Hlavní obsah

pomoc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (v nouzi) help, aid(nápomoc) assistanceposkytnout komu první pomocgive sb first aidpotravinová pomocfood aidvolat o pomoccry for help, (telefonem) call for help
  2. (finanční) (financial) aid(v nouzi) relief(dotace) subsidy

Vyskytuje se v

pomoct si: help osfpomoci si sám

potravinový: food aidpotravinová pomoc

první: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

technický: technical support/assistancetechnická podpora/pomoc

běžet: Go (and) get help!Běž pro pomoc!

dovolat se: Her cries for help were not answered.Pomoci se nedovolala.

křičet: She cried for help.Křičela o pomoc.

moct: Could you help me?Mohl byste mi pomoci?

o: cry for helpvolat o pomoc

odkázat: We depend on him for help.Jsme odkázáni na jeho pomoc.

pomoct: Can you help me?Můžete mi pomoci?

poskytnout: give first aid to sbposkytnout první pomoc komu

potřebovat: I (don't) need help.(Ne)potřebuji pomoci.

přislíbit: They promised to help us.Přislíbili nám pomoc.

vám: Can I help you?Mohu Vám pomoci?

vážit si: We appreciate your help.Vážíme si vaší pomoci.

vděčný: We are grateful for/We appreciate your help.Jsme vděčni za vaši pomoc.

volání: call for helpvolání o pomoc

volat: She called for help.Volala o pomoc.

aid: food aidpotravinová pomoc

-aided: computer-aidedprováděný za pomoci počítače

assistance: economic assistancehospodářská pomoc

carry: carry sb through sthpřenést koho přes co, pomoci komu přes co potíže ap.

cavity wall: cavity wall insulationizolace pomocí dvojité stěny

computer: computer-aidedvytvořený za pomoci počítače

disaster: disaster reliefpomoc v případě pohromy

drill: drill for oilhledat ropu (pomocí zkušebních vrtů)

first aid: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

food: food aidpotravinová pomoc

grant: grant legal aidposkytnout právní pomoc

hand: give sb a handpomoci komu

help: help alongpomoci při chůzi nejisté osobě, napomoci vývoji

helping: give sb a helping hand with sthpodat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čím

homing: infra-red homing missilesstřely naváděné pomocí infračervených paprsků

lend: lend sb a handpomoci komu

outreach: outreach programmeprogram aktivní pomoci vyhledávání těch, kteří ji potřebují

recourse: have recourse to sb/sthuchýlit se k čemu, žádat o/vzít na pomoc koho/co, obrátit se o pomoc na koho/co

relief: famine reliefpomoc hladovějícím

respiration: controlled respirationdýchání s pomocí dýchacího přístroje při operaci ap.

Saxon: Saxon genitive= přivlastňování (v angličtině) pomocí koncovky 's

strand: be strandedbýt uvězněn bouří ap., uvíznout bez peněz ap., zůstat bez pomoci

succour: give succour to sbposkytnout pomoc, pomoci komu

use: using sthza použití, pomocí čeho

worker: aid workerpracovník mezinárodní pomoci v oblasti války ap.

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

can: Can I help you?Mohu Vám pomoci?

could: Could you help us?Mohl byste nám pomoci?

duty-bound: I felt duty-bound to help.Cítil jsem povinnost pomoci.

famine: famine reliefpomoc hladovějícím

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

not: I couldn't help it.Nemohl jsem si pomoci.

should: Should you need help ...Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...

the: help for the poorpomoc chudým

there: I can help you there.V tom ti mohu pomoci.

whereby: a plan whereby he could escapeplán, pomocí něhož mohl uprchnout

difference: make a (lot of) differencemít význam, být k něčemu/užitečný, (na)pomoci čemu, v čem

numbers game: play the numbers gamemást pomocí čísel vyjadřovat jen číselné údaje a pomlčet o jiných významných skutečnostech

pomoc: give sb first aidposkytnout komu první pomoc