Hlavní obsah

grinding [graɪndɪŋ]

Vyskytuje se v

gain: získávat si příznivce, stávat se uznávaným, prosazovat segain ground

grind: sth (roze)mlít, rozdrtit, rozmělnit co obilí, kávu ap.grind (up)

grind down: týrat, tyranizovat kohogrind sb down

grind out: mechanicky dělat (jedno za druhým) rutinně, bez zájmu, vypotit, zplodit stěží stvořitgrind sth out

ground: pozemky u budovy ap.ground(s)

high ground: výhoda, převaha proti ostatnímthe high ground

raze: srovnat se zemí, zcela zničit město ap.raze (to the ground)

assault: pozemní útokground assault

fishing: rybolovná oblast, loviště rybfishing ground

floor: přízemíBrE ground floor

frost: přízemní mrazíkground frost

grinding: brusný kámengrinding stone

ground level: v úrovni země/s okolímat ground level

happy: věčná loviště indiánské nebe, přen. ráj pro kohohappy hunting ground for sb

hunting ground: věčná loviště indiánské nebehappy hunting ground

marshy: bažinatá půdamarshy ground

paste: brusná/lešticí pastatech. grinding/polishing paste

stand: stát si pevně za svýmstand fast, stand one's ground

tooth: skřípat zubygrind one's teeth

waste: pustina, zanedbaný/neudržovaný pozemek, nevyužívaná plocha, úhorwaste land/ground

deploy: Nasadili pozemní jednotky.They deployed ground troops.

hold: neustoupit, nedat se, stát si za svýmhold one's ground

brusný: brusný kámengrinding stone, brousek ap. whetstone, obtahovací honing stone

park: zábavní parkamusement park, pleasure ground, BrE funfair

pod, pode: pod zemíunderground, under/below (the) ground

pohled: tech. pohled shora půdorysground plan

posvátný: posvátná půdasacred ground

přízemí: v přízemíon the BrE ground/AmE first floor

přízemní: přízemní mrazíkground frost

skřípání: skřípání zubyteeth-grinding, grinding of teeth, i zlostné ap. gnashing of teeth

skřípat: skřípat zubygrind one's teeth, zlostí gnash one's teeth

spodní: spodní vodaground water, z pramene spring water

srovnat: srovnat co se zemí dům ap.flatten sth, raze sth (to the ground)

stát: stát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns

trvat: trvat na svémbe insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's point

třecí: třecí miskagrinding mortar

vojsko: pozemní vojskoarmy, ground forces

základ: na základě čehoon the basis of sth, on sth, z důvodu on the ground of sth, v souladu s as per sth

zemní: stav. zemní práceearthwork, ground work, přemísťování zeminy earth moving

živný: živná půdapro bakterie ap. culture/growth medium, nutrient substance, přen. dobré podmínky breeding/fertile ground

dopadnout: dopadnout na zemfall (down) on the ground

ležet: Ležel na zemi.He was lying on the ground.

padnout: padnout k zemifall to the ground, hovor. hit the deck

strhnout: strhnout koho k zemipull sb to the ground

tlačit: tlačit koho/co k zemipush sb/sth to the ground

trčet: Kůl trčel ze země.The pole was sticking out of the ground.

vsáknout se: Voda se vsákla do země.Water soaked into the ground.

země: pod zemíunder the ground

loviště: věčná loviště indiánský rájhappy hunting ground

půda: mít pevnou půdu pod nohamabe on firm ground

vtloukat: vtloukat komu co do hlavyhammer/drum/pound sth into sb's head, ground sth into sb

zaskřípat: zaskřípat zubygrind one's teeth

below: pod zemí, v zemibelow (the) ground