Hlavní obsah

raten

Vyskytuje se v

Bahn: auf die schiefe Bahn geraten/kommendostat se na šikmou plochu

Enge: in die Enge geratendostat se do úzkých

Gedränge: mit etw. ins Gedränge kommen/geratendostat se s čím do časového presu/časové tísně

geraten: außer sich geratenbýt bez sebe

geraten: an die falsche Adresse geratenobrátit se na špatnou adresu

geraten: auf die schiefe Bahn geratendostat se na šikmou plochu

Gerede: ins Gerede kommen/geratenpřijít/dostat se do řečí

Glatteis: aufs Glatteis geratendostat se na tenký led

Gleis: aus dem Gleis kommen/geratenvyjít ze zajetých kolejí

Hintertreffen: ins Hintertreffen geraten/kommendostat se do nevýhody/nevýhodné pozice v soutěži ap.

Rat: j-n zu Rate ziehenporadit se s kým

Rat: Rat schaffenporadit si z problémů

Rat: sich Dat (keinen) Rat wissennevědět si (už) rady

Sackgasse: in eine Sackgasse geratendostat se do slepé uličky

teuer: Da/Hier ist guter Rat teuer.Tady je každá rada drahá/dobrá.

unrecht: an den Unrechten/die Unrechte geraten(na)trefit na toho nepravého/tu nepravou

Verruf: in Verruf kommen/geratenzískat špatnou pověst

Zwielicht: ins Zwielicht geratendostat se do pochybného/špatného světla

Abweg: auf Abwege kommen/geratendostat se na scestí

geben: j-m einen Rat gebendát radu komu

halten: kniž. mit j-m Rat haltenporadit se s kým

kaufen: etw. auf Raten kaufenkoupit co na splátky

klug: j-m einen klugen Rat gebenkomu dát chytrou radu

stunden: j-m eine Rate stundenpovolit komu odklad splátky

Wut: in Wut kommen/geratenrozzuřit se

Zweifel: in Zweifel geratenzačít pochybovat

Atem: außer Atem geratenztěžka dýchat, sotva popadat dech

Brand: in Brand geratenvznítit se, vzplanout, chytit o budově ap.

erbitten: j-s Rat erbittenvyprosit si čí radu

ernst: in eine ernste Situation geratendostat se do vážné situace

Falle: in eine Falle geratenocitnout se v pasti

folgen: j-s Rat folgenuposlechnout čí radu

fragen: j-n um Rat fragenpožádat koho o radu

Gefahr: in Gefahr geraten/kommenocitnout se v nebezpečí

geraten: in eine unbekannte Gegend geratendostat se do neznámé krajiny

geraten: in Gefahr geratendostat se do nebezpečí

geraten: in Vergessenheit geratenupadnout v zapomnění

geraten: in Verlegenheit geratenupadnout do rozpaků

geraten: in Brand geratenvznítit se, vzplanout

Gesetz: mit dem Gesetz in Konflikt kommen/geratendostat se do konfliktu se zákonem

mies: in miese Laune geratenupadnout do špatné nálady

Rate: etw. auf Raten kaufenkoupit co na splátky

Rate: in Raten abzahlensplácet ve splátkách

Schwierigkeit: in Schwierigkeiten geratendostat se do potíží/problémů

Sturm: in Sturm geratendostat se do bouřky

Vergessenheit: in Vergessenheit geraten/kommenupadnout v zapomnění

Verzug: mit etw. in Verzug geratendostat se s čím do skluzu

wenden: Ich wandte mich an meine Schwester um Rat.Obrátil jsem se na svou sestru o radu.

Rat: Da ist guter Rat teuer.Tady je dobrá rada drahá.