Hlavní obsah

vstoupit

Dokonavé sloveso

  1. (vejít dovnitř) betreten etw. Akk, (her)eintreten, hereinkommen in etw. Akkvstoupit do pokojedas Zimmer betretenVstupte!Treten Sie ein!
  2. (do organizace ap.) beitreten etw. Dat, eintreten in etw. Akkvstoupit do stranyeiner Partei beitreten
  3. (začít činnost ap.) (ein)treten

Vyskytuje se v

volný: freier Eintrittvstup volný

zakázat: Zutritt für Unbefugte verbotenNepovolaným vstup zakázán.

argumentovat: für den Beitritt zur EU argumentierenargumentovat pro vstup do EU

armáda: in die Armee eintretenvstoupit do armády

bezbariérový: ein barrierefreier Zugangbezbariérový vstup

manéž: die Manege betretenvstoupit do manéže

pozdrav: ohne Gruß hineintretenvstoupit bez pozdravu

ráčit: Kommt herein.Račte vstoupit.

stavba: Betreten der Baustelle verboten.Vstup na stavbu je zakázán.

stávka: in den Streik tretenvstoupit do stávky

strana: in die Partei eintretenvstoupit do strany

válka: in den Krieg eintretenvstoupit do války

zadarmo, zdarma: Der Eintritt ist kostenlos.Vstup je zdarma.

zaváhat: Er zögerte eine Weile und trat dann herein.Na chvíli zaváhal a pak vstoupil.

dějiny: in die Geschichte eingehenpřen. vstoupit do dějin

mladší: Kein Eintritt für Kinder unter 15 Jahren.Dětem mladším 15 let vstup zakázán.

nepovolaný: Unbefugten Zutritt verboten!Nepovolaným vstup zakázán!

vstup: Eintritt freivstup volný

Bord: an/von Bord gehenvstoupit na/opustit palubu

in: in einen Verein eintretenvstoupit do spolku

Land: an Land gehenvstoupit na pevninu z lodě

rein: Kommen Sie rein!Pojďte dále!, Vstupte!

treten: in den Staatsdienst tretenvstoupit do státních služeb

unter: Eintritt frei für Kinder unter sechs Jahrenvstup volný pro děti do šesti let

verboten: Zutritt für Unbefugte verboten.Nepovolaným vstup zakázán.

Verein: in einen Verein eintretenvstoupit do spolku

beitreten: der Gewerkschaft beitretenvstoupit do odborů

betreten: das Zimmer betretenvstoupit do pokoje

eingehen: Die Ereignisse sind in die Geschichte eingegangen.Události vstoupily do dějin.

Einlass: Einlass ab 18 Uhrvstup od 18 hodin

eintreten: Treten Sie ein!Vstupte!

Eintritt: Eintritt (ist) frei!Vstup (je) volný!

frei: einen freien Eintritt für Studenten bietenposkytovat volný vstup pro studenty

Start: der Start ins Berufslebenvstup do pracovního života

wirksam: wirksam werdenvstoupit v platnost

zaghaft: zaghaft eintretenváhavě vstoupit

Zutritt: Unbefugten ist der Zutritt verboten!Nepovolaným vstup zakázán!

vstoupit: das Zimmer betretenvstoupit do pokoje