Hlavní obsah

él

Zájmenopl. ellos

  • oncon éls nímpara élpro nějpara él mismosám pro sebepor él mismovlastní zásluhou, vlastním úsilím

Vyskytuje se v

abierto: con los brazos abiertoss otevřenou náručí přivítat

abrir: abrir los brazos a algnpřijmout s otevřenou náručí koho

abrir: abrir los ojosprozřít

acabar: San se acabó.Tím to hasne., Je po všem., Spadla klec.

adoración: adoración de los Reyesklanění Tří králů

alma: caérsele a algn el alma a los piesklesnout na mysli, ztratit iluze, ztratit odvahu kdo

altar: elevar a los altaressvatořečit, prohlásit za svatého

alto: lo altovýška, výše

alto: por todo lo altove velkém stylu

ancho: a lo anchona šíř(ku), po šíři, napříč

antípoda: en las/los antípodaszcela opačný, na opačné straně názorově ap.

atañer: en lo que atañe a algco se týká čeho, pokud jde o co

bajini: por lo bajinišeptem, potichu

banquillo: banquillo (de los acusados)lavice obžalovaných

bártulos: liar los bártulossbalit si svých pět švestek

blanco: blanco de los ojosoční bělmo

brazo: con los brazos abiertoss otevřenou náručí přijmout ap.

cabello: ponérsele a algn los cabellos de puntaběhat mráz po zádech, vstávat vlasy hrůzou na hlavě komu hrůzou ap.

cable: cruzársele los cables a algnrupnout v bedně, pomotat se to v hlavě komu, mít výpadek/zkrat kdo

canon: como mandan los cánonesjak se sluší a patří

cerro: irse por los cerros de Úbedaodchylovat se od tématu, odbočovat, uhýbat od věci v řeči

cojón: estar hasta los cojones algn de alg(n)srát koho kdo/co

cojón: tocar los cojones a algnsrát koho

colorado: Colorín colorado, este cuento se ha acabado.Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

creer: ¡ya lo creo!no jasně!, to bych řekl!

dar: dar igual/lo mismobýt jedno

decir: es decir/lo que se dicetotiž, to znamená/je

delante: lo que me/nos/... queda por delanteco je přede mnou/před námi/..., co (na) mě/nás/... čeká

demás: los demásostatní lidé

esquema: romper los esquemasa algn vyvést z konceptu, rozhodit koho

gallina: la gallina de los huevos de orozlatý důl, slepice snášející zlatá vejce

garbanzo: buscarse los garbanzosvydělávat si na živobytí

grande: a lo grandevelkolepě, ve velkém

guante: colgar los guantespověsit na hřebík řemeslo ap.

hacer: qué le voy/vas/... a hacerco se dá dělat, co nadělám/naděláš/...

hecho: a lo hecho, pechouž se stalo, už se nedá nic dělat

hincar: hincar los codossednout k učení, ležet v učení, učit se

honor: hacer los honoresvěnovat se hostům, starat se o hosty

hueso: calado/empapado hasta los huesospromočený na kůži/kost

hueso: (estar) en los huesos(být) vyhublý na kost

humo: bajar los humos a algnsrazit hřebínek komu

inocente: Día de los Santos InocentesMláďátka, Svátek mláďátek

ir: ir a lo suyostarat se jen o svoje

largo: a lo largode alg podél, podélně čeho

laurel: dormirse en los laurelesusnout na vavřínech

leche: estar con la leche en los labiosmít ještě mlíko na bradě, téct ještě mlíko po bradě

lejos: a lo lejosz velké dálky, velmi daleko, v dálce

lo: a lojako

lo: a lo más/sumonanejvýš, nejvíc

mago: los (tres) Reyes MagosTři králové

margarita: echar margaritas a los puercosházet perly sviním

más: los másvětšina

mejor: a lo mejormožná, třeba

menos: al/por lo/a lo menosalespoň, přinejmenším

menos: los menosmenšina

mismo: por lo mismoz toho důvodu, proto, tudíž

modo: de todos (los) modoskaždopádně, v každém případě

pantalón: bajarse los pantalonesstáhnout ocas, ustoupit potupně

pelo: estar hasta los pelos de alg(n)mít po krk/plné zuby koho/čeho

pelo: ponérsele a algn los pelos de puntaběhat mráz po zádech, vstávat vlasy na hlavě komu hrůzou ap.

pie: andar/ir con los pies de plomodát si majzla/pozor, být opatrný

pie: con los pies por delantenohama napřed, mrtvý

pie: de (los) pies a (la) cabezaod hlavy k patě, úplně, komplet(ně)

regular: por lo regularobvykle, obyčejně

respectar: por/en lo que respecta a alg(n)co se týče koho/čeho

ser: lo que seacokoli

seso: calentarse los sesoslámat si hlavu

si: como si/lo mismo que sijakoby, jako by

sucesivo: en lo sucesivov budoucnu, nadále, napříště

sumo: a lo sumonejvíce, nejvýš, nanejvýš

tanto: por lo tantoa proto, a tak

tener: tener lo suyomít svých starostí dost

tuétano: hasta los tuétanosaž po uši, až do morku kostí, na kost

tuyo: lo tuyotvoje věci/záležitosti, tvůj obor

verde: los verdesZelení

visto: por lo vistojak se zdá, zřejmě, patrně máš pravdu ap.

acompañar: Le acompaño en el sentimiento.Upřímnou soustrast.

acontecimiento: adelantarse/anticiparse a los acontecimientospředbíhat událostem

alcance: Mantenga fuera del alcance de los niños.Uložte mimo dosah dětí.

Andes: cordillera de los AndesAndy

antedicho: por lo antedichojak bylo řečeno

antes: cuanto antes/lo antes posibleco nejdříve

apóstol: bibl. Actos de los apóstolesSkutky apoštolů kniha Nového Zákona

cabeza: de (los) pies a (la) cabezaod hlavy k patě

casar: casarse por lo civil/Iglesiauzavřít občanský/církevní sňatek

católico: los Reyes CatólicosKatolická veličenstva

chasquear: chasquear los dedoslusknout (prsty)

cielo: reino de los cieloskrálovství nebeské

cimiento: echar/poner los cimientospoložit základy

cimiento: hasta los cimientosaž do (samého) základu