Hlavní obsah

právo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (zákony ap.) law(právní systém) legal systemvyhlásit stanné právodeclare martial lawpráv. obchodní/trestní/hmotné právocommercial/criminal/substantive law
  2. (nárok) na co right, entitlement to sth(pravomoc) authorityNemáte právo ...You have no right to ...po právurightly, by right, (oprávněně) justlymít právo na cohave the right, be entitled to do sthbýt v právube in the rightlidská právahuman rightsvšechna práva vyhrazenaall rights reserved
  3. práva hovor.(nauka) (the) lawpráva hovor.(právní věda) form. jurisprudencepráva hovor.(fakulta) Faculty of Lawstudent právlaw student, student of law

Vyskytuje se v

autorský: copyright to sthpráv. autorská práva k čemu

čerpání: Special Drawing Rights, SDRzvláštní práva čerpání

dědický: obor inheritance law, law of inheritance, nárok right of heritage, dědičné hereditary rightdědické právo

deklarace: Universal Declaration of Human RightsVšeobecná deklarace lidských práv

dispoziční: right of disposaldispoziční právo

hlasovací: voting right, right of votehlasovací právo

chráněný: copyrighted, protected by copyrightchráněný autorským zákonem/autorskými právy

lidský: human rights/beinglidská práva/bytost

listina: Charter of Fundamental Rights and Freedoms, prohlášení Declaration of Human Rights, v USA Bill of RightsListina základních lidských práv a svobod

narušování: infringement of rightsnarušování práv

obchodní: commercial code/lawobchodní zákoník/právo

podpisový: right/authority to signpodpisové právo

právem: be justified in doing sthplným právem udělat co

přednostní: priority right to sth, privilege to sth, na získání first refusal of sthpráv. přednostní právo na co

převod: transfer of rightspřevod práv

stanný: declare martial lawvyhlásit stanné právo

student: law/medical/art studentstudent práv/medicíny/umění

trestní: criminal law/prosecutiontrestní právo/stíhání

upřít: deny sb's right to (do) sthupřít komu/čí právo na co

užívací: right of usepráv. užívací právo

veto: exercise the vetouplatnit právo veta

vlastnický: proprietary right, nárok title to sthpráv. vlastnické právo k čemu

volební: right to vote, form. suffrage, franchisevolební právo

všeobecný: universal suffragepolit. všeobecné hlasovací právo

výběr: right to chooseprávo výběru

vyhradit: all rights reservedvšechna práva vyhrazena

výsadní: privilegevýsadní právo

volba: have a right to choosemít právo volby

výhradní: exclusive right, užívání ap. též sole rightvýhradní právo

vzdát se: surrender all rightsvzdát se všech práv

vzdělání: right to educationprávo na vzdělání

zakotvit: Basic rights are protected by the constitution.Základní práva jsou zakotvena v ústavě.

zastánce: human rights defender/advocate, defender of human rightszastánce lidských práv

abuse: human rights abuseporušování lidských práv

activist: animal rights activistsochránci zvířat, bojovníci za práva zvířat, ochránci práv zvířat

adjective: práv. adjective lawprocesní právo

administration: práv. administration lawsprávní právo

alien: alien lawcizinecké právo

animal rights: animal rights movement/activistshnutí/bojovníci za práva zvířat

civil rights: civil rights campaignkampaň za občanská práva

company: práv., ekon. company lawfiremní právo, zákon o (obchodních) společnostech

constitutional: constitutional rightústavou zaručené právo

consumer: consumer rightspráva spotřebitelů

copyright: copyright holdervlastník autorských práv

counsel: práv. right to counselprávo na obhájce

court: European Court of Human RightsEvropský soud pro lidská práva

customary: customary lawzvykové právo

discretionary: práv. discretionary powersdiskreční pravomoci, právo jednat dle volného uvážení

enforce: enforce the lawprosazovat právo/zákon, prosazovat/vynucovat dodržování zákona

enforcement: law enforcementprosazování/prosazení práva, AmE policie, pořádkové složky

entitle: be entitled (to do) sthmít právo na co, být oprávněn k čemu

establish: establish law and ordernastolit právo a pořádek

exclusive: exclusive rightsvýhradní práva

freedom: freedom to bear armsprávo nosit zbraň, volné nošení zbraně

gay: gay rightspráva homosexuálů

hereditary: hereditary rightdědické právo

homosexual: homosexual rightspráva homosexuálů

human rights: human rights defenderobránce lidských práv

inalienable: inalienable right to (do) sthnezadatelné právo na co

ineligible: be ineligible to votenemít právo volit

infringement: infringement of copyrightporušení autorských práv

justification: with justificationplným právem, oprávněně

justified: be justified in doing sthbýt oprávněn udělat co, oprávněně, plným právem udělat co

labour: práv. labour-lawpracovní právo

law: práv. customary lawzvykové právo

lawyer: divorce lawyerrozvodový právník, odborník na rodinné právo

legal: legal capacityprávní způsobilost, způsobilost k právům a úkonům

nuisance: práv. private nuisance(po)rušení vlastnického práva/sousedských práv

patent: patent infringementporušení patentových práv/patentové ochrany

penal: penal law/courttrestní právo/soud

priority: priority rightpřednostní právo, právo priority

privacy: práv. right of privacyprávo na soukromí

procedural: procedural lawprocesní právo

property: práv. law of propertymajetkové právo

proprietary: proprietary rightsvlastnická práva

proprietorial: proprietorial rightsvlastnická práva

reserve: all rights reservedveškerá práva vyhrazena

right: be right to do sthmít (morální) právo udělat co

Roman: Roman lawřímské právo

silence: práv. right to/of silenceprávo nevypovídat

spousal: spousal rightspráva manželů, manželská práva

succession: práv. law of successiondědické právo

suffrage: women's suffrage movementhnutí za volební právo žen

trample: trample (on) the rights of sbpošlapat čí práva

universal: universal suffragevšeobecné volební právo

variety: plant variety rightspráva k odrůdě

vest: práv. vested rightsprávní nárok, nezadatelná práva

visitation: visitation rightsprávo navštěvovat koho dítě ap.

právo: nauka (the) law, právní věda form. jurisprudence, fakulta Faculty of Lawpráva