Hlavní obsah

three [θriː]

Číslovka

  • třigirl of threetříletá holčičkamother of threematka (od) tří dětí

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

third-degree: third degreevýslech třetího stupně nejtvrdší, hl. s mučením, přen. křížový výslech

third party: third-party(jsoucí) ve prospěch/vztahující se na třetí osoby pojištění

act: play in three actshra o třech dějstvích

bedroom: two-bedroom/three-bedroom flattřípokojový/čtyřpokojový byt

course: three-course suppervečeře o třech chodech

degree: med. third-degree burnpopálenina třetího stupně

digit: three digit numbertrojciferné/trojmístné číslo

dimensional: three-dimensionaltrojrozměrný

father: father of threeotec tří dětí

figure: in single/double/three figuresjednociferný/dvouciferný/trojciferný hodnota ap.

flat: three-room flattřípokojový byt

house: three-bedroom housedům se třemi ložnicemi

meal: three-course mealjídlo o třech chodech

molar: third molarosmička zub moudrosti

narrator: first-/third-person narratorvypravěč v první/ve třetí osobě

propeller: three/four-bladed propellertřílistá/čtyřlistá vrtule

safe: Our team made the game safe with the third goal.Náš tým si pojistil vítězství třetím gólem.

sloth: three-toed/two-toed slothlenochod tříprstý/dvouprstý

star: three star hoteltříhvězdičkový hotel

suit: three-piece suittrojdílný oblek

third: (for) the third timepotřetí

third-class: third-class degreediplom třetího stupně nejnižší titul britských univerzit

three: mother of threematka (od) tří dětí

wise: the Three Wise Mentři králové

woodpecker: three-toed woodpeckerdatlík tříprstý

all: The score is three all.Skóre je tři tři.

and: three hundred and fiftytři sta padesát

at: at three o'clockve tři hodiny

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

month: three-month coursetříměsíční kurz

much: He earns three times as much as you do.Vydělává třikrát tolik co ty.

point: five point threepět celých tři

time: three times a weektřikrát týdně

cheer: three cheers for sbtřikrát hurá komu

číslo: three-digit numbertrojmístné číslo

čtyřpokojový: three-bedroom flat/AmE apartmentčtyřpokojový byt

denně: three times a daytřikrát denně

hodina: three quarters of an hourtři čtvrtě hodiny

král: The Three Magi, svátek Epiphany, Three King's DayTři králové

kus: three straight days, three days in a rowtři dny v kuse v tahu

mocnina: cube, third powertřetí mocnina

pětina: three fifthstři pětiny

povinný: third party insurance, AmE property damage liabilitypovinné ručení pojištění motoristů

rodina: family of threetříčlenná rodina

říše: Third Reichhist. Třetí říše nacistické Německo

sedací: lounge suite, seating group, třídílná three piece suitesedací souprava

souprava: lounge/trojdílná three piece suite, seating groupsedací souprava

student: first/second/third/fourth-year student, AmE freshman/sophomore/junior/seniorstudent prvního/druhého/třetího/čtvrtého ročníku

tečka: three dots, za větou suspension points, ellipsistři tečky v textu

trojka: (drive) in third gear(jet) na trojku

třetí: third(ly)za třetí ve výčtu

třetice: third time luckydo třetice všeho dobrého

tři: the three Magi, den, svátek EpiphanyTři králové

tříčtvrteční: three-quarter timetříčtvrteční takt

třikrát: three times as much/many, threefoldtřikrát tolik

univerzita: University of the Third Ageuniverzita třetího věku

bota: three pairs of shoestroje boty

byt: three-room flattřípokojový byt

dějství: three-act play, play in three actshra o třech dějstvích

dělit: nine divided by threedevět děleno třemi

doběhnout: He finished third.Doběhl (jako) třetí. umístil se

hádat: I'll give you three guesses.Můžeš hádat třikrát.

chod: a three-course mealjídlo o třech chodech

konec: third from the endtřetí od konce

lomit: two over threemat. dvě lomeno třemi

mladší: He is three years younger than me.Je o tři roky mladší než já.

nad, nade: three degrees above zerotři stupně nad nulou

napočítat: on the count of threeaž napočítám do tří

o: three-act play, play in three actshra o třech dějstvích

odpoledne: at three p.m.ve tři odpoledne

odsoudit: He was given a three-year sentence.Odsoudili ho na tři roky.

prostorový: three-dimensional modelprostorový model

přičemž: divided into three groups, one being ...rozdělený do tří skupin přičemž jedna je ...

rovnat se: Three plus two equals five.Tři plus dvě se rovná pět.

semafor: Turn right at the third (traffic) lights.Na třetích semaforech odbočte doleva.

tah: (for) three straight daystři dny v tahu v kuse

v, ve: at three o'clockve tři hodiny

za: three times a daytřikrát za den

zdržet se: He stayed for three days.Zdržel se tři dny.

zemřít: Three people died in the accident.Při nehodě zemřeli tři lidé.

over: twice/three times overdvakrát/třikrát dokola/za sebou

chřipka: bird/avian fluptačí chřipka

flu: bird/avian fluptačí chřipka