Hlavní obsah

jedno

Příslovce

  • égal, kif-kifJe mi to jedno.Ça m'est égal., Je m'en balance.To máš jedno.C'est pareil., C'est kif-kif.

Slovní spojení

jednoaktovka jednobarevný jednobuněčný jednodomý jednoděložný jednohlas jednohlasnost jednohlasný jednohrbý jednohubka jednokolejka jednokolejný jednokomorový jednokopytník jednolitý jednomocný jednomotorový jednomyslný jednooký jednoplošník jednopokojový jednoprostorový jednoramenný jednorozměrný jednoroční jednorožec jednoručka jednorázový jednoslovný jednosměrnost jednostopý jednostrannost jednostranný jednotvárnost jednotvárný jednovaječný jednoveslice jednoválcový jednoválec jednoznačnost jednoznačný jednoúčelový

Vyskytuje se v

týž: jeden a týžpro zesílení un seul et même, toujours le même

hlt: jedním hltem, na jeden hlten une gorgée

hluchý: být hluchý na jedno uchoêtre sourd d'une oreille

jednou: pro jedenkrátpour une fois

jednou: ani jednoupas une seule fois

ještě: ještě jednouencore une fois

krásný: jednoho krásného dneun beau jour, un de ces quatre matins

kus: v jednom kusev celku, nepřetržitě d'un seul tenant, bez přestávky sans débrider

kus: pracovat v jednom kusetravailler sans dételer

následovat: následovat jeden za druhýmse suivre

nebo: jeden nebo druhýl'un ou l'autre

patro: zvýšit dům o jedno patroélever la maison d'un étage

poměr: v poměru jedna ku desetidans le rapport de un à dix

radost: jedna radostà faire plaisir

ráz: jedním rázem, na jeden rázd'un (seul) coup

starý: jeden z mých starých přátelun de mes vieux amis

strana: parkování po jedné straně vozovkystationnement unilatéral

ucho: být hluchý na jedno uchoêtre sourd d'une oreille

vozovka: parkování po jedné straně vozovkystationnement unilatéral

za: jednou za časde temps en temps

zátah: na jeden zátahd'une seule traite

ani: ani jedenpas un, z obou ni l'un ni l'autre

dva, dvě: jeden z nás dvoul'un d'entre nous deux

jednou: jednou za...une fois par...

: Jí je to jedno.Cela lui est égal.

runda: Ještě jednu rundu.On remet ça.

za: jeden za druhýml'un après l'autre, l'un derrière l'autre

začas: jednou začasde temps en temps, de temps à autre

brdo: být na jedno brdoêtre coulé dans le même moule

brdo: dělat co na jedno brdofaire qqch de la même manière

dech: jedním dechemd'une (seule) traite

hrob: být jednou nohou v hroběavoir un pied dans la tombe, être au bord de la tombe

karta: vsadit všechno na jednu kartujouer son va-tout

král: Byl jednou jeden král. začátek pohádekIl y avait une fois/Il était une fois un roi.

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Un de perdu, dix de retrouvés.

měřit: Dvakrát měř, jednou řež.Deux sûretés valent mieux qu'une.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

mysl: být jedné mysli s kýmêtre du même avis que qqn

nikdy: Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!On ne sait jamais !

paní: expr. Jedna paní povídala.On raconte que...

provaz: táhnout s kým za jeden provazêtre de mèche avec qqn

přečíst (si): přečíst co jedním dechemlire qqch d'un seul trait

připalovat: připalovat jednu od druhéfumer comme un pompier

rána: přen. zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Mieux vaut prévenir que guérir.

spočítat: spočítat co na prstech jedné rukycompter qqch sur les doigts d'une main

střecha: bydlet pod jednou střechouvivre sous le même toit

šik: kráčet v jednom šikumarcher coude à coude

táhnout: táhnout s kým za jeden provazêtre du bord de qqn, être du même bord

téma: přeskakovat z jednoho tématu na druhépasser du coq à l'âne

týž: To je jedno a totéž.Cela s'équivaut., C'est pareil.

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Une hirondelle ne fait pas le printemps.

vsadit: vsadit všechno na jednu kartujouer son va-tout, risquer le tout pour le tout

vymlouvat se: vymlouvat se jeden na druhéhose renvoyer la balle

žít: Žijeme jenom jednou.On ne vit qu'une fois.

beau: un beau jourjednoho krásného dne

chacun: chacun à son tourjeden po druhém ne naráz

coup: d'un (seul) coupjedním rázem, na jeden ráz

coup: encore un coupještě jednou

débrider: zast. sans débriderbez přestávky, v jednom kuse

derrière: marcher l'un derrière l'autrejít jeden za druhým

dételer: travailler sans dételerpracovat v jednom kuse

et: vingt et undvacet jedna

exhausser: exhausser une maison d'un étagezvýšit dům o jedno patro, přistavit k domu patro

fois: une (seule) foisjednou (jedinkrát)

fois: encore une foisještě jednou

fois: une fois par moisjednou za měsíc

fois: une fois tous les huit joursvždy jednou za týden

fois: une personne à la foispo jednom

le, la: l'un... l'autrejeden... druhý

le, la: l'un ou l'autrejeden nebo druhý

matin: un de ces quatre matinsjednoho krásného dne o budoucnosti

rapport: dans le rapport de un à dixv poměru jedna ku deseti

rare: un des rares... qui...jeden z mála, který...

seul: une seule foisjedinkrát, jen jednou

simple: un aller simplejedna cesta jednoduchá jízdenka

son, sa: chacun son tourjeden po druhém

sourd: être sourd d'une oreillebýt hluchý na jedno ucho

tiers: le tiers et le quartkdokoli, (jeden) další

tout: une fois pour toutesjednou pro vždy

un: s'en jeter unkopnout tam jednoho (panáka)

unique: seul et uniquejeden jediný

contenter: se contenter d'un repas par jourspokojit se s jedním jídlem denně

cul: plan culsex na jednu noc, úlet

égal: Ça m'est (bien) égal.Je mi to (úplně) jedno.

fermer: magasin qui ferme un jour par semaineobchod, který je jeden den v týdnu zavřený

hic: Il y a un hic.Má to jeden háček.

plan: plan culsex na jednu noc, úlet