Hlavní obsah

essen

Slovesoisst, aß, h. gegessen

  1. etw. Akk jíst cozu Mittag/Abend essenobědvat/večeřetWas wollen wir essen?Co máme k jídlu?Wir gehen morgen gegen Mittag Pizza essen.Zítra kolem poledne jdeme na pizzu.
  2. vyjíst, sníst talíř, zásoby ap.sich satt essennajíst se (dosyta)

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. jídlo, pokrmj-m ein Essen zubereitenpřipravit komu jídlo
  2. jídlo, jedení činnost(gerade) beim Essen sitzen(právě) sedět u jídla
  3. jídlo slavnostní, s přáteli ap.mit j-m zum Essen gehen(za)jít s kým na jídloj-n zum Essen einladenpozvat koho na jídlo
  4. hostina svatební ap., banket

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. Der Appetit kommt beim Essen. S jídlem roste chuť.

Vyskytuje se v

Brot: Čí chleba jíš, toho píseň zpívej.Wes Brot ich ess(e), des Lied ich sing(e).

essen: To je dávno pryč!, To je dávno zapomenuto!, To je dávno vyřízené!Das ist (bereits) gegessen!

Essen: S jídlem roste chuť.Der Appetit kommt beim Essen.

Mittag: obědvat(zu) Mittag essen

Scheunendrescher: jíst/žrát jak nezavřenýessen/fressen/futtern wie ein Scheunendrescher

vor: umýt si před jídlem rucesich vor dem Essen die Hände waschen

allerdings: Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.

als: Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?Wo sonst als hier kann man so gut essen?

aufessen: Rychle prosím dojez!Iss bitte rasch auf!

aufstehen: vstá(va)t od stolu/jídlavom Tisch/Essen aufstehen

auftragen: Jídlo je na stole!Das Essen ist aufgetragen!

auswärts: jíst mimo domovauswärts essen

fertig: Je jídlo hotové?Ist das Essen fertig?

fettig: jíst tučné masofettiges Fleisch essen

flach: jíst z mělkého talířeaus einem flachen Teller essen

frisch: uchovávat jídlo čerstvédas Essen frisch halten

herumstochern: rýpat se v jídleim Essen herumstochern

kärglich: jíst chudou večeřiein kärgliches Abendbrot essen

Kleinigkeit: dát si něco malého (k jídlu)hovor. eine Kleinigkeit essen

leer: vyjíst ledničkuden Kühlschrank leer essen

manierlich: způsobně jístmanierlich essen

maßvoll: přiměřeně pít/jístmaßvoll trinken/essen

schlecht: uvařit špatné jídloein schlechtes Essen kochen

sie: Kde je ta čokoláda? – Snědli jsme ji.Wo ist die Schokolade? – Wir haben sie gegessen.

stochern: rýpat se v jídleim Essen stochern

verderben: zkazit jídlo nadměrným osolenímdas Essen mit zu viel Salz verderben

drei: Pracuje/Jí za dva.Er arbeitet/isst für drei.

ani: Celý den nejedl ani nepil.Er hat den ganzen Tag weder gegessen noch getrunken.

babrat se: babrat se s jídlemim Essen herumstochern

být: Jedl bych.Ich würde essen.

dát: dát si k snídani koláčzum Frühstück Kuchen essen

dloubat se: dloubat se v jídleim Essen herumstochern

dojíst: Dojez a pojď!Iss auf und komm!

dosyta: najíst se dosytasich satt essen

dráždit: Ostré jídlo dráždí žaludek.Scharfes Essen reizt den Magen.

chtít: Dítě nechce jíst.Das Kind mag nicht essen.

jíst: jíst rukamamit den Händen essen

kloudný: uvařit kloudné jídloanständiges Essen kochen

lahůdka: jíst samé lahůdkybloß Leckerbissen essen

mělký: jíst z mělkého talířevon einem flachen Teller essen

najíst se: dobře se najístgut essen

naobědvat se: Naobědváš se s námi.Du wirst mit uns zu Mittag essen.

navečeřet se: Navečeřel se a šel spát.Er aß zu Abend und ging ins Bett.

nejprve: Nejprve se najez.Iss mal erst.

neslaný: neslané jídloungesalzenes Essen

netknutý: vrátit jídlo netknutéunberührtes Essen zurückgeben

nimrat se: Nimrá se v jídle.Er stochert im Essen herum.

obvyklý: jíst v obvyklou dobuzur gewohnten Zeit essen

pálit se: Jídlo se pálí.Das Essen brennt an.

papat: Seď a papej!Sitzen bleiben und essen!

po: vydávat jídlo po částechdas Essen portionsweise ausgeben

pohostinství: obědvat v místním pohostinstvíin der Ortsgaststätte zu Mittag essen

poobědvat: Právě jsme poobědvali.Wir haben gerade zu Mittag gegessen.

porcovat: Maminka porcuje jídlo.Die Mutter portioniert das Essen.

poručit: poručit si jídlodas Essen bestellen

pořádně: pořádně se najístordentlich essen

posvačit: posvačit ovoceObst als Zwischenmahlzeit essen

přespříliš: jíst přespřílišallzu viel essen

přikusovat: přikusovat k polévce chlébein Stück Brot zur Suppe essen

připlatit: připlatit za jídlofür das Essen zuzahlen

říct si: říct si o jídloum Essen bitten

říhat: říhat po jídlenach dem Essen rülpsen

Abend: večeřetzu Abend essen

snídaně: jíst co k snídanietw. zum Frühstück essen

spěch: jíst ve spěchuin Eile essen

syrový: jíst syrovou zeleninurohes Gemüse essen

šetřit: Šetří na jídle.Sie spart am Essen.

třeba: Snědl bych toho třeba dvakrát tolik.Ich würde sogar doppelt so viel davon essen.

ujíst: ujíst z koláčevom Kuchen essen

upravit: upravit jídlodas Essen zurichten

vrtat se: expr. vrtat se v jídleim Essen (herum)stochern

vystydnout: Jez, jinak ti to vystydne.Iss mal, sonst wird es kalt.

vyvrhnout: Vyvrhl všechno, co snědl.Er erbrach alles, was er gegessen hat.

zajíst: zajíst oběd ovocemnach dem Mittagessen Obst essen

zakousnout: Ještě bych něco málo zakousl.Ich möchte noch eine Kleinigkeit essen.

zakousnutí: Musím si dát něco k zakousnutí.Ich muss eine Kleinigkeit essen.

zavadit: O jídlo ani nezavadí.Er rührt das Essen kaum an.

zdravě: jíst zdravěgesund essen

zkonzumovat: zkonzumovat všechno jídloalles Essen verzehren

zprostředka: jíst koláč zprostředkaden Kuchen von der Mitte heraus essen

zvlášť: zvlášť dobré jídlobesonders gutes Essen

žehnat: žehnat pokrmdas Essen segnen

žrádlo: To žrádlo se nedá jíst.Der Fraß ist nicht zum Essen.

jídlo: S jídlem roste chuť.Der Appetit kommt beim Essen.

kdo: Kdo nepracuje, ať nejí.Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.

panský: jíst panský chlébHerrenbrot essen

píseň: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.Wes Brot ich ess(e), des Lied ich sing(e).

ráčit: jíst/pít co hrdlo ráčínach Belieben essen/trinken

utlouct se: Po čokoládě by se utloukl.Er isst Schokolade für sein Leben gern.