Hlavní obsah

дать

Dokonavé slovesoдам, дашь, даст, дади́м, дади́те, даду́т; дай; дал, дала́, да́ло/дало́, да́ли; не́ дал/не да́л, не дала́, не́ дало/не дало́, не́ дали/не да́ли; да́нный; дан, да́на; не́ дан, не дана́, не́ дано/не дано́, не́ даны/не даны́

  1. кого/что кому dát, předat, odevzdat koho/co komu peníze ap.дать о́рден комуudělit vyznamenání komu
  2. poskytnout, udělit, dát k dispozici práci ap.
  3. nechat, umožnit co komuдать согла́сиеdát souhlas komu k čemu, odsouhlasit coдать звоно́кzavolat, zatelefonovat komuдать тре́щинуpuknout, prasknout ve švu ap., rozpadnout se o přátelství ap.дать прика́зdát příkaz, přikázat, nařídit, poručit co komuдать сове́тdát radu, poradit komuдать о́тзывpodat odvolání, odvolat se kam
  4. что кому přen. přinést, dát co komu radost ap.
  5. что кому připravit oběd ap. co komu, uspořádat, zrealizovat koncert, oslavu ap.
  6. hovor.что кому odhadnout koho na kolik, říci, tipnout komu kolik
  7. кому dovolit, dát možnost, umožnit komu co

Dokonavé slovesoдам, дашь, даст, дади́м, дади́те, даду́т; дай; дал, дала́, да́ло/дало́, да́ли; не́ дал/не да́л, не дала́, не́ дало/не дало́, не́ дали/не да́ли; да́нный; дан, да́на; не́ дан, не дана́, не́ дано/не дано́, не́ даны/не даны́

  1. дать знать о ком/чём oznámit co, podat zprávu o kom/čem

Vyskytuje se v

бог: zaplať pánbůhдай бог (ка́ждому)

возмо́жность: dát možnost čeho, umožnit komu coдать возмо́жность

войти́: nenechal koho ani vejít a hned...не дал войти́, как...

вы́ход: dát průchod čemu hněvu, radosti ap.дать вы́ход чему

газ: přidat plyn při jízdě autemдать газ

дать: oznámit co, podat zprávu o kom/čemдать знать о ком/чём

дуб: natáhnout bačkoryду́ба дать

жар: zatopit, dát co proto komu(за)дать жару́ кому

исхо́д: dát průchod čemu, nechat projevit coдать исхо́д чему

лещ: (pro)plesknout koho, dát facku komuдать леща́ кому

мах: netrefit se, pochybit, splést seдать ма́ху

отчёт: vysvětlit své chováníдать отчёт в свои́х посту́пках

прикури́ть: podusit kohoдать прикури́ть кому

пять: Podej mi ruku!Дай пять!

сда́ча: vrátit/oplatit ránu pěstí bránit seдать сда́чи

срок: vyčkej(te), dej(te) čas, dej(te) možnostда́й(те) срок

тре́тий: není třetí možnost, třetí možnost neexistujeтре́тьего не да́но

фо́ра: dát fóra/náskok/výhodu při hrách ap.дать фо́ру кому

ша́пка: dát komu za ušiпо ша́пке дать кому

кля́тва: přísahatдать кля́тву

нача́ло: začít, zahájit coдать нача́ло чему

спра́вка: podat informaci, informovatдать спра́вку

аудие́нция: přijmout koho, setkat se s kýmдать аудие́нцию кому

знать: ozvat se, dát o sobě vědětдать знать о себе́

по́вод: zavdat příčinuдать по́вод

показа́ние: přiznat seдать призна́тельные показа́ния

полномо́чие: dát plnou moc komu, zplnomocnit kohoдать полномо́чие

почу́вствовать: dát pocítit/znát, ukázatдать почу́вствовать

про́мах: minout cíl, netrefitдать про́мах

старт: odstartovat závod ap.дать старт

драп: vzít rohaдать дра́пу

размышле́ние: dát čas na rozmyšlenouдать вре́мя на размышле́ние

разъясне́ние: Žádám vás, abyste mi podal vysvětlení.Прошу́ вас дать мне разъясне́ние.

слабина́: ukázat (své) slabé místoдать слабину́

ход: dát věc do pohybuдать ход де́лу

bota: udělat botuсесть в лу́жу, дать ма́ху

dát: dát záminku k čemuдать по́вод чему

impulz: dát impulz k čemuдать толчо́к/сти́мул к чему

interview: poskytnout komu interviewдать интервью́ кому

inzerát: podat/vyvěsit inzerátдать/вы́весить объявле́ние

krev: darovat krevдать кровь

na: dát na srozuměnouдать поня́ть кому

nakládačka: dát komu nakládačkuдать кому трёпку

odkapat: nechat odkapatдать воде́ стечь ка́плями

podat: podat inzerátдать объявле́ние

slib: dát komu slibдать обеща́ние кому

srozuměná: dát na srozuměnou komu coдать поня́ть кому что, поста́вить в изве́стность кого о чём

ucho: dát za uchoдать в у́хо

v, ve: A byl v tahu!И дал тя́гу!, И он смы́лся!

vzít: vzít do zaječích(за)дать стрекача́

záminka: dát záminku k čemuдать по́вод к чему

záruka: poskytnout záruky na coдать/предоста́вить гара́нтии на что

bakšiš: dát bakšišдать на чай

bodnout: bodnout koně do slabinпришпо́рить (коня́), дать шпо́ры (коню́)

celibát: složit slib celibátuдать обе́т безбра́чия

dát se: Nedal se.Он не дал себя́ в оби́ду.

držka: dát komu přes držkuдать кому в мо́рду

instrukce: dát/dostat řadu instrukcíдать/получи́ть ряд указа́ний

krejcar: Nedá ani krejcar.И копе́йки не даст.

nářez: dát komu pořádný nářez(за)дать по́рку кому

náskok: dát náskok komuдать фо́ру кому

nechat: Nechte mě domluvit.Да́йте мне договори́ть.

odpískat: odpískat konec zápasuдать фина́льный свисто́к

odpovědět: přesně odpovědětдать определённый отве́т

podnět: dát podnět k čemuдать по́вод к чему

podstrčit: podstrčit úplatekдать взя́тку

popud: dát popud k čemuдать толчо́к для чего

popustit: popustit uzdu čemuдать во́лю чему, отпусти́ть во́жжи кому/чему

praštit: praštit do zadдать по спине́

přesvědčit se: nechat se přesvědčitдать себя́ уговори́ть

půjčka: poskytnout půjčkuдать взаймы́, вы́дать ссу́ду

rada: dát komu dobrou raduдать кому хоро́ший сове́т

rozhovor: poskytnout komu rozhovorдать кому интервью́

rozmyšlená: dát čas na rozmyšlenouдать вре́мя на размышле́ние

spropitné: dát číšníkovi spropitnéдать чаевы́е официа́нту

šach: dát šach (králi)дать шах (королю́)

šlápnout: šlápnout na plynдать га́зу

udělit: udělit vyznamenání komuдать о́рден кому, награди́ть кого

uhnout: uhnout z cestyдать доро́гу кому

úkol: uložit úkol komuдать поруче́ние кому

ustoupit: Ustupte!Да́йте пройти́!

uvolnit: uvolnit cestu komuдать/освободи́ть доро́гу кому

var: nechat přejít varemпрокипяти́ть, дать прокипе́ть

vědět: dát o sobě vědětдать знать о себе́

věno: dát co věnemдать что в прида́ное

výkupné: zaplatit výkupnéдать вы́куп

бара́шек: dát úplatekбара́шка в бума́жке дать

vyznamenání: udělit vyznamenání komuдать о́рден кому

zpátečka: zařadit zpátečkuдать за́дний ход

čestný: dát čestné slovoдать че́стное сло́во

koš: Dala mu košem.Она́ дала́ ему́ отста́вку.

kramle: vzít kramleдать тя́гу

krk: Dám na to krk, že...Я дам го́лову на отсече́ние, что...

nastavit: nastavit nohuподста́вить но́гу, дать подно́жку

noha: vzít nohy na ramenaдать тя́гу, взять но́ги в ру́ки

oheň: dát za koho/co ruku do ohněдать ру́ку на отсече́ние за кого/что