Hlavní obsah

yourselves [jɔːˈselvz]

Zájmeno

  • vy (sami), se, si vy - zdůraznění

Vyskytuje se v

home: Make yourself at home.Udělejte si pohodlí., Jako doma.

kit: do-it-yourself kitsouprava pro domácí kutily

shift: Shift yourself!Pohni (se)!, Uhni!

ashamed: You should be ashamed of yourself.Měl by ses stydět.

believe: If you believe in yourself ...Pokud si věříš ...

blame: Don't blame yourself for it.Neobviňuj se z toho., Nevyčítej si to.

comfortable: Make yourself comfortable.Udělej(te) si pohodlí.

enjoy: Enjoy yourself.Dobře se bav(te)., Příjemnou zábavu.

explore: Explore yourself.Poznej sám sebe.

have: You didn't have to do it yourself.Nemusel jsi to dělat sám.

help: Help yourself to some cakes.Nabídněte si sušenky.

let: Let yourself go!Odvaž se!, Uvolni se!

suit: Suit yourself.Posluž(te) si., Klidně. to udělej, Dělej, jak myslíš.

yourself: You have to look after yourself.Musíš se starat sám o sebe.

bavit se: Have fun!, Enjoy yourselves!Dobře se bavte!

doma: Make yourself at home.Chovejte se jako doma.

domluvit se: Can you make yourself understood in English?Domluvíš se anglicky?

hanba: You ought to be ashamed of yourself!, Shame on you!Že ti není hanba!

hnout se: pohni Move!, Shake a leg!, dělej něco Stir yourself!, Get going!, vulg. Move your ass!Hni se(bou)!

nabídnout si: Help yourself to sthNabídněte si co

namlouvat si: Don't (try to) fool yourself.Nic si nenamlouvej.

pohodlí: Make yourself comfortable/at home.Udělejte si pohodlí.

polít: Don't spill it on yourself!Nepolij se tím!

posloužit: Help yourselves.Poslužte si.

posoudit: See for yourselves.Posuďte sami.

pozor: Take care of yourself.Dávej na sebe pozor.

sám: You said it yourself.Ty jsi to sám řekl.

se, si: Enjoy yourself/mn. č. yourselves.Dobře se bavte.

sebe: Look at yourself.Podívej se na sebe!

sebrat se: Pull yourself together!Seber se!

svůj, svá, své, svoje: Be yourself!Buď svůj!

šetřit se: Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.Šetři se (trošku).

šířit se: Keep it to yourself.Nešiřte se o tom.

udělat: Make yourself at home.Udělejte si pohodlí.

užít: Have fun., Enjoy yourselves.Pěkně si to užijte.

vcítit se: Try to put/see yourself in his shoes.Zkus se vcítit do jeho situace.

vnucovat se: Don't impose yourself on her.Nevnucuj se jí.

vzchopit se: Pull yourself together!, Get a grip on yourself!Vzchop se!

vzít si: Have one., posluž si Help yourself.Vezmi si.

vzpamatovat se: vzchop se Pull yourself together!, neblbni Don't be silly!Vzpamatuj se!

zábava: Enjoy yourself!, hovor. Have fun!Příjemnou zábavu!

zmizet: Clear/Buzz off!, Get lost!, Go and chase yourself!, slang. Beat it!, vulg. Bugger/Piss off!Zmiz!

zvládnout: Can you do it/Will you manage it yourself?Zvládneš to sám?

do-it-yourself: do-it-yourself guy(domácí) kutil