Hlavní obsah

él

Zájmenopl. ellos

  • oncon éls nímpara élpro nějpara él mismosám pro sebepor él mismovlastní zásluhou, vlastním úsilím

Vyskytuje se v

abrir: abrir los brazos a algnpřijmout s otevřenou náručí koho

acabar: San se acabó.Tím to hasne., Je po všem., Spadla klec.

adoración: adoración de los Reyesklanění Tří králů

alma: caérsele a algn el alma a los piesklesnout na mysli, ztratit iluze, ztratit odvahu kdo

altar: elevar a los altaressvatořečit, prohlásit za svatého

alto: lo altovýška, výše

ancho: a lo anchona šíř(ku), po šíři, napříč

antípoda: en las/los antípodaszcela opačný, na opačné straně názorově ap.

atañer: en lo que atañe a algco se týká čeho, pokud jde o co

bajini: por lo bajinišeptem, potichu

banquillo: banquillo (de los acusados)lavice obžalovaných

bártulos: liar los bártulossbalit si svých pět švestek

blanco: blanco de los ojosoční bělmo

brazo: con los brazos abiertoss otevřenou náručí přijmout ap.

cabello: ponérsele a algn los cabellos de puntaběhat mráz po zádech, vstávat vlasy hrůzou na hlavě komu hrůzou ap.

cable: cruzársele los cables a algnrupnout v bedně, pomotat se to v hlavě komu, mít výpadek/zkrat kdo

canon: como mandan los cánonesjak se sluší a patří

cerro: irse por los cerros de Úbedaodchylovat se od tématu, odbočovat, uhýbat od věci v řeči

cojón: estar hasta los cojones algn de alg(n)srát koho kdo/co

colorado: Colorín colorado, este cuento se ha acabado.Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

creer: ¡ya lo creo!no jasně!, to bych řekl!

dar: dar igual/lo mismobýt jedno

decir: es decir/lo que se dicetotiž, to znamená/je

delante: lo que me/nos/... queda por delanteco je přede mnou/před námi/..., co (na) mě/nás/... čeká

demás: los demásostatní lidé

esquema: romper los esquemasa algn vyvést z konceptu, rozhodit koho

gallina: la gallina de los huevos de orozlatý důl, slepice snášející zlatá vejce

garbanzo: buscarse los garbanzosvydělávat si na živobytí

grande: a lo grandevelkolepě, ve velkém

guante: colgar los guantespověsit na hřebík řemeslo ap.

hacer: qué le voy/vas/... a hacerco se dá dělat, co nadělám/naděláš/...

hecho: a lo hecho, pechouž se stalo, už se nedá nic dělat

hincar: hincar los codossednout k učení, ležet v učení, učit se

honor: hacer los honoresvěnovat se hostům, starat se o hosty

hueso: calado/empapado hasta los huesospromočený na kůži/kost

humo: bajar los humos a algnsrazit hřebínek komu

inocente: Día de los Santos InocentesMláďátka, Svátek mláďátek

ir: ir a lo suyostarat se jen o svoje

largo: a lo largode alg podél, podélně čeho

laurel: dormirse en los laurelesusnout na vavřínech

leche: estar con la leche en los labiosmít ještě mlíko na bradě, téct ještě mlíko po bradě

lejos: a lo lejosz velké dálky, velmi daleko, v dálce

lo: a lojako

mago: los (tres) Reyes MagosTři králové

margarita: echar margaritas a los puercosházet perly sviním

más: los másvětšina

mejor: a lo mejormožná, třeba

menos: al/por lo/a lo menosalespoň, přinejmenším

mismo: por lo mismoz toho důvodu, proto, tudíž

modo: de todos (los) modoskaždopádně, v každém případě

pantalón: bajarse los pantalonesstáhnout ocas, ustoupit potupně

pelo: estar hasta los pelos de alg(n)mít po krk/plné zuby koho/čeho

pie: andar/ir con los pies de plomodát si majzla/pozor, být opatrný

regular: por lo regularobvykle, obyčejně

respectar: por/en lo que respecta a alg(n)co se týče koho/čeho

ser: lo que seacokoli

seso: calentarse los sesoslámat si hlavu

si: como si/lo mismo que sijakoby, jako by

sucesivo: en lo sucesivov budoucnu, nadále, napříště

sumo: a lo sumonejvíce, nejvýš, nanejvýš

tanto: por lo tantoa proto, a tak

tener: tener lo suyomít svých starostí dost

tuétano: hasta los tuétanosaž po uši, až do morku kostí, na kost

tuyo: lo tuyotvoje věci/záležitosti, tvůj obor

verde: los verdesZelení

visto: por lo vistojak se zdá, zřejmě, patrně máš pravdu ap.

acompañar: Le acompaño en el sentimiento.Upřímnou soustrast.

acontecimiento: adelantarse/anticiparse a los acontecimientospředbíhat událostem

alcance: Mantenga fuera del alcance de los niños.Uložte mimo dosah dětí.

antedicho: por lo antedichojak bylo řečeno

antes: cuanto antes/lo antes posibleco nejdříve

apóstol: bibl. Actos de los apóstolesSkutky apoštolů kniha Nového Zákona

cabeza: de (los) pies a (la) cabezaod hlavy k patě

casar: casarse por lo civil/Iglesiauzavřít občanský/církevní sňatek

católico: los Reyes CatólicosKatolická veličenstva

chasquear: chasquear los dedoslusknout (prsty)

cielo: reino de los cieloskrálovství nebeské

cimiento: echar/poner los cimientospoložit základy

competer: en lo que compete a...co se týká...

común: fuera de lo comúnneobvykle, nezvykle, mimořádně

concerniente: en lo concerniente a algco se týče čeho

congreso: Congreso de los Diputados de EspañaPoslanecká sněmovna Španělska

consejo: seguir los consejos de algnposlechnout čí rady

contrario: todo lo contrarioprávě naopak

corintio: bibl. Carta a los corintiosList Korintským

costar: cueste lo que cuesteza každou cenu, ať to stojí, co to stojí, stůj co stůj

crispar: crispar los nervios a algnjít na nervy komu, štvát, znervózňovat koho

cual: por lo cualpročež, a proto, a tudíž

abierto: con los brazos abiertoss otevřenou náručí přivítat

apoštol: Hechos de los Apóstolesbibl. Skutky apoštolů

: haga lo que hagaať dělá co dělá

babička: los abuelosbabička a dědeček

buď: sea lo que fuere, sea como sea, en todo casobuď jak buď

cenit: mostrar los dientescenit zuby

čistit: cepillarse/lavarse los dientesčistit si zuby

čtyři: los cuatro puntos cardinalesčtyři světové strany

čtyřka: Los Cuatro (países) de Visegrádpolit. Visegrádská čtyřka

desatero: Los diez mandamientos de la Ley de Dios, Decálogo náb. Desatero Božích přikázání

faraon: tumbas de los faraoneshrobky faraonů

hitparáda: los top tenhitparáda nejlepších deseti

chudobka: margarita menor/de los prados, chiribita sedmikráska chudobka

každý: todos los díaskaždý den

klad: (los) pros y (los) contrasklady a zápory

klas: Dale tiempo al tiempo., Con el tiempo todo se consigue.Dočkej času jako husa klasu.

kniha: libro de los librosexpr. kniha knih Bible

konstanta: constante molar de los gasesfyz. molární plynová konstanta

kontakt: romper los contactos con algnpřerušit kontakty s kým

křížem: a lo largo y a lo anchokřížem krážem

kufr: hacer la(s) maleta(s), hovor., i přen. liar los bártulossbalit kufry

labutí: El lago de los cisnesum. Labutí jezero

léto: los (años) noventadevadesátá léta

liga: Liga de los Estados ÁrabesLiga arabských států

listina: Carta de los derechos fundamentalesListina základních lidských práv a svobod

mezi: escurrirse entre los dedosproklouznout mezi prsty

mhouřit: entornar/entrecerrar los ojosmhouřit oči

mor: peste bovina/de las gallinas/de los cerdosdobytčí/slepičí/prasečí mor

možno: se puede, es posibleje možno

možnost: en lo posiblev rámci možností

mudrc: los 7 sabiossedmero mudrců

aby: Te lo digo para que lo sepas.Říkám ti to, abys to věděl.

adamita: secta de los adamitassekta adamitů

ani: Pues, no lo sé.Ani nevím.

banalizovat: banalizar los problemas de algnbanalizovat čí problémy

baštit: Eso no te lo trago.Tak to ti nebaštím.

bát se: La muerte le da miedo.Bojí se smrti.

blížit se: Ya se acerca la Navidad.Blíží se Vánoce.

bolet: Me duelen los dientes.Bolí mě zuby.

brát: No me lo quites.Neber mi to.

brát se: casarse por la iglesia/por lo civilbrát se v kostele/na úřadě

cit: herir los sentimientos de algnzranit čí city

co: lo más rápido posibleco nejrychleji

cokoli: Sea lo que sea.Ať už je to cokoli.

česky: ¿Cómo se dice en checo?Jak se to řekne česky?

dávno: Hace mucho que lo sé.To vím už dávno.

děkovat: Le anticipo mi agradecimiento.Předem Vám děkuji.

dělat: No lo hagas.Nedělej to.

dělat se: Me mareo., Se me revuelve el estómago., Tengo náuseas.Dělá se mi špatně.

den: cada día, todos los díaskaždý den, den co den

dobré: Lo bueno es que ...Dobré na tom je, že ...

dokázat: Logró hacerlo., Lo consiguió.Dokázal to.

dokořán: con los ojos como platospřen. s očima dokořán udiveně

dosah: fuera del alcance de los niñosmimo dosah dětí

doslech: Lo sé de oídas.Vím to z doslechu.