Hlavní obsah

мы

Vyskytuje se v

кури́ть: zákaz kouřeníу нас не ку́рят

седло́: Nic nás nemůže rozhodit.Ничто́ нас не мо́жет вы́бить из седла́.

дво́е: Byli jsme dva.Нас бы́ло дво́е.

де́скать: Prý si za to můžeme sami.Мы, де́скать, са́ми винова́ты.

доро́га: Máme to po cestě.Нам по доро́ге.

мы́сленно: V duchu jsme s vámi.Мы́сленно мы с ва́ми.

от: To vychází z nás.Э́то исхо́дит от нас.

пя́теро: Je nás pět.Нас пя́теро.

рост: Jsme stejně vysocí/velcí.Мы с ним одного́ ро́ста.

факт: Postavil nás před hotovou věc.Поста́вил нас пе́ред фа́ктом.

вре́мя: Čas pracuje pro nás.Вре́мя рабо́тает на нас.

пова́диться: Je u nás pečený vařený.Пова́дился к нам ходи́ть.

сарди́на: Jeli jsme namačkaní jako sardinky.Мы е́хали как сарди́ны в ба́нке.

сласть: Dosyta jsme se nasmáli.Мы насмея́лись в сласть.

стро́го: jen mezi námi, velmi důvěrnéстро́го ме́жду на́ми

kouření: zákaz kouřeníу нас не ку́рят, кури́ть/куре́ние запреща́ется

nést: Co nám neseš?Что ты нам принёс?

přání: Vyhověli jsme Vašemu přání.Мы удовлетвори́ли Ва́ше жела́ние.

bát se: Nemáme se čeho bát.Нам не́чего боя́ться.

benzin: Došel nám benzin.У нас бензи́н ко́нчился.

cesta: Máme to po cestě.Нам по доро́ге.

čekat: Nenechal nás (na sebe) dlouho čekat.Он не заста́вил нас до́лго ждать.

dlouho: Dlouho jsme se neviděli.Давно́ мы не ви́делись.

dojít: Došel nám benzín.У нас бензи́н зако́нчился.

donést se: Donesly se k nám hlasy.К нам донесли́сь голоса́.

dostat: Doma jsme dostali co proto.Нам до́ма здо́рово влете́ло.

dřívějšek: Známe se z dřívějška.Мы с ним уже́ давно́ знако́мы.

hej: Je nám hej!Нам лафа́!

chodit: Chodili jsme do stejné třídy.Мы учи́лись в одно́м кла́ссе.

komplet: Jsme zase komplet.Мы сно́ва в сбо́ре.

konec: Mezi námi je konec.Ме́жду на́ми всё ко́нчено.

kvit: Jsme si kvit.Мы кви́ты.

muset: Musíš jet s námi.Ты до́лжен пое́хать с на́ми.

nehoda: Měli jsme vážnou nehodu.Мы попа́ли в серьёзное ДТП.

paměť: pokud naše paměť saháнаско́лько мы по́мним

pěkně: Přišlo nás to pěkně draho.Э́то нам влете́ло в копе́ечку.

porouchat se: Porouchalo se nám auto.У нас слома́лась маши́на.

povědět: Povězte nám, co se přihodilo.Расскажи́те нам о случи́вшемся.

požadavek: Obrátil se na nás s požadavkem.Он обрати́лся к нам с тре́бованием.

přerušit: Přerušili nás. při telefonickém hovoruНас разъедини́ли.

příslušet: Nepřísluší nám soudit...Нам не сле́дует суди́ть...

přízemí: Bydlíme v přízemí.Мы живём на пе́рвом этаже́.

se, si: Musíme si pomáhat.Мы должны́ помога́ть друг дру́гу.

setkat se: Kde se setkáme?Где мы встре́тимся?

shledat: Neshledali jsme nic protizákonného.Мы не нашли́ ничего́ противозако́нного.

stačit: Nám to stačí.С нас хва́тит.

stavit se: Stavte se večer u nás.Заходи́те к нам ве́чером.

téct: Neteče nám voda.У нас вода́ не идёт.

uvidět: Ještě se uvidíme.Мы ещё встре́тимся.

užít: Moc jsme si to užili.Мы хорошо́ провели́ вре́мя.

vidět: Moc často ho nevidím.Мы с ним не ви́димся о́чень ча́сто.

vyfotografovat: Mohl byste nás vyfotografovat?Вы могли́ бы нас сфотографи́ровать?

vyjednávat: Jsme připraveni vyjednávat.Мы гото́вы вести́ перегово́ры.

vyrovnat se: Jsme vyrovnáni.Мы (с тобо́й) кви́ты.

zajezdit si: Bezvadně jsme si zajezdili na lyžích.Мы отли́чно поката́лись на лы́жах.

ztratit se: Asi jsme se ztratili.Ка́жется мы заблуди́лись.

čert: To nám byl čert dlužen!То́лько того́ нам здесь не хвата́ло!

habaděj: Času máme habaděj.Вре́мени у нас хоть отбавля́й.

ještě: To nám ještě chybělo!То́лько э́того нам не хвата́ло!

mezi: Zůstane to mezi námi.Э́то оста́нется ме́жду на́ми.

my: Po nás (ať přijde) potopa.По́сле нас хоть пото́п!

nahrát: A jsme nahraní!Мы се́ли на мель!

pečený: Je u nás pečený vařený.Пова́дился к нам ходи́ть.

pohotovost: Jsme v plné pohotovosti.Мы в (состоя́нии) по́лной гото́вности.

potřebovat: To teď nemůžeme potřebovat.Э́то нам сейча́с не подхо́дит.

pracovat: Čas pracuje pro nás.Вре́мя рабо́тает на нас.

seslat: Tebe nám seslalo samo nebe.Само́ не́бо посла́ло нам тебя́.

společný: Máme společnou cestu.Нам с ва́ми по пути́.

sto: Neviděli jsme se snad sto let.Сорока́ лет мы не ви́делись.

sucho: Jsme na suchu. bez penězМы сиди́м на мели́.

trochu: To se nás ani trochu netýká.Э́то нас ничу́ть не тро́гает.

trouba: hovor. A jsme v troubě.И нам хана́.

ukázat se: To se ještě ukáže!Мы ещё посмо́трим!

vařený: Je u nás pečený vařený.Пова́дился к нам ходи́ть.

vina: Nikdo není bez viny.Все мы не без греха́.

zvyk: To je u nás zvykem.У нас так при́нято., Э́то у нас в обы́чае.