Hlavní obsah

lay [leɪ]

Slovesopt&pp laid

  1. položit, uložit, klástShe laid her hand on his shoulder.Položila mu ruku na rameno.lay stress on sthklást důraz, zdůrazňovatlay siege to(začít) obléhat
  2. prostřít stůlBrE lay the tableprostřít (na) stůlAmE= set
  3. pokládat, položit koberec, potrubí ap.lay trackpoložit koleje
  4. nastražit, položit pastlay for sbpolíčit na koho
  5. snést, snášet vejce
  6. přisuzovat, přičítat, připisovat vinu ap.lay the blame on sbsvést vinu na koholay charges against sbvznést obvinění proti komu policie
  7. sb vulg. šoustat, píchat koho souložitget laid(za)píchat (si), (za)šoustat (si)
  8. on sth vsadit na co

Slovesopt&pp laid

Vyskytuje se v

ambush: číhat v záloze/úkrytulie in ambush

arm: složit zbraně vzdát selay down one's arms

bare: odhalit, obnažit, vyjevit co co bylo skrytélay sth bare

bed: jak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky snísb has made their bed, and now they must lie in it

door: připisovat na vrub, obviňovat koho z čeho, hovor. házet na triko komu/colay sth at sb's door

lay before: sb form. předložit komu co, přednést plán, návrh, informacilay sth before

lay up: být odstavený auto, loď ap.be laid up

lie: of sth vylhat se z čeholie one's way out

low: sklátit koho nemoclay sb low

rest: být pohřben, být uložen k (věčnému) odpočinkube laid to rest

siege: to sth začít obléhat co, obklíčit co policie, vojáci, novináři ap.lay siege

waste: (to) sth (z)pustošit, (z)devastovat, zničit colay waste

back: ležet na zádechlie on one's back

blatant: nehorázná ležblatant lie

fallow: ležet lademlie fallow

foundation: položit základy čeholay the foundations for sth

full-length: ležet natažený/jak dlouhý tak širokýlie full-length

laid-back: pohodářlaid-back guy

lay: klást důraz, zdůrazňovatlay stress on sth

lay about: ohánět se zbranílay about osf

lie: být odložený záležitost na příštělie over

lie down: ležetbe lying down

lie-down: na chvilku si lehnout/se natáhnouthave a lie-down

lying: leh na zádechlying on back

new: čerstvě snesený vejcenew-laid

outright: vyložená ležoutright lie

patent: očividná ležpatent lie

prone: form. ležet na břišelie prone

proposal: předložit sněmovně návrh (zákona)lay a proposal before the House

stress: klást důraz na colay stress on sth

downwards: ležet obličejem dolůlie face downwards

emphasis: klást velký důraz na coplace/put/lay great emphasis on sth

lie-in: Dneska jsem si přispal.I had a lie-in today.

rub: V tom je ta potíž!, Tam je zakopaný pes! to je ten problémThere's the rub!, Therein lies the rub!

břicho: ležet na břišelie prone

důraz: klást důraz na colay/put stress/emphasis on sth

kladení: kladení věncůwreath laying (ceremony)

klást: klást věncelay wreaths

kompetence: být v čí kompetenci, spadat/náležet/patřit do čí kompetencelie/fall within sb's authority

ladem: ležet ladem pole ap.lie fallow

leh: leh na břišeprone position, lying on one's stomach

lež: nevinná/milosrdná lež dobře míněnáwhite lie

ležet: ležet na břišelie prone/prostrate

nárok: činit si nárok na colay claim(s), lodge a claim to sth

přísahat: práv. křivě přísahatcommit perjury, perjure osf, lie under oath

rozptýlit: rozptýlit obavydispel fears, put/lay fears to rest

snůška: snůška lžípack of lies

stůl: prostřít stůllay/set the table

svalit: svalit vinu na kohoput/lay/pin the blame on sb

troska: být v troskách město, hospodářství ap.lie in ruins

uložit se: uložit se k spánkulie down to sleep, jít spát go to bed

základ: i přen. položit základy čeholay the foundations of sth

zásoba: (u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásobystockpile sth, hl. tajně hoard sth, lay in sth, stock up on/with sth

ahead of: ležet před kým, čekat na koho událostlie ahead of sb

háček: V tom je právě ten háček!Therein lies the rub!

lehnout (si): Lehla si na zem.She lay down on the floor.

lhát: Nelži mi!Don't lie to me!

natáhnout: natáhnout kobereclay a carpet

obelhat: Obelhal jsi mne.You lied to me.

obvinit: Obvinil ho z krádeže/ze lži.He accused him of theft/lying.

položit: položit kobereclay a carpet

položit se: Položila se na postel.She lay down on the bed.

průhledný: průhledná ležtransparent lie

přestat: Přestaň (s tím)!Stop it!, Cut it out!, Stow it!, Cheese it!, hovor. Lay off!

pustý: pustá leždownright lie

spočívat: Problém spočíval v ...The problem lay in ...

sprostý: To je sprostá lež.That's a dirty lie.

šířit: šířit lžispread lies

vztáhnout: vztáhnout ruku na koho uhoditlay a hand on sb, raise one's hand against sb

hasit: Nehas, co tě nepálí.Mind your own business., Let sleeping dogs lie.

šos: hovor. Polib mi šos!Eat my shorts!, dej pokoj Give me a break!, Lay off me!, vulg. Up yours!

ustlat si: Jak si usteleš, tak si také lehneš.As you make your bed, so you must lie in it.

věž: lež jako věžbig/monstrous lie, hovor. whopper

zakopaný: V tom je zakopaný pes!There's the rub!, Therein lies the rub!

život: položit za koho/co životlay down one's life for sb/sth