Hlavní obsah

срок

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у

  1. lhůta, doba, časпо истече́нии сро́каpo uplynutí lhůtyна коро́ткий срокna chvilkuиспыта́тельный срокzkušební doba v práci
  2. termín, lhůta, doba platby ap.в срокv termínuв устано́вленные сро́киve stanovených termínech
  3. hovor.trest (odnětí svobody), basa, kriminál

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у

  1. да́й(те) срок hovor.vyčkej(te), dej(te) čas, dej(te) možnost

Vyskytuje se v

срок: да́й(те) срокvyčkej(te), dej(te) čas, dej(te) možnost

испыта́тельный: испыта́тельный срокzkušební doba/lhůta

суди́мость: сро́ки погаше́ния суди́мостиlhůty pro zahlazení trestu

ука́занный: в ука́занный срокve stanovené lhůtě

хране́ние: срок хране́ния(minimální) trvanlivost (do) na obalu potravin, skladovatelnost

гаранти́йный: гаранти́йный срокzáruční doba

да́вность: срок да́вностиpromlčecí lhůta

до́лгий: до́лгий срокdlouhá doba

доста́вить: доста́вить что в срокdoručit co včas

истека́ть: Сего́дня истека́ет срок.Dnes končí lhůta., Dnes je poslední termín.

исте́чь: Срок истёк.Lhůta uplynula.

определённый: определённый срокpřesný termín

сдать: сдать экза́мен в срокudělat včas zkoušku

сорва́ть: сорва́ть срок платежа́nedodržet termín platby

amortizační: амортизацио́нный срокamortizační lhůta

datum: срок хране́нияdatum spotřeby potravin

doba: срок де́йствияdoba platnosti

dodací: срок поста́вки/доста́вкиdodací lhůta

lhůta: срок да́вностиpráv. promlčecí lhůta

promlčecí: срок да́вностиpromlčecí lhůta

spotřebovat: Срок го́дности до ...Spotřebujte do ...

šibeniční: уби́йственно коро́ткий срокšibeniční termín

termín: срок опла́тыtermín splatnosti

uzávěrka: подписа́ние в печа́ть, оконча́ние (сро́ка) предоставле́ния материа́ловredakční uzávěrka

výpovědní: срок расторже́ния (трудово́го догово́ра)ekon. výpovědní lhůta (pracovní smlouvy)

záruční: гаранти́йный срокzáruční doba

zkušební: испыта́тельный срокzkušební doba nového zaměstnance

desetidenní: десятидне́вный срокdesetidenní lhůta

dodržet: вы́держать срокdodržet termín

doručit: доста́вить что в срокdoručit co včas

karanténa: срок каранти́наdoba karantény

krátký: на коро́ткий срокna krátkou dobu

měsíc: Ты на како́м сро́ке?, Ты на како́м ме́сяце (бере́менности)?V kolikátém jsi měsíci? těhotenství

možný: в кратча́йший срокv nejkratší možné lhůtě

nedodržet: сорва́ть срок платежа́nedodržet termín platby

odročit: перенести́ на неопределённый срокodročit na neurčito

odsedět: отсиде́ть срок (наказа́ния)odsedět (si) trest

omezený: ограни́ченный срок де́йствияomezená platnost

poslední: Истёк кра́йний срок.Vypršel poslední termín.

posunout: перенести́ срокposunout termín

povinný: Он обя́зан заплати́ть в срок.Je povinen zaplatit v termínu.

promeškat: пропусти́ть срокpromeškat termín

prošlý: просро́ченные проду́кты, проду́кты с исте́кшим сро́ком хране́нияprošlé potraviny

předepsat: назна́чить срок для вы́боровpředepsat datum voleb

předpokládaný: предполага́емый срокpředpokládaný termín

přesunout: отнести́ на бо́лее по́здний срокpřesunout na pozdější termín

reklamační: срок предъявле́ния прете́нзийreklamační lhůta

roční: годи́чный срокroční lhůta

skluz: срыв сро́ка, отстава́ние по сро́камčasový skluz dodávek, prací ap.

stihnout: (не) уложи́ться в срок(ne)stihnout termín

trvanlivost: (минима́льный) срок хране́ния(minimální) trvanlivost

určený: яви́ться в назна́ченный срокdostavit se v určenou dobu

vypršení: истече́ние сро́ка де́йствияvypršení doby platnosti

vypršet: Срок догово́ра истёк.Doba platnosti smlouvy vypršela.

výpůjční: срок по́льзованияvýpůjční lhůta

zvládnout: уложи́ться в срокzvládnout v termínu

propadnout: Па́спорт пропа́л., Истёк срок де́йствия па́спорта.Pas propadl.

о́тдых: ни о́тдыху, ни сро́ку не дава́ть комуnedopřát ani chvíli klidu komu