Hlavní obsah

větší

Přídavné jméno

  • größerkoupit si větší byteine größere Wohnung kaufen

Vyskytuje se v

dělitel: největší společný dělitelgrößter gemeinsamer Teiler

námaha: vynaložit velkou námahu k čemuviel Mühe auf etw. aufwenden

odběr: při odběru většího množstvíbei Abnahme größerer Menge

pátek: círk. Velký pátekder Karfreitag

průkaz: (velký) technický průkazdie Zulassungsbescheinigung (Teil 2), der Fahrzeugbrief

radost: k velké radosti kohozu j-s großer Freude

stydký: malé/velké stydké pyskykleine/große Schamlippen

technický: (velký) technický průkazdie Zulassungsbescheinigung (Teil 2), der (Kraft)Fahrzeugbrief

třesk: astron. velký třeskder Urknall

vápno: sport. velké vápnoder Strafraum

velký: psát velkými písmenygroßschreiben

velký: velká vodadas Hochwasser

velký: velká ručičkagroßer Zeiger

velký: obchod ve velkémder Großhandel

velký: mat. velká násobilkagroßes Einmaleins

velký: círk. Velký pátekder Karfreitag

voda: velká vodadas Hochwasser

dáma: Král má větší hodnotu než dáma.Der König zählt mehr als die Dame.

doznat: doznat velkých změngroße Veränderungen erfahren

formát: vědec velkého formátuein Wissenschaftler von großem Format

hodně: být o hodně většíviel größer sein

medvědice: Velká medvědiceder Große Bär

mezera: velké mezery ve vědomostechgroße Wissenslücken

nadměrně: nadměrně velkýübermäßig groß

nadšení: velké nadšení pro cogroße Begeisterung für etw.

napomenout: Napomenul ho k větší píli.Er ermahnte ihn zum größeren Fleiß.

obliba: dělat co s velkou oblibouetw. mit großer Vorliebe tun

ostatní: Byl větší než ostatní.Er war größer als die Anderen.

písmeno: velké/malé písmenoder Kleinbuchstabe/Großbuchstabe

plus: To je pro tebe velké plus.Das ist ein großes Plus für dich.

počet: velký/nepatrný/přesný početeine große/geringe/genaue Zahl

polovina: být o polovinu většíhalb so groß/um eine Hälfte größer sein

poprask: udělat velký popraskgroßes Aufsehen machen

poutat: Poutá je k sobě velká láska.Große Liebe bindet sie aneinander.

protékat: Trubkou proteklo velké množství vody.Durch das Rohr floss eine Menge Wasser durch.

představovat: To představuje velký problém.Das stellt ein großes Problem dar.

příliš: příliš velkýzu groß

přízvuk: hud. zahrát tón s větším přízvukemden Ton mit größerer Betonung spielen

rafička: velká/malá rafičkader große/kleine Zeiger

rošáda: malá/velká rošádakleine/große Rochade

rozčarování: prožít velké rozčarovánígroße Ernüchterung erleben

sláva: udělat co s velkou slávouetw. mit viel Pomp machen

směnit: směnit menší byt za většíeine kleinere Wohnung gegen eine größere austauschen

středně: středně velkýmittelgroß

úsilí: vyvinout velké úsilígroße Anstrengungen machen

velký: velký asi dvacet centimetrůetwa zwanzig Zentimeter groß

velký: udělat velký dojem na kohoj-n stark beeindrucken

velký: žena velkého světaeine Dame von Welt

výběr: velký výběr čehoeine große Auswahl an etw., von etw.

vystěhovalecký: velká vystěhovalecká vlnaeine große Auswandererwelle

zabalit: zabalit velký souboreine große Datei packen

hluk: dělat co s velkým hlukemetw. mit großem Rummel machen

oblouk: vyhnout se komu/čemu velkým obloukemeinen großen Bogen um j-n/etw. machen

strana: jít na velkou stranusein großes Geschäft machen

beträchtlich: beträchtlich schneller/größer, als ...podstatně rychlejší/větší, než ...

Einmaleins: das kleine/große Einmaleinsmalá/velká násobilka

Hunger: (großen) Hunger habenmít (velký) hlad

in: In aller Eile packte ich die Taschen.Ve velkém spěchu jsem balila tašky.

redlich: sich redliche Mühe gebendát si velkou námahu

reichlich: reichliches Trinkgeld gebendávat velké spropitné

Verantwortung: eine große Verantwortung habenmít velkou (z)odpovědnost

von: eine Nachricht von großer Wichtigkeitzpráva velké důležitosti

Wirbel: viel Wirbel um j-n/etw. machendělat velký rozruch kolem koho/čeho

Zeche: eine große Zeche machenudělat velkou útratu

Zeiger: der große/kleine Zeigervelká/malá hodinová ručička

zeitlich: ein großer zeitlicher Abstandvelký časový odstup

zu: zu großpříliš velký

Bedeutung: ein Mann von großer Bedeutungmuž velkého významu

Beherrschung: etw. mit großer Beherrschung sagenříci co s velkým ovládáním

berufen: zu großen Taten berufen seinbýt povolaný k velkým činům

Bier: großes/kleines Biervelké/malé pivo

Coronavirus: Alle Großveranstaltungen wurden wegen des Coronavirus abgesagt.Všechny velké akce byly kvůli koronaviru zrušeny.

darunter: Der Schirm ist groß genug, wir gehen beide darunter.Deštník je dost velký, vejdeme se pod něho oba.

Dienst: j-m einen guten/großen Dienst erweisenprokázat komu dobrou/velkou službu

erfreuen: sich großer Popularität erfreuentěšit se velké popularitě

Erwartung: große Erwartungen in j-n/etw. setzenklást v koho/co velké naděje

etwa: Er ist etwa so groß wie ich.Je přibližně tak velký jako já.

Fähigkeit: Sie hat die Fähigkeit zu hoher Konzentration.velkou schopnost soustředit se.

Ferien: die großen Ferienletní/velké prázdniny

folgen: Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus.S velkým odstupem ho následovala do domu.

gelten: Diese Münze gilt nicht viel.Tato mince nemá velkou hodnotu.

konsumieren: reichlich Bier konsumierenkonzumovat pivo ve velké míře

lau: přen. Die Nachfrage ist lau.Poptávka je nevelká.

Nachfrage: große Nachfrage nach Digitalkamerasvelká poptávka po digitálních fotoaparátech

Not: große Notvelká bída

schlingen: Er schlang seine Suppe in großer Hast.Zhltnul polévku ve velkém spěchu.

so: Er ist so groß wie sein Bruder.Je tak velký jak jeho bratr.

stark: groß und stark seinbýt velký a silný

Stich: mit großen Stichen nähenšít velkými stehy

Stück: ein großes Stück von Kuchen abschneidenuříznout velký kus koláče