Hlavní obsah

nic

Zájmeno

  • niente, nullaJe (to) k ničemu.Non serve a niente.Nebylo to nic světoborného.Non era un granché.vůbec nicproprio niente, niente affattoz ničeho nicimprovvisamentenic mocniente di speciale

Vyskytuje se v

objevný: nic objevnéhoniente di nuovo

podobný: nic podobnéhoniente di simile (a questo)

pro: pro nic (za nic)per niente

společný: nemít nic společného s kým/čím nesouviset ap.non avere niente a che fare/vedere con q/qc

téměř: téměř nic/nikdyquasi niente/mai

vůbec: vůbec nicniente affatto, proprio niente

z, ze: z ničeho nicall'improvviso

zvláštní: nic zvláštního co by stálo za zmínkuniente di speciale, (non è) niente di particolare

být: To není nic pro mě.Non è il mio genere.

dát se: Nedá se nic dělat.Non ci si può fare niente.

dělat: Nic si z toho nedělej.Non prendertela.

dít se: Jako by se nic nedělo.Come se niente fosse.

do: Do toho ti nic není.Non è affare tuo.

jako: Dělá, jako by se nic nestalo.Fa come se non fosse successo niente.

měnit: Což nic nemění na skutečnosti, že ...Ciò non toglie che ...

měnit se: Nic se nemění.Non cambia niente.

mít: Nemám nic k proclení.Non ho niente da dichiarare.

muset: Nemusíte nic dělat.Non deve fare niente.

nadělat: S tím už nic nenaděláme.Non ci si può fare più nulla.

namítat: Pokud nic nenamítáte...Se non ha obiezioni...

namlouvat si: Nic si nenamlouvej!Non farti illusioni!

napadat: Nic jiného mě nenapadá.Non mi viene in mente nient'altro.

němu: Nic proti němu nemám.Non ho niente contro di lui.

nový: To není nic nového.Non è niente di nuovo.

ono: a ono nicma niente

po: Po tom ti nic není.Non sono affari tuoi.

porovnání: To nic není ve porovnání s...Non è niente in confronto a ...

pořídit: Nic nepořídil.Non ha combinato niente.

proclení: Nemám nic k proclení.Non ho nulla da dichiarare.

proti: Nemám nic proti...Non ho niente contro di...

připravit se: O nic ses nepřipravil.Non ti sei perso niente.

rovnat se: Nic se mu nemůže rovnat.Niente può uguagliarlo.

s, se: To nemá nic společného s ...Non ha nulla a che fare con ...

slíbit: Nemohu vám nic slíbit.Non posso promettervi niente.

smích: Na tom není nic k smíchu!Non c'è niente da ridere!

společný: Nemám s tím nic společného.Non ho nulla da spartire con questo.

společný: Nechci s tím mít nic společného.Non voglio averci niente a che fare.

stát se: Nic se nestalo. reakce na omluvuNon fa niente.

stát se: iron. Nic by se ti nestalo, kdybys ...Non ti farebbe male ...

světoborný: To není nic světoborného.hovor. Non è niente di speciale., Non è un gran che.

takový: Nic takového jsem neřekl.Non ho detto niente di simile.

ten, ta, to: To je tím, že nic neví.È perché non sa niente.

tvářit se: Netvař se, že nic nevíš!Non fare lo gnorri!

vážit si: Ničeho si neváží. onNon apprezza niente/nulla.

vědět: O ničem nevěděli.Non ne sapevano nulla.

z, ze: Nic z toho nebude.Non porterà a niente.

zadat: co si v ničem nezadá s ...qc non è peggiore di...

zanic: Nestojí to za nic.Non vale niente., Non vale un'acca.

zbýt: Nic nezbylo.Non è rimasto niente.

zeptání: Za zeptání nic nedáš.Chiedere non costa niente.

zmoct: Sám s tím nic nezmůžu.Da solo non riesco a farci niente.

zmoct: Tady nic nezmůžeš.Non c'è niente che tu possa fare.

ztracený: Nic není ztraceno.Niente è perso.

dít se: Nic se neděje. reakce na omluvuNon fa niente.

extra: Není to nic extra.Non è niente di speciale.

moudrý: Z toho nejsem o nic moudřejší.Ne sono quanto prima.

platný: Není to nic platné.Non serve a niente.

za: ani za nicnemmeno morto, neanche se mi ammazzi

zlé: Nic ve zlém!Senza offesa., Non se la prenda a male!, tykání Non prendertela a male!

altro: se non altrokdyž nic jiného, aspoň

apparenza: salvare le apparenzened(áv)at navenek nic znát potíže ap.

botto: di bottonáhle, z ničeho nic, rázem, hned

buono: buono a nulla/nientek ničemu, na nic

contare: Questo non conta niente.To nemá žádnou váhu., To nic neznamená.

contrario: non avere nulla in contrarionemít nic proti souhlasit

cosa: nessuna cosanic

di: niente di interessantenic zajímavého

dividere: Niente potrà dividerci.Nic nás nerozdělí.

granché: non (essere) un granché(nebýt) nic extra

ignorante: essere ignorante di qcnic nevědět o čem

imprevisto: salvo imprevistipokud se nic nepředvídaného nestane, pokud mi do toho nic nevleze

malaugurio: essere di malaugurionevěstit nic dobrého, být zlým znamením

meglio: qualcosa/nulla di meglioněco/nic lepšího

meno: niente meno che qcnic jiného, nikdo jiný, nic míň než co pro vyjádření překvapení ap.

mondo: per nulla al mondoza nic na světě

niente: niente di speciale/nuovonic zvláštního/nového

niente: niente da mangiare/berenic k jídlu/pití

niente: niente di meglionic lepšího

niente: nient'altronic jiného

niente: niente di nientevůbec/naprosto/zhola nic

niente: come niente (fosse), come se niente fossejakoby nic lhostejně, nedbale ap.

niente: niente (di) piùnic víc

niente: come nientejako nic jednoduše ap.

niente: non per nientene bez důvodu/pro nic za nic z dobrého důvodu

nulla: creare qc dal nullavytvořit co z ničeho

ozio: stare in oziozahálet, nic nedělat

ozio: Vive nell'ozio.Nic nedělá., hovor. Fláká se.

particolare: niente di particolarenic zvláštního, nic výjimečného

ragione: per nessuna ragione al mondoza nic na světě

scatto: di scattoprudce, náhle, z ničeho nic