Hlavní obsah

těžce, těžko

Vyskytuje se v

atletika: lehká/těžká atletikaлёгкая/тяжёлая атле́тика

kov: lehké/těžké/barevné kovyлёгкие/тяжёлые/цветны́е мета́ллы

průmysl: lehký/těžký průmyslлёгкая/тяжёлая индустри́я/промы́шленность

tělo: lehké/těžké ublížení na těleлёгкое/тяжёлое теле́сное поврежде́ние

těžký: těžký průmyslтяжёлая промы́шленность

těžký: těžké kovyтяжёлые мета́ллы

těžký: sport. těžká váhaтяжёлый вес

těžký: těžké jídloтяжёлое блю́до

těžký: chem. těžká vodaтяжёлая вода́

tíže: zemská tížeземно́е тяготе́ние

váha: těžká/střední/lehká váhaтяжёлый/сре́дний/лёгкий вес

vodík: těžký vodíkтяжёлый водоро́д

zranění: těžké zraněníтяжёлое ране́ние

bombardér: těžký bombardérтяжёлый бомбардиро́вщик

nemoc: lehká/těžká nemocлёгкая/тяжёлая боле́знь

otázka: těžká/lehká otázkaтру́дный/лёгкий вопро́с

pořízení: Je s ním těžké pořízení.С ним тру́дно сговори́ться.

pryč: To nejtěžší je pryč.Са́мое тру́дное позади́.

přístupný: (těžko) přístupná místa(тру́дно)досту́пные места́

říct: Těžko říct.Тру́дно/Сло́жно сказа́ть.

středně: středně těžký zraněníсре́дней тя́жести

těžký: těžký vzduchтяжёлый во́здух

těžký: těžká nemocтяжёлая боле́знь

těžký: těžká práceтяжёлая/чёрная рабо́та

těžký: těžký životтру́дная жизнь

vysvětlitelný: těžko vysvětlitelný případтруднообъясни́мый слу́чай

zápasník: zápasník těžké váhyборе́ц тяжёлого ве́са

těžký: nedělat si těžkou hlavuне брать в го́лову, не лома́ть (себе́) го́лову

začátek: Každý začátek je těžký.Лиха́ бе́да нача́ло.

лихо́й: лихи́е девяно́стыеtěžká 90. léta 20. stol., v Rusku

мета́лл: лёгкие/тяжёлые мета́ллыlehké/těžké kovy

промы́шленность: тяжёлая/лёгкая промы́шленностьtěžký/lehký průmysl

тяжёлый: У него́ тяжёлая голова́.těžkou hlavu.

боре́ц: боре́ц тяжёлого ве́саzápasník těžké váhy

поврежде́ние: тяжёлое теле́сное поврежде́ниеtěžké ublížení na zdraví

свинцо́вый: свинцо́вая голова́těžká hlava

сло́жно: Сло́жно сказа́ть.Těžko říct.

тру́дно: тру́дно сказа́тьtěžko říct

тя́жесть: сре́дней тя́жестиstředně těžký zranění ap.

блин: пе́рвый блин ко́момkaždý začátek je těžký

воз: весь воз тяну́тьodedřít všechnu těžkou práci

ком: пе́рвый блин ко́момkaždý začátek je těžký

свине́ц: лечь свинцо́м на се́рдцеtížit jako olovo, těžce dolehnout

стеснённый: со стеснённым се́рдцемs těžkým srdcem