Hlavní obsah

kdo

Zájmeno

  1. (v otázce na osobu ap.) chiKoho to zajímá?Chi se ne importa?, A chi importa?, hovor. Chi se ne frega?s kým?con chi?
  2. (vztažné) che
  3. (někdo, kdokoli) qualcuno/-a

Vyskytuje se v

ten, ta, to: ten - kdo, ten - kterýk němuž se odkazuje quello/-a che

koho: od/pro kohoda/per chi

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Guai a chi arriva tardi!

čekat: Na co/koho čekáš?Cosa/Chi stai aspettando?

čest: S kým mám tu čest?Con chi ho l'onore?

dát: Kdo ti to dal?Chi te l'ha dato?

fandit: Komu fandíš?Per chi fai il tifo?

hádat: Hádej, kdo (to) je?Indovina chi è?

hlásit se: Kdo (z vás) se hlásí ke zkoušce?Chi (di voi) si è iscritto all'esame?

chybět: Kdo chybí?Chi manca?

koho: Za koho mě máš?Per chi mi prendi?

koho: Na koho se mám obrátit?A chi devo rivolgermi?

mít: Za koho mě máš?Per chi mi prendi?

moct: Kdo za to může?Di chi è la colpa?

nahradit: Kdo ho teď nahradí?Ora chi prenderà il suo posto?

najít se: Vždycky se najde někdo, kdo ...C'è sempre qualcuno chi ...

naučit: Kdo tě to naučil?Chi te l'ha insegnato?

obrátit se: Na koho se mám obrátit?A chi devo rivolgermi?

patřit: Komu to patří?Di chi è questo?

prospět: Komu to prospěje?A chi gioverà?

přežít: Ti, kdo přežili...I sopravvissuti...

služba: Kdo má službu?Chi è di servizio?

tah: Kdo je na tahu?A chi tocca?

ten, ta, to: Kdo je ta holka?Chi è quella ragazza?

udělat: Kdo to udělal?Chi lo ha fatto?

uvidět: Uvidíme, kdo vyhraje!Vedremo chi vincerà!

vás: Kdo z vás?Chi di voi?

viník: Kdo je viníkem?Chi è il colpevole?

vyhrát: Kdo vyhrál?Chi ha vinto?

za: Kdo za to může?Di chi è la colpa?

zajímat: A koho to zajímá?Chi se ne importa?

zavinit: Kdo to zavinil?Chi lo ha causato?, Di chi è la colpa?

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Chi la fa, l'aspetti.

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Ride bene chi ride ultimo.

smát se: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Ride bene chi ride ultimo.

šetřit: Kdo šetří, má za tři.Un soldo risparmiato è un soldo guadagnato.

tak: Jak si kdo ustele, tak si i lehne.Come farai, così avrai.

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si i lehne.Come farai, così avrai.

zelenit se: Komu se nelení, tomu se zelení.Senza fatica non si ottiene niente.

chi: a chikomu, na koho

chi: da chiod koho

chi: con chis kým

venuto: přen. primo venutoprvní, kdo se namane

a: Sono stato l'ultimo a saperlo.Byl jsem poslední, kdo se to dozvěděl.

altri: Chi altri potrebbe farlo?Kdo jiný by to mohl udělat?

campana: Per chi suona la campana.Komu zvoní hrana.

chissà: Chissà chi è!Kdoví, kdo to je!

colpa: Di chi è la colpa?Kdo za to může?, Čí je to vina?

colui: Conosci colui che...?Znáš toho, kdo...?

fregare: Chi se ne frega?No a?, Co na tom?, Koho to zajímá?

guardare: Ma guarda un po'!Vida!, Heleme se!, Kdo by to řekl!

indovinare: Indovina chi ho visto!Hádej koho jsem viděl!

insegnare: Chi te lo ha insegnato?Kdo tě to naučil?

mai: Chi mai l'ha visto?Kdo to kdy viděl?

offrirsi: Chi si offre volontario?Kdo se hlásí dobrovolně?

parlare: Chi parla?, Con chi parlo?Kdo je u telefonu?, S kým mluvím?

potere: Si salvi chi può!Zachraň se kdo můžeš!

prendere: Per chi mi prendi?Za koho mě máš?

salvarsi: Si salvi chi può!Zachraň se kdo můžeš!

solo: Sei la sola a capirmi.Jsi jediná, kdo mi rozumí.

tifo: Per chi fai il tifo?Komu fandíš?

tra: Chi tra noi?Kdo z nás?

trovare: Non trova nessuno che ...Nemůže najít nikoho, kdo ...

voi: Chi di voi?Kdo z vás?

arrivare: Chi tardi arriva male alloggia.Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.

arrivare: Chi prima arriva meglio alloggia.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

aspettare: Chi la fa l'aspetti.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá., Ono se mu/jim to vrátí/vymstí., Ten/Ti na to doplatí.

avvisato: Uomo avvisato, mezzo salvato.Kdo je připraven, není překvapen.

capire: Vai a capire q/qc.Čert aby se v kom/čem vyznal., Kdo se má vyznat v kom/čem.

cercare: Chi cerca trova.Kdo hledá, najde.

pane: přen. rendere pan per focaccia a qoplatit komu stejnou mincí

ridere: Ride bene chi ride ultimo.Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlíp.

seminare: Chi semina vento, raccoglie tempesta.Kdo seje vítr, sklidí bouři.

tacere: Chi tace, acconsente.Kdo mlčí, souhlasí., Mlčení znamená souhlas.

trovare: Chi cerca trova.Kdo hledá, najde.

uomo: uomo nuovokdo se sám vypracoval