Hlavní obsah

nic

Zájmeno

  • niente, nullaJe (to) k ničemu.Non serve a niente.Nebylo to nic světoborného.Non era un granché.vůbec nicproprio niente, niente affattoz ničeho nicimprovvisamentenic mocniente di speciale

Vyskytuje se v

objevný: nic objevnéhoniente di nuovo

podobný: nic podobnéhoniente di simile (a questo)

pro: pro nic (za nic)per niente

společný: nemít nic společného s kým/čím nesouviset ap.non avere niente a che fare/vedere con q/qc

téměř: téměř nic/nikdyquasi niente/mai

z, ze: z ničeho nicall'improvviso

zvláštní: nic zvláštního co by stálo za zmínkuniente di speciale, (non è) niente di particolare

být: To není nic pro mě.Non è il mio genere.

dát se: Nedá se nic dělat.Non ci si può fare niente.

dělat: Nic si z toho nedělej.Non prendertela.

dít se: Jako by se nic nedělo.Come se niente fosse.

do: Do toho ti nic není.Non è affare tuo.

jako: Dělá, jako by se nic nestalo.Fa come se non fosse successo niente.

měnit: Což nic nemění na skutečnosti, že ...Ciò non toglie che ...

měnit se: Nic se nemění.Non cambia niente.

mít: Nemám nic k proclení.Non ho niente da dichiarare.

muset: Nemusíte nic dělat.Non deve fare niente.

nadělat: S tím už nic nenaděláme.Non ci si può fare più nulla.

namítat: Pokud nic nenamítáte...Se non ha obiezioni...

namlouvat si: Nic si nenamlouvej!Non farti illusioni!

napadat: Nic jiného mě nenapadá.Non mi viene in mente nient'altro.

němu: Nic proti němu nemám.Non ho niente contro di lui.

nový: To není nic nového.Non è niente di nuovo.

ono: a ono nicma niente

po: Po tom ti nic není.Non sono affari tuoi.

porovnání: To nic není ve porovnání s...Non è niente in confronto a ...

pořídit: Nic nepořídil.Non ha combinato niente.

proclení: Nemám nic k proclení.Non ho nulla da dichiarare.

proti: Nemám nic proti...Non ho niente contro di...

připravit se: O nic ses nepřipravil.Non ti sei perso niente.

rovnat se: Nic se mu nemůže rovnat.Niente può uguagliarlo.

s, se: To nemá nic společného s ...Non ha nulla a che fare con ...

slíbit: Nemohu vám nic slíbit.Non posso promettervi niente.

smích: Na tom není nic k smíchu!Non c'è niente da ridere!

stát se: Nic se nestalo. reakce na omluvuNon fa niente.

světoborný: To není nic světoborného.hovor. Non è niente di speciale., Non è un gran che.

takový: Nic takového jsem neřekl.Non ho detto niente di simile.

ten, ta, to: To je tím, že nic neví.È perché non sa niente.

tvářit se: Netvař se, že nic nevíš!Non fare lo gnorri!

vážit si: Ničeho si neváží. onNon apprezza niente/nulla.

vědět: O ničem nevěděli.Non ne sapevano nulla.

vůbec: vůbec nicniente affatto, proprio niente

zadat: co si v ničem nezadá s ...qc non è peggiore di...

zanic: Nestojí to za nic.Non vale niente., Non vale un'acca.

zbýt: Nic nezbylo.Non è rimasto niente.

zeptání: Za zeptání nic nedáš.Chiedere non costa niente.

zmoct: Sám s tím nic nezmůžu.Da solo non riesco a farci niente.

ztracený: Nic není ztraceno.Niente è perso.

extra: Není to nic extra.Non è niente di speciale.

moudrý: Z toho nejsem o nic moudřejší.Ne sono quanto prima.

platný: Není to nic platné.Non serve a niente.

za: ani za nicnemmeno morto, neanche se mi ammazzi

zlé: Nic ve zlém!Senza offesa., Non se la prenda a male!, tykání Non prendertela a male!

altro: když nic jiného, aspoňse non altro

apparenza: ned(áv)at navenek nic znát potíže ap.salvare le apparenze

botto: náhle, z ničeho nic, rázem, hneddi botto

buono: k ničemu, na nicbuono a nulla/niente

contare: To nemá žádnou váhu., To nic neznamená.Questo non conta niente.

contrario: nemít nic proti souhlasitnon avere nulla in contrario

cosa: nicnessuna cosa

di: nic zajímavéhoniente di interessante

dividere: Nic nás nerozdělí.Niente potrà dividerci.

granché: nebýt nic extranon essere un granché

ignorante: nic nevědět o čemessere ignorante di qc

imprevisto: pokud se nic nepředvídaného nestane, pokud mi do toho nic nevlezesalvo imprevisti

malaugurio: nevěstit nic dobrého, být zlým znamenímessere di malaugurio

meglio: něco/nic lepšíhoqualcosa/nulla di meglio

meno: nic jiného, nikdo jiný, nic míň než co pro vyjádření překvapení ap.niente meno che qc

mondo: za nic na světěper nulla al mondo

niente: nic zvláštního/novéhoniente di speciale/nuovo

nulla: vytvořit co z ničehocreare qc dal nulla

ozio: zahálet, nic nedělatstare in ozio

particolare: nic zvláštního, nic výjimečnéhoniente di particolare

ragione: za nic na světěper nessuna ragione al mondo

scatto: prudce, náhle, z ničeho nicdi scatto

se: když nic jiného, alespoň, přinejmenšímse non altro

simile: nic takovéhoniente di simile

speciale: nic zvláštního, žádný zázrak, nic extraniente di speciale

trasparire: nedat na sobě nic znátnon lasciare trasparire nulla

addosso: Nic na sobě neměl.Non aveva niente addosso.

alcunché: Nedá se nic dělat.Non c'è alcunché da fare.

annunciare: To nevěstí nic dobrého.Questo non annuncia niente di buono.

avere: Nemá s kým/čím nic společného.Non ha (a) che fare con q/qc

burlare: Tady není nic k smíchu!C'è poco da burlare!

dire: Na to se nedá nic říct.Non c'è che dire.

dolere: Je mi líto, že nemohu nic dělat.Mi duole di no poter fare nulla.

entrare: Tam se už nic nevejde.Non ci entra più niente.

fatto: Ten film není (nic) pro mě.Quel film non è fatto per me.

finta: dělat jakoby nicfar finta di nulla

grande: Není to nic zvláštního.Non è un gran che.

guadagnare: Tím nic nezískáš.Così non ci guadagni niente.

male: Na tom není nic zlého.Non c'è nulla di male.

mancare: Nic mu neschází.Non manca di nulla.

miseria: Nevydělá(vá) skoro nic.Guadagna una miseria.

nuovo: Není nic nového.Non c'è niente di nuovo.

offendersi: Urazil se pro nic za nic.Si è offeso per un nonnulla.

opporsi: Nic (tomu) nebrání.Nulla si oppone.

ormai: Teď už se pro něho nedá nic udělat.Ormai non si può fare più nulla per lui.

pane: To není nic pro mě., To přesahuje mé schopnosti.přen. Non è pane per i miei denti.

procurare: Zajisti, aby nic nechybělo.Procura che non manchi nulla.

promettere: Situace nevěstí nic dobrého.La situazione non promette niente di buono.

provare: Za zkoušku nic nedáš.Provare non costa niente.

quasi: Skoro nic nejedl.Non ha mangiato quasi niente.

rappresentare: Nic pro mě neznamená.Non rappresenta nulla per me.

restare: Nezbývá (nic jiného) než...Non resta che...

ricavare: Ten prodej mi nic nevynesl.Dalla vendita non ho ricavato nulla.

nic: vůbec nicproprio niente, niente affatto