Hlavní obsah

his

Podstatné jméno, rod střední nesklonné

Vyskytuje se v

čekat: nechat koho čekatkeep sb waiting., hovor. have sb cooling his heels

dát: dát komu výpověďgive sb his/her notice

nechat: nechat koho čekatkeep sb waiting, hovor. have sb cooling his heels, odložením na jindy put sb off, stand up

přeskočit: komu přeskočilosb has gone crazy, sb lost his/her marbles, sb went nuts/bananas/BrE bonkers, z náporu ap. sb cracked up

vrátit: vrátit peníze komupři reklamaci refund sb's money, give sb his/her money back, uhradit výlohy reimburse sth

výpověď: dát komu výpověďgive sb his/her notice, hovor. fire sb

vyvést: vyvést koho z míryput sb out of countenance, disconcert sb, hovor. a poplést put sb off his/her stroke

bliknout: Řidič blikl předními světly.The driver flashed his headlights.

burcovat: burcovat koho ze spánkurouse sb from his sleep

cvakat: Cvakal zuby.His teeth chattered.

čouhat: Z kapsy mu čouhal nůž.A knife was poking out of his pocket.

dopít: Dopil kávu.He finished his coffee.

dosavadní: Jeho dosavadní největší úspěch.His greatest success so far.

harašit: hovor. Haraší mu.He is strange in the head., He has lost his marbles.

jednička: Dostal z písemky jedničku.He got an A on his paper.

jeho: Je to jeho auto?Is it his car?

jektat: Jektal zuby.His teeth chattered.

křeč: Dostal křeč do stehna.He got a cramp in his thigh.

křivdit: Abychom mu nekřivdili ...To be fair to him..., To do him justice..., i přes jiná negativa To give the devil his due...

louskat: Louskal ořechy zuby.He was cracking nuts with his teeth.

mířit: Mířil zbraní na lupiče.He was pointing his gun at the burglar.

mutovat: Mutuje.His voice is breaking.

nabourat: Naboural auto.He crashed his car., měl nehodu He had a car crash.

nahradit: Byl nahrazen svým zástupcem.He was replaced by his deputy.

nasadit: Nasadil si klobouk.He put on his hat.

nasednout: Nasedl na motorku.He got on his bike.

natáhnout: Natáhl ruku.He stretched out his hand.

natéct: Natekl mu prst.His finger swelled.

natlouct: Natloukl si koleno.He bruised his knee.

nazout (si): Nazul si boty.He put on his shoes.

nedostatek: Jeho dílo má své nedostatky.His work has its shortcomings.

nejraději: Nejraději se dívá na televizi.His favourite activity is watching TV.

němu: Půjdeme k němu.Let's go to his place.

obdivovat (se): Obdivoval jsem jeho odvahu.I admired his courage.

odběr: Byl na odběru (krve).He had his blood taken.

odebrat: Odebrali mu řidičský průkaz.He had his driving licence revoked.

odepnout: Odepnul si bezpečnostní pás.He unfastened his seat belt.

odložit: Odložil svůj odjezd.He postponed his departure.

opařit: Opařil si nohu.He scalded his leg.

opustit: Opustila ho žena.His wife left/walked out on him.

oslepnout: Jeho pes oslepl.His dog went blind.

padat: Padají mu vlasy.His hair is falling out.

pára: Šla mu pára od pusy. zimou ap.Smoke was coming out of his mouth.

podle: soudě podle jeho věkujudging by his age

podlehnout: Podlehl zraněním.He succumbed to his injuries.

podlomit: To podlomilo jeho zdraví.That ruined his health.

polámat: Polámal si žebra.He broke his ribs.

povolit: Povolil si pásek.He loosened his belt.

pozdravovat: John vás všechny pozdravuje.John says hi to everyone., John asked me to give his regards to everyone.

prodrat se: Prodral se do domu.He forced his way into a house.

provázet: Byl provázen svou ochrankou.He was accompanied by his bodyguards.

přitáhnout: Přitáhl si židli blíž.He drew his chair nearer.

ptát se: Ptal jsem se ho na jeho práci.I asked him about his job.

půjčit: Půjčil mi svoje auto.He lent me his car.

raný: jeho raná dílahis early works

rovnováha: Ztratil rovnováhu.He lost his balance.

sahat: Voda mu sahala až po ramena.Water was reaching to his shoulders.

samý: Nohy měl samou jizvu.His legs were all scars.

se, si: Zlomil si palec.He broke his thumb.

sfouknout: Vítr mu sfoukl klobouk.The wind blew off his hat.

skočit: Skočila mu kolem krku.She threw her arms around his neck.

skončit: V práci skončil. odešelHe quit his job.

slušně: Umí slušně anglicky.He speaks decent English., His English is fairly good.

spadat: To spadá do jeho pravomoci.It comes under his competence.

spadnout: Spadla mu peněženka.He dropped his purse.

srovnat: Srovnal si kravatu.He straightened his tie.

stáhnout: Stáhl si boty.He pulled his shoes off.

stěhovat se: Stěhuje se k tetě.He is moving to his aunt's house.

stočit se: Řeč se stočila na jeho práci.The conversation turned to his job.

sundat: Sundal nohy ze stolu.He took his feet off the table.

svůj, svá, své, svoje: on se svými rodičihe with his parents

téct: Po tvářích mu tekly slzy.Tears were running down his cheeks.

těkat: Těkal pohledem po místnosti.His eyes roved round the room.

těšit: Jeho práce ho těší.He enjoys his job.

tetovat: Dal se tetovat na ruce.He had his hand tattooed.

tlouct: Tluče mu srdce?Is his heart beating?

třást se: Hlas se mu třásl.His voice trembled.

tvářit se: Tvářil se smutně.He looked sad., He had a sad expression on his face.

uhodit se: Uhodil se hlavou o ...He banged his head against ...

ukrást: Ukradli mu hodinky.They stole his watch., oloupili ho He was robbed of his watch.

uletět: Uletělo mu letadlo.He missed his plane.

ulevit: Ulevilo mu to od bolesti.It eased his pain.

unést: Jeho syn byl unesen.His son was kidnapped.

useknout: Usekl si prst.He cut his finger off.

uskutečnit se: Jeho sny se uskutečnily.His dreams came true.

uznávat: Jeho díla jsou uznávána.His works are well regarded.

vadit: Nejvíc mu vadí, že ...His biggest complaint is that ...

vcítit se: Zkus se vcítit do jeho situace.Try to put/see yourself in his shoes.

věc: To je jeho věc.That's his business.

vést: To vedlo k jeho smrti.That resulted in his death.

vidět: Nemůžu ho ani vidět.I can't stand the sight of him., nesnáším ho I hate his guts.

device: nechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komuleave sb to his/her own devices

head: nechat koho jednat podle vlastního rozumugive sb his head

heart: má srdce až v krku trémou ap.sb's heart is in his/her mouth

place: usadit koho, setřít, srazit kohoput sb in his place

toe: udržovat koho ve střehukeep sb on his toes

word: spolehlivý člověk, kdo drží slovoman/woman of his/her word

bring: postavit koho na nohybring sb to his/her feet

loll: s jazykem vyplazeným/na vestě(with) his tongue lolling out

put off: vzít chuť k jídlu komuput sb off his/her food

rank: zbavit koho hodnosti, degradovat kohostrip sb of his/her rank

above: Zvedl ruce nad hlavu.He lifted his hands above his head.

account for: Bude se za svůj čin muset zodpovídat.He will have to account for his action.

avail: Všechno jeho snažení bylo zbytečné.All his efforts were to no avail.

be: Měl to být jeho první výlet.It was to be his first trip.

blow: Fouknul do čaje, aby ho zchladil.He blew on his tea to cool it.

boast: Může se (po)chlubit tím, že ...It is his boast that ...

booby trap: Do jeho auta někdo nastražil bombu.His car has been booby-trapped.

bring up: Vychovala ho babička.He was brought up by his grandma.

cut: Řízl se do prstu.He cut his finger.

danger: Hrozí mu, že přijde o práci.He is in danger of losing his job.

dearly: Za svůj omyl draze zaplatil.He paid dearly for his mistake.

delay: Odložil svůj odjezd.He delayed his departure.

entire: Strávil tam celý život.He had spent there his entire life.

erupt: Na kůži se mu vyrazily pupínky.His skin erupted in pimples.

feel: Cítil dotyk její nohy na své.He felt her leg against his.

fifty: Je mu něco přes padesát.He is in his fifties.

find: Jeho tělo bylo nalezeno minulý týden.His body was found last week.

half: Jeho oči byly napůl zavřené.His eyes were half closed.

have: Měl by se dát ostříhat.He should have his hair cut.

his: Řízl se do prstu.He cut his finger.

jam: Narazil si čepici na hlavu.He jammed his cap on his head.

kidnap: Jeho syn byl unesen.His son was kidnapped.

kind: Nenávidím Johna a jemu podobné.I hate John and his kind.

lay: Položila mu ruku na rameno.She laid her hand on his shoulder.

look: Nevypadá na svůj věk.He doesn't look his age.

make: Měl vzorně ustláno.His bed was neatly made.

mind: Už se rozhodl?Has he made up his mind?

mine: Byla to jeho chyba, ne moje.It was his fault, not mine.

one: Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.He sold his house and moved to a smaller one.

own: Založil svou vlastní firmu.He started a company of his own.

part: No pokud jde o něj ...Well, for his part ...

pending: Je tady na vyřízení své žádosti o azyl.He is here pending his request for asylum.

press: Přitiskl se zády ke zdi.He pressed his back to the wall.

repertoire: jeho zásoba zábavných historekhis repertoire of funny stories

rest: Opřel si ruce o stůl.He rested his arms on the table.

rightful: místo v dějinách, které mu právem náležíhis rightful place in history

shall: On nebude mít ten projev., On nesmí mít ten projev.He shall not make his speech.

slip: Nůž mu vyklouzl z ruky.The knife slipped out of his hand.

struggle: S obtížemi se postavil na nohy.He struggled to his feet.

theirs: Byla to jeho chyba, ne jejich.It was his fault, not theirs.

through: Ta melodie se mu honila hlavou.The melody ran through his brain.

to: k jeho překvapení ...to his surprise ...

twitch: Cukalo mu víčko.His eyelid twitched.

undaunted: Nenechal se odradit neúspěchem a bojoval dál.Undaunted by his failure, he kept on fighting.

bark: kdo hovor. není tak zlý, jak vypadásb's bark is worse than his bite