Hlavní obsah

právo

Vyskytuje se v

autorský: copyright to sthpráv. autorská práva k čemu

čerpání: Special Drawing Rights, SDRzvláštní práva čerpání

dědický: obor inheritance law, law of inheritance, nárok right of heritage, dědičné hereditary rightdědické právo

deklarace: Universal Declaration of Human RightsVšeobecná deklarace lidských práv

dispoziční: right of disposaldispoziční právo

hlasovací: voting right, right of votehlasovací právo

chráněný: copyrighted, protected by copyrightchráněný autorským zákonem/autorskými právy

lidský: human rights/beinglidská práva/bytost

listina: Charter of Fundamental Rights and Freedoms, prohlášení Declaration of Human Rights, v USA Bill of RightsListina základních lidských práv a svobod

narušování: infringement of rightsnarušování práv

obchodní: commercial code/lawobchodní zákoník/právo

podpisový: right/authority to signpodpisové právo

právem: be justified in doing sthplným právem udělat co

přednostní: priority right to sth, privilege to sth, na získání first refusal of sthpráv. přednostní právo na co

převod: transfer of rightspřevod práv

stanný: declare martial lawvyhlásit stanné právo

student: law/medical/art studentstudent práv/medicíny/umění

trestní: criminal law/prosecutiontrestní právo/stíhání

upřít: deny sb's right to (do) sthupřít komu/čí právo na co

užívací: right of usepráv. užívací právo

veto: exercise the vetouplatnit právo veta

vlastnický: proprietary right, nárok title to sthpráv. vlastnické právo k čemu

volební: right to vote, form. suffrage, franchisevolební právo

všeobecný: universal suffragepolit. všeobecné hlasovací právo

výběr: right to chooseprávo výběru

vyhradit: all rights reservedvšechna práva vyhrazena

výsadní: privilegevýsadní právo

volba: have a right to choosemít právo volby

výhradní: exclusive right, užívání ap. též sole rightvýhradní právo

vzdát se: surrender all rightsvzdát se všech práv

vzdělání: right to educationprávo na vzdělání

zakotvit: Basic rights are protected by the constitution.Základní práva jsou zakotvena v ústavě.

zastánce: human rights defender/advocate, defender of human rightszastánce lidských práv

abuse: human rights abuseporušování lidských práv

activist: animal rights activistsochránci zvířat, bojovníci za práva zvířat, ochránci práv zvířat

adjective: práv. adjective lawprocesní právo

administration: práv. administration lawsprávní právo

alien: alien lawcizinecké právo

animal rights: animal rights movement/activistshnutí/bojovníci za práva zvířat

civil rights: civil rights campaignkampaň za občanská práva

company: práv., ekon. company lawfiremní právo, zákon o (obchodních) společnostech

constitutional: constitutional rightústavou zaručené právo

consumer: consumer rightspráva spotřebitelů

copyright: copyright holdervlastník autorských práv

counsel: práv. right to counselprávo na obhájce

court: European Court of Human RightsEvropský soud pro lidská práva

customary: customary lawzvykové právo

discretionary: práv. discretionary powersdiskreční pravomoci, právo jednat dle volného uvážení

enforce: enforce the lawprosazovat právo/zákon, prosazovat/vynucovat dodržování zákona

enforcement: law enforcementprosazování/prosazení práva, AmE policie, pořádkové složky

entitle: be entitled (to do) sthmít právo na co, být oprávněn k čemu

establish: establish law and ordernastolit právo a pořádek

exclusive: exclusive rightsvýhradní práva

freedom: freedom to bear armsprávo nosit zbraň, volné nošení zbraně

gay: gay rightspráva homosexuálů

hereditary: hereditary rightdědické právo

homosexual: homosexual rightspráva homosexuálů

human rights: human rights defenderobránce lidských práv

inalienable: inalienable right to (do) sthnezadatelné právo na co

ineligible: be ineligible to votenemít právo volit

infringement: infringement of copyrightporušení autorských práv

justification: with justificationplným právem, oprávněně

justified: be justified in doing sthbýt oprávněn udělat co, oprávněně, plným právem udělat co

labour: práv. labour-lawpracovní právo

law: práv. customary lawzvykové právo

lawyer: divorce lawyerrozvodový právník, odborník na rodinné právo

legal: legal capacityprávní způsobilost, způsobilost k právům a úkonům

nuisance: práv. private nuisance(po)rušení vlastnického práva/sousedských práv

patent: patent infringementporušení patentových práv/patentové ochrany

penal: penal law/courttrestní právo/soud

priority: priority rightpřednostní právo, právo priority

privacy: práv. right of privacyprávo na soukromí

procedural: procedural lawprocesní právo

property: práv. law of propertymajetkové právo

proprietary: proprietary rightsvlastnická práva

proprietorial: proprietorial rightsvlastnická práva

reserve: all rights reservedveškerá práva vyhrazena

right: be right to do sthmít (morální) právo udělat co

Roman: Roman lawřímské právo

silence: práv. right to/of silenceprávo nevypovídat

spousal: spousal rightspráva manželů, manželská práva

succession: práv. law of successiondědické právo

suffrage: women's suffrage movementhnutí za volební právo žen

trample: trample (on) the rights of sbpošlapat čí práva

universal: universal suffragevšeobecné volební právo

variety: plant variety rightspráva k odrůdě

vest: práv. vested rightsprávní nárok, nezadatelná práva

visitation: visitation rightsprávo navštěvovat koho dítě ap.

právo: nauka (the) law, právní věda form. jurisprudence, fakulta Faculty of Lawpráva