Hlavní obsah

vstup

Vyskytuje se v

vstup: vstupní data die Eingabevstupy

volný: freier Eintrittvstup volný

zákaz: das Eintrittsverbotzákaz vstupu

zakázat: Zutritt für Unbefugte verbotenNepovolaným vstup zakázán.

argumentovat: für den Beitritt zur EU argumentierenargumentovat pro vstup do EU

armáda: in die Armee eintretenvstoupit do armády

bezbariérový: ein barrierefreier Zugangbezbariérový vstup

manéž: die Manege betretenvstoupit do manéže

opravňovat: Der Ausweis berechtigt den Inhaber zum Eintritt.Průkazka opravňuje držitele ke vstupu.

pozdrav: ohne Gruß hineintretenvstoupit bez pozdravu

ráčit: Kommt herein.Račte vstoupit.

stavba: Betreten der Baustelle verboten.Vstup na stavbu je zakázán.

stávka: in den Streik tretenvstoupit do stávky

strana: in die Partei eintretenvstoupit do strany

válka: in den Krieg eintretenvstoupit do války

zadarmo, zdarma: Der Eintritt ist kostenlos.Vstup je zdarma.

zaváhat: Er zögerte eine Weile und trat dann herein.Na chvíli zaváhal a pak vstoupil.

dějiny: in die Geschichte eingehenpřen. vstoupit do dějin

mladší: Kein Eintritt für Kinder unter 15 Jahren.Dětem mladším 15 let vstup zakázán.

nepovolaný: Unbefugten Zutritt verboten!Nepovolaným vstup zakázán!

Bord: an/von Bord gehenvstoupit na/opustit palubu

in: in einen Verein eintretenvstoupit do spolku

Land: an Land gehenvstoupit na pevninu z lodě

rein: Kommen Sie rein!Pojďte dále!, Vstupte!

treten: in den Staatsdienst tretenvstoupit do státních služeb

unter: Eintritt frei für Kinder unter sechs Jahrenvstup volný pro děti do šesti let

verboten: Zutritt für Unbefugte verboten.Nepovolaným vstup zakázán.

Verein: in einen Verein eintretenvstoupit do spolku

Zutritt: Kein Zutritt!Zákaz vstupu!

beitreten: der Gewerkschaft beitretenvstoupit do odborů

berechtigen: Der Ausweis berechtigt zum kostenlosen Eintritt.Průkaz opravňuje k bezplatnému vstupu.

betreten: das Zimmer betretenvstoupit do pokoje

eingehen: Die Ereignisse sind in die Geschichte eingegangen.Události vstoupily do dějin.

Einlass: Einlass ab 18 Uhrvstup od 18 hodin

eintreten: Treten Sie ein!Vstupte!

Eintritt: den ungeladenen Gästen den Eintritt verwehrenzabránit nezvaným hostům ve vstupu

frei: einen freien Eintritt für Studenten bietenposkytovat volný vstup pro studenty

Start: der Start ins Berufslebenvstup do pracovního života

wirksam: wirksam werdenvstoupit v platnost

zaghaft: zaghaft eintretenváhavě vstoupit

vstoupit: das Zimmer betretenvstoupit do pokoje