Hlavní obsah

erst

Částice

  1. co teprveIch bin ziemlich nervös. – Und ich erst!Jsem dost nervózní. – A co teprve já!
  2. , teprveDer Zug kommt erst später an.Vlak přijede až později.Ich bin erst gegen Mittag aufgewacht.Probudila jsem se až kolem poledne.
  3. (es ist) erst + Zeitangabe (je) teprve + časový údajEs ist erst 20 Uhr.Je teprve 20 hodin.Er ist erst 6 Jahre alt.Je mu teprve 6 let.

Číslovka

  • prvníden ersten Zug habenbýt první na tahu při hře v šachy ap.Liebe auf den ersten Blickláska na první pohledbei der ersten Gelegenheitpři první příležitostizum ersten Mal(e)poprvé, prvněVerbrennungen ersten Gradespopáleniny prvního stupně lehčí

Vyskytuje se v

einmal: erst einmalnejdřív, nejprve

erst: (es ist) erst + Zeitangabe(je) teprve + časový údaj

erst(er,e,es): fürs Erstepro poprvé, ponejprv

Geige: die erste Geige spielenhrát první housle

Hand: aus erster Handz první ruky

Hilfe: Erste Hilfeprvní pomoc ošetření zraněného

Linie: in erster Liniev prvé řadě především

Rang: ersten Rangesnejvyššího stupně, prvního řádu drzost ap.

Schritt: der erste Schrittprvní krok začátek

Vergnügen: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.Nejdřív práce, potom zábava.

zu: zum Erstenza prvé ve výčtu

Hälfte: in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundertsv první polovině 20. století

Stimme: die erste Stimme (eines Liedes)první hlas (písně)

Advent: erster Adventprvní adventní neděle

als: Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.Připadalo mi, jako by právě vstal.

Bank: Er sitzt in der ersten Bank.Sedí v první lavici.

Blick: Liebe auf den ersten Blickláska na první pohled

er: Er kommt erst gegen Abend wieder.Vrátí se až navečer.

frau: Wenn frau ihr erstes Kind bekommt...Když se narodí ženě první dítě...

Frost: die ersten Frösteprvní mrazy

halten: Seine Freundin hielten wir erst für seine Tochter.Jeho přítelkyni jsme nejdříve považovali za jeho dceru.

Klasse: Sie kommt im Herbst in die erste Klasse.Na podzim půjde do první třídy.

kommen: Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.

Mai: der Erste Mai1. máj, Svátek práce

Preis: den ersten Preis gewinnenvyhrát první cenu

rangieren: als erster rangierenbýt první v pořadí

Satz: der erste Satz einer Sinfonieprvní věta symfonie

sprechen: Das Kind lernt erst sprechen.Dítě se teprve učí mluvit.

stärken: Stärkt euch erst einmal!Nejprve se posilněte!

Stelle: an erster/letzter Stelle liegenbýt na prvním/posledním místě

umziehen: Ich muss mich erst noch umziehen.Musím se nejdříve převléknout.

gehen: Der erste Preis ging an Frau Meier.První cenu získala paní Meierová.

Anhieb: auf (den ersten) Anhiebnapoprvé, na první pokus