Hlavní obsah

grinding [ˈgraɪndɪŋ]

Vyskytuje se v

below: below (the) groundpod zemí, v zemi

gain: gain groundzískávat (si) příznivce, stávat se uznávaným, prosazovat se myšlenka ap.

grind: grind (up)sth (roze)mlít, rozdrtit, rozmělnit co obilí, kávu ap.

grind: grind one's teethskřípat zuby

grind down: grind sb downtýrat, tyranizovat koho

grind out: grind sth outmechanicky dělat (jedno za druhým) rutinně, bez zájmu, vypotit, zplodit stěží stvořit

ground: ground(s)pozemky u budovy ap.

ground: break new groundvkročit na panenskou půdu, učinit něco průkopnického

ground: to the groundaž k zemi, až na zem, přen. až do základů

ground: find common groundnajít společnou řeč oblast shody

ground: go to groundschovat se, ukrýt se

ground: get off the groundrozběhnout se, rozjet (se) výroba ap.

ground: stand one's groundtrvat na svém, stát si za svým

ground: be thin on the groundbýt jako šafránu, být k pohledání

ground: be thick on the groundbýt jako hub po dešti, být jako much

ground: run sb to groundnalézt, dopadnout, najít po dlouhém pátrání

high ground: the high groundvýhoda, převaha proti ostatním

high ground: high(er) groundvyvýšené místo kopec ap.

raze: raze (to the ground)srovnat se zemí, zcela zničit město ap.

assault: ground assaultpozemní útok

boot: boots on the groundpřen. vojáci/ozbrojené složky přímo v místě konfliktu ap.

familiar: familiar ground(dobře) známá oblast, důvěrně známé prostředí

familiar: be on familiar groundpřen. být doma, být ve svém živlu

fishing: fishing groundrybolovná oblast, loviště ryb

floor: BrE ground floorpřízemí

frost: ground frostpřízemní mrazík

ground: below/above groundpod/nad zemí

ground: ground forcespozemní vojsko

ground: rocky groundskalnatý terén

ground: waste groundnevyužitá plocha nezastavěná, neplodná půda ap.

ground: ground work(s)zemní práce

ground: fishing groundrybolovná oblast, loviště ryb na moři

ground: anchorage groundkotviště

ground: parade groundcvičiště přehlídkové, pochodové ap.

ground: cricket groundkriketové hřiště

ground: be burnt to the groundvyhořet do základů

ground: razed to the groundsrovnaný se zemí

ground: get sth off the groundrozjet, rozběhnout, realizovat co projekt ap.

ground: finely/coarsely groundjemně/hrubě mletý

ground level: at ground levelv úrovni země/s okolím

happy: happy hunting ground for sbvěčná loviště indiánské nebe, přen. ráj pro koho

high ground: take/gain the high groundzískat výhodu/převahu

hunting ground: happy hunting groundvěčná loviště indiánské nebe

marshy: marshy groundbažinatá půda

paste: tech. grinding/polishing pastebrusná/lešticí pasta

stand: stand fast, stand one's groundstát si pevně za svým

tooth: grind one's teethskřípat zuby

waste: waste land/groundpustina, zanedbaný/neudržovaný pozemek, nevyužívaná plocha, úhor

deploy: They deployed ground troops.Nasadili pozemní jednotky.

ground: build sth from the ground upi přen. vybudovat co (zcela) od základu

hold: hold one's groundneustoupit, nedat se, stát si za svým

brusný: brusný kámengrinding stone, brousek ap. whetstone, obtahovací honing stone

park: zábavní parkamusement park, pleasure ground, BrE funfair

pod, pode: pod zemíunderground, under/below (the) ground

pohled: tech. pohled shora půdorysground plan

posvátný: posvátná půdasacred ground

přízemí: v přízemíon the BrE ground/AmE first floor

přízemní: přízemní mrazíkground frost

přízemní: meteor. přízemní ozonground-level ozone

skřípání: skřípání zubyteeth-grinding, grinding of teeth, i zlostné ap. gnashing of teeth

skřípat: skřípat zubygrind one's teeth, zlostí gnash one's teeth

spodní: spodní vodaground water

srovnat: srovnat co se zemí dům ap.flatten sth, raze sth (to the ground)

stát: stát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns

trvat: trvat na svémbe insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's point

třecí: třecí miskagrinding mortar

vojsko: pozemní vojskoarmy, ground forces

základ: na základě čehoon the basis of sth, on sth, z důvodu on the ground of sth

zemní: stav. zemní práceearthwork, ground work, přemísťování zeminy earth moving

živný: živná půdapro bakterie ap. culture/growth medium, nutrient substance, přen. dobré podmínky breeding/fertile ground

dopadnout: dopadnout na zemfall (down) on the ground

ležet: Ležel na zemi.He was lying on the ground.

padnout: padnout k zemifall to the ground, hovor. hit the deck

přízemní: přízemní bytground floor flat

strhnout: strhnout koho k zemipull sb to the ground

tlačit: tlačit koho/co k zemipush sb/sth to the ground

trčet: Kůl trčel ze země.The pole was sticking out of the ground.

vsáknout se: Voda se vsákla do země.Water soaked into the ground.

země: pod zemíunder the ground

loviště: věčná loviště indiánský rájhappy hunting ground

půda: mít pevnou půdu pod nohamabe on firm ground

šafrán: čeho je jako šafránu velmi málosth is as scarce as hen's teeth, hl. BrE sth is thin on the ground, sth are few and far between

zaskřípat: zaskřípat zubygrind one's teeth

země: srovnat co se zemí zničitraze sth to the ground, level sth, flatten sth