Hlavní obsah

s, se

Předložka

  1. (společně ap.) kým/čím con q/qcPojď se mnou.Vieni con me.oženit se s kýmsposare q
  2. (soupeření ap.) con(proti) controzápasit s kýmlottare contro q
  3. (mající ap.) čím con, avente qckbelík s vodousecchio d'acquachléb s máslempane e burro
  4. (okolnost) cons radostí pomohu ap.con piacereS pozdravem v dopise ap.Distinti saluti
  5. (vazba se slovesem) a, inváhat s odpovědíesitare nel risponderenamáhat se s úklidemsforzarsi a fare le pulizie
  6. (souvislost) conTo nemá nic společného s ...Non ha nulla a che fare con ...Co s ním je?Che cos'ha?Jak je na tom se zdravím?Come va la sua salute?
  7. kniž.(směrem dolů, pryč) dadolů s kopcegiù dalla collina
  8. být s to (být schopen) udělat co essere in grado di fare qcNení s to se rozhodnout.Non è in grado di decidersi.

Vyskytuje se v

accontentarsi: accontentarsi di pocospokojit se s málem

appresso: portare appresso qcnosit co s sebou/u sebe

asporto: da asporto(k odnesení) s sebou, přes ulici jídlo ap.

bambola: giocare alle bambolehrát si s panenkami

contentarsi: contentarsi di pocospokojit se s málem

giocare: giocare a pallahrát si s míčem

giocare: giocare con i sentimenti altruipohrávat si s city druhých

impettito: stare (tutto) impettitonaparovat se, nafukovat se s vypnutým hrudníkem ap.

lottare: lottare con sé stessobojovat sám se sebou snažit se ovládnout

portare: portare dietronosit s sebou, i přen. (při)nést s sebou problémy ap.

rassegnarsi: rassegnarsi al destinosmířit se s osudem, podvolit se osudu

: avere/portare qc con sémít/přinést co s sebou

sentire: sentire il dottoreporadit se s lékařem

tardare: tardare nei pagamentiopozdit se s platbou/v platbě

bere: Bevi con noi!Napij se s námi!

col: Ha litigato col suo ragazzo.Pohádala se se svým klukem.

competere: Nessuno può competere con lui.Nikdo se s ním nemůže měřit.

comportare: Questo comporta molti rischi.To s sebou nese mnohá rizika.

con: Prendilo con te.Vem to s sebou.

contare: Non si può contare su di lui.Nedá se s ním počítat.

convenire: Ho convenuto con lui di riunirci...Dohodl jsem se s ním, že se setkáme...

dormire: Ha dormito con lei.Vyspal se s ní.

giocare: Non giocare con me!Nezahrávej si se mnou!

grazia: muoversi con graziapohybovat se s grácií

mio: Mi accontento del mio.Spokojím se s tím, co mám.

occorrente: Porta con te tutto l'occorrente.Vezmi si s sebou vše potřebné.

paragonarsi: Come fai a paragonarti con lei?Jak se s ní můžeš srovnávat?

pure: Farebbe qualsiasi cosa pur di sposarla.Udělal by cokoliv, aby se s ní oženil.

tutto: Sa fare tutto.Umí/Zvládne všechno., Poradí si se vším.

uguale: con i propri ugualise sobě rovnými

avere: Ho (a) che dire con lui.Musím si s ním něco vyříkat.

cencio: starsene nei propri cencispokojit se s málem, uskrovnit se

fatto: Ormai è fatta.Už se stalo., Už se (s tím) nedá nic dělat.

patteggiare: patteggiare col nemicopaktovat se s nepřítelem

riconciliarsi: riconciliarsi con la vitasmířit se s osudem

risonanza: avere vasta risonanzasetkat se se širokou odezvou

scherzare: scherzare col fuocozahrávat si s ohněm

sollievo: tirare un respiro di sollievooddechnout si s úlevou

tomba: portare qc nella tombavzít si co s sebou do hrobu

tra: tra sé e sésám se sebou mluvit ap.

málo: spokojit se s málemaccontentarsi di poco

právník: poradit se se svým právníkemconsultare il proprio legale

přivést: přivést s sebou kohoportare dietro q

přivézt: přivézt (si) co s sebouportare qc con sé

registrovat: registrovat seregistrarsi, zapsat se iscriversi, podpisem v hotelu ap. firmare il registro

nést: nést s seboumít za následek comportare, portare (con sé), implicare

sebou: s seboucon sé

sebou: káva s sebou k odnesenícaffè da portar via

vzít: vzít (si) co s sebouprendere qc con sé

brát: Neber ji s sebou.Non portarla con te.

dělat: Nedělej si s tím starosti.Non preoccupartene.

dít se: Co se s tebou děje?Cosa ti succede?

dovést: Dovedl s sebou manželku.Ha portato (con sé) sua moglie.

dovézt: Dovezu to s sebou.Lo porterò con me.

je: Vezmi je s sebou.Portali con te.

koupat se: Půjdete se s námi koupat?Venite a fare il bagno con noi?

mazat se: Nemusíš se s tím tak mazat.Non ci devi stare troppo dietro.

mazlit se: Moc se s tím úkolem nemazlil.Non ha perso tanto tempo con quel compito.

měřit se: Nemůžeš se s ním měřit.Non ti puoi paragonare a lui.

mít: Nemám to s sebou.Non ce l'ho con me.

nést: Nenese to s sebou žádné riziko.Non comporta nessun rischio.

nosit: Nosím to stále s sebou.Lo porto sempre con me.

opatrovat: Opatruj se.Riguardati., Měj se. Stammi bene.

počít: Nevěděl, co si s tím počít.Non sapeva (che) cosa farsene.

poradit se: Poraďte se s lékařem.Consulti il medico.

připít: Připijte si se mnou.Brindate con me.

sebou: Vezmu to s sebou.Lo prendo con me.

sebou: Vem to s sebou.Prendilo con te.

sebou: Neměla to s sebou.Non l'aveva con sé.

seznámit se: Seznamte se s... při představováníLe presento...

smířit se: Smiř se s tím. je to tak ap.Fattene una ragione!, Non puoi fare altro che accettarlo.

smířit se: Smiř se s tím, že...Rassegnati al fatto che...

udobřit se: Udobřil se s manželkou.Si è riconciliato con la moglie.

unáhlit se: Neunáhli se s rozhodnutím.Non prendere una decisione avventata.

vsadit se: Vsadím se s tebou o 20 euro, že přijde.Scommetto 20 euro con te che verrà.

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.Ce la devi fare da solo.

hrát si: hrát si s ohněmscherzare col fuoco

loudat se: Neloudej se s tím!Non tirarla per le lunghe!

oheň: zahrávat si s ohněmscherzare con il fuoco

párat se: nepárat se s tímsbrigarsela (presto), nebrat si servítky ap. non andare troppo per il sottile, nevěnovat příliš péče non metterci molto

zahrávat si: zahrávat si s ohněmgiocare/scherzare col fuoco