Hlavní obsah

un

Číslovka

  • jedensolo un díajenom jeden den

Vyskytuje se v

agua: hacerse (un) agua en la bocarozplývat se v ústech pokrm

aguja: buscar una aguja en un pajarhledat jehlu v kupce sena

alfiler: no caber un alfilerbýt natřískáno plno

barbaridad: una barbaridadmoře, spousta, fůra velké množství

bestialidad: una bestialidadhrozně moc, ohromné množství, ohromně

bledo: importar un bledobýt ukradený, být jedno

burrada: una burradahromada, fůra, moře velké množství

buscar: buscar una aguja en un pajarhledat jehlu v kupce sena

cabo: echar un cabo a algnpomoci v úzkých komu, nenechat na holičkách koho

cantar: en menos que canta un gallonež bys řekl švec, cobydup, vmžiku

carajo: (no) importar un carajo a algnbýt fuk/ukradený komu

choto: estar como una chotabýt střelený/trhlý/praštěný

cojón: tener (un par de) cojonesnebýt žádný srab/posera, mít kuráž, troufat si

comino: importar un cominobýt fuk/ukradený/jedno, nezajímat

cualquiera: ser un(a) cualquierabýt obyčejný smrtelník

dos: en un dos por tresjedna dvě, hned rychle ap.

echar: echar una mano/un cablepodat pomocnou ruku

fin: un sin finnekonečné množství

flaco: hacer un flaco servicio a algnprokázat medvědí službu, jen přidělat práci, spíše uškodit komu nechtě přihoršit

furia: (estar) hecho una furia(být) rozzuřený

golpe: de (un) golpenajednou, naráz

hambre: ser un muerto de hambrebýt chudý jak kostelní myš

huevo: importar un huevobýt u prdele

igual: por (un) igualstejně, stejnou měrou

juerga: correrse una juergaflámovat si, prohýřit noc

lechuga: como una lechugajako řípa, jako rybička

mano: con una mano atrás y otra delantena mizině, bez peněz, hovor. švorc

menos: en menos que canta un gallonež bys řekl švec

mierda: hecho una mierdazničený, vyřízený, na dně

montaña: hacer una montaña de un grano de arenadělat z komára velblouda

mundo: El mundo es un pañuelo.Svět je malý.

nariz: dejar con un palmo de narices a algnudělat čáru přes rozpočet komu

ojo: costar/valer un ojo de la carastát majlant/nekřesťanské peníze, být strašně drahý

otro: de un día a otroze dne na den

partido: ser un buen partidobýt dobrá partie pro sňatek

paso: dar un paso al frentepřiznat, uznat chybu ap.

pelo: ni un peloani za mák, vůbec ne zamlouvat se ap.

pepino: importarle un pepino a algnvůbec nezajímat, nezajímat ani za mák koho

pito: importar un pito/tres pitosbýt jedno/ukradený, nezajímat

plis-plas: en un plis-plasv cuku letu

rasero: un doble raserodvojí metr

santiamén: en un santiaménv mžiku, než bys řekl švec

sentada: de una sentadana posezení, najednou

silencio: extender un manto de silenciozahalit závojem mlčení

tanto: un tanto asítakhle velký kus

tirada: de una tiradanajednou, naráz, jedním tahem

tomate: ponerse como un tomatezrudnout studem ap.

tren: estar como un trenbýt fešák atraktivní ap.

triunfo: costar un triunfostát hodně námahy

trozo: ser un trozo de panbýt dobrák od kosti

tumba: ser una tumbamlčet jako hrob

uno: unosněkolik, pár

vez: de una vezkonečně přestat ap.

vuelco: dar un vuelco el corazónbodnout u srdce bolestí ap., poskočit srdce radostí ap.

abrazo: dar un abrazo a algnobejmout koho

acuerdo: llegar a un acuerdodohodnout se, shodnout se, dojít ke shodě

alazo: dar un alazomávnout křídly

apadrinar: apadrinar a un niñoadoptovat na dálku dítě

atracón: darse un atracón de algpřecpat se, přejíst se čím, přen. přesytit se, užít si ažaž čeho

banquete: dar un banquetepořádat hostinu

cabezada: hovor. echar una cabezadadát si dvacet, zdřímnout si

carcajada: soltar una carcajadavybuchnout smíchy

castaña: darse una castañabouchnout se, třísknout se, přen. vybourat se, vysekat se na motorce ap.

casual: hovor. por un casualnáhodou

celada: tender una celadanastražit past/léčku

cirio: armar/montar un cirioudělat dusno, ztropit povyk, spustit melu

cita: acordar/concertar una citadomluvit si schůzku

colador: como/hecho un colador(děravý) jako řešeto

curva: coger/tomar una curvaprojet/vybrat zatáčku

determinación: tomar una determinaciónrozhodnout se, učinit rozhodnutí

disgusto: dar un disgusto a algnnaštvat, otrávit, rozzlobit koho

empujón: pegar/dar un empujón a alg(n)strčit, vrazit do koho/čeho

enganche: tener (un) enganche con algbýt závislý na čem, být nadšený pro co

error: estar/encontrarse en el/un errorbýt na omylu, mýlit se

escapada: hacer una escapada a alg(od)skočit si, zajet si kam nakrátko

examen: suspender un examenpropadnout u zkoušky

feo: hacer un feo a algnurazit koho

fortuna: amasar una fortunanahromadit velké jmění

forzar: forzar una sonrisanuceně se usmát, pokusit se o úsměv

gol: meter/marcar un goldát gól

golpetazo: darse un golpetazo contra algsilně se udeřit o co

hervor: dar un hervor a algpovařit co

incógnita: mat. ecuación de una incógnitarovnice o jedné neznámé

abrir: en un abrir y cerrar de ojosv mžiku, než bys řekl švec

ani: ni por asomo, expr. y un pimiento, narices, y un jamón (con chorreras)hovor. ani náhodou

anulovat: rescindir un contratoanulovat smlouvu

apríl: hacer una inocentada a algnvyvést aprílem koho

bouchnout: dar un portazobouchnout dveřmi

čas: en un tiempo récordv rekordním čase

či: de un modo u otro, hovor. así o asá, así que asáať tak, či tak

čtyřicátý: uno de cada cuarentakaždý čtyřicátý

dát: meter un golsport. dát gól

devadesát: con una probabilidad del noventa y nueve por cientona devadesát devět procent

dojít: concertarse, llegar a un acuerdodojít ke shodě

echo: dar un toque a algndát komu echo

embargo: imponer un embargouvalit embargo

hnát se: correr como un locohnát se jako blázen

huba: dar una galleta, pegar un tortazo, cruzar la cara, vulg. dar una hostia a algndát po hubě/přes hubu komu

chvíle: para un ratona chvíli

jednou: ni una (sola) vezani jednou

ještě: una vez másještě jednou

jít: dar un rodeo, rodear por algjít oklikou kudy

absolvovat: aprobar un examenabsolvovat zkoušku složit

aféra: montar un escándalo de alg(u)dělat aféru z čeho

asi: hace aproximadamente una semanaasi před týdnem

bacha: ¡Ojo! ¡Viene un coche!Bacha! Jede auto.

během: dentro de unos díasběhem několika dní

blízko: ¿Hay una gasolinera por aquí cerca?Je tady někde blízko benzínka?

čest: ser una honra para algnbýt ctí pro koho

čtvrt: un cuarto de horačtvrt hodiny

den: cada dos días, un día sí y otro no/un día noob den

desátý: uno de cada diezkaždý desátý

diagnóza: hacer una diagnosisstanovit diagnózu

dieta: seguir un régimen, estar a régimendržet dietu

díra: agujero en un calcetíndíra na ponožce

divně: Tiene un aspecto raro.Vypadá to divně.

dlouhý: enviar un pase largosport. dát dlouhou přihrávku

dostat: llevarse una broncadostat vynadáno

dostat se: meterse en un líodostat se do problémů

doušek: tomar un trago de lechedát si doušek mléka

druhý: Es la una y media.Je půl druhé.

drzý: Tiene mucha cara/mucho morro., Es más fresco que una lechuga.Je strašně drzý.

dřep: hacer una sentadillaudělat dřep

dřív: una hora anteso hodinu dřív

dusno: Hace un calor sofocante.Je dusno.

dvacátý: uno de cada veintekaždý dvacátý

dveře: dar un portazoprásknout dveřmi

e-mail: enviar/reenviar un correo electrónico a algnposlat/přeposlat komu e-mail

extrém: pasar de un extremo a otrojít z extrému do extrému

film: rodar una películanatáčet film

fraktura: fractura de una piernafraktura nohy

fuk: Me da igual., Me importa un comino.Je mi to fuk.

fuška: Se las trae., Es una faena.Je to fuška.

gól: marcar un goldát/vstřelit gól

háček: Tiene un pero.Má to jeden háček.

hodina: en una horaza hodinu přijít ap.

houser: Me dio un lumbago tremendo.Chytl mě příšerný houser.

hromada: Tengo un montón de trabajo.Mám hromadu práce.

hrozný: Tengo una hambre tremenda.Mám hrozný hlad.

chyba: cometer un errordopustit se chyby