody proti (nějakému) tvrzení

odeur: bonne odeur, odeur agréablevůně

œuvre: bonnes œuvresdobročinné skutky

orthographe: être bon en orthographebýt dobrý v pravopisu