Hlavní obsah

viaggiante

Vyskytuje se v

affare: viaggio d'affarislužební cesta

agenzia: agenzia di viaggi/turisticacestovní agentura, hovor. cestovka

assicurazione: assicurazione di viaggiocestovní pojištění

buono: Buon viaggio!Šťastnou cestu!

classe: viaggiare in prima classecestovat první třídou

compagno: compagno di viaggiospolucestující

cosmico: viaggi cosmicicesty/lety do vesmíru

diario: diario di viaggio/bordocestovní/palubní deník

emozione: le emozioni del viaggiocestovní horečka

in: viaggiare in trenojet vlakem

intorno: il viaggio intorno al mondocesta kolem světa

leggero: viaggiare leggerocestovat nalehko

lungo: lungo il viaggiov průběhu cesty

nozze: viaggio di nozzesvatební cesta

per: prepararsi per un viaggiopřipravit se na cestu

piacere: viaggio di piacerevýlet, cesta podniknutá pro zábavu

prima: viaggiare in primacestovat první třídou

proseguire: proseguire il cammino/viaggiopokračovat v chůzi/cestě

rimborso: rimborso delle spese di viaggionáhrada cestovních výdajů

riserva: viaggiare in riservajet na rezervu

sacca: sacca da viaggiocestovní vak

stress: stress da viaggiocestovní horečka

viaggio: da viaggiocestovní k cestování

augurare: Ti auguro buon viaggio.Přeju ti šťastnou cestu.

come: Come è andato il viaggio?Jaká byla cesta?

metà: Siamo a metà del viaggio.Jsme v půlce cesty.

mettersi: Ci mettiamo in viaggio ora!Vyrazíme hned!

piacere: Mi piacerebbe viaggiare.Rád(a) bych cestoval(a).

pianificare: Pianifica un viaggio all'estero.Plánuje cestu do zahraničí.

agentura: agenzia (di) viaggi/di stampacestovní/tisková agentura

cesta: viaggio di andata e ritornocesta tam a zpět

cestovní: operatore turistico, agentura agenzia (di) viaggicestovní kancelář

druhý: viaggiare in seconda classecestovat druhou třídou

horečka: stress da viaggiocestovní horečka

kolem: il viaggio intorno al mondocesta kolem světa

kosmický: viaggi/voli spazialikosmické lety

nalehko: viaggiare leggerocestovat nalehko

obchodní: viaggio d'affariobchodní cesta

objevný: viaggi esplorativihist. objevné plavby/cesty

podniknout: fare un viaggiopodniknout cestu

pojištění: assicurazione di viaggiocestovní pojištění

polštářek: cuscino da viaggiocestovní polštářek

rauš: sballare, viaggiare, essere fattobýt v rauši

služební: viaggio d'affarislužební cesta

svatební: viaggio di nozze, líbánky též luna di mielesvatební cesta

šťastný: Buon viaggio!Šťastnou cestu!

třetí: viaggiare in terza classecestovat třetí třídou

turistický: guida turistica, guida viaggituristický průvodce

výdaj: rimborso delle spese di viaggioúhrada cestovních výdajů

vydat se: mettersi in viaggio, avviarsivydat se na cestu

výlet: andare in gita, fare un viaggiojet/jít na výlet

výloha: costi/spese di viaggioekon. cestovní výlohy

zájezd: viaggio organizzatoturistický zájezd s cestovní kanceláří

autostop: fare l'autostop, viaggiare in autostopcestovat autostopem

být: È sempre in viaggio.Je pořád na cestách.

cestovat: viaggiare intorno al mondocestovat kolem světa

letět: La luce viaggia alla velocità di...Světlo letí rychlostí...

odpočívat: Si riposava dal lungo viaggio.Odpočíval po dlouhé cestě.

prospat: Ha trascorso il viaggio dormendo.Cestu prospal.

rád: Gli piace viaggiare.Rád cestuje.

skrývat: Il viaggio contiene numerosi pericoli.Cesta skrývá mnohá nebezpečí.

načerno: viaggiare in nero, fare il portoghesejet/cestovat načerno

viaggiare: il viaggiarecestování