Hlavní obsah

proti

Předložka

  1. (naproti) čemu opposite sth(čelem, předem k) facing sb/sthSeděl proti mně.He sat opposite me.
  2. (opačným směrem) čemu against sthproti proudu(řeky) up stream, přen. against the stream
  3. (činit,působit ap.) komu/čemu against sb/sthsport., práv. (zápas, proces) versustéž pomocí předpony anti-válka proti drogáma war on drugshrát proti komuplay (against) sbhlasovat proti čemuvote against sthdůvody pro a protipros and cons, arguments pro and con
  4. (chránit ap.) against(před vlivem) from(na něco určený) foro speciální úpravě se užívá také přípona proofléky proti bolestipainkillers
  5. (v rozporu s) čemu contrary to, against sth(na vzdory) in defiance of sthproti očekávánícontrary to/against all expectations
  6. (ve srovnání s) compared to, (as) against sth, in comparison with sth(v odlišení od) as distinct from sthmít výhodu proti komuhave advantage against sb

Vyskytuje se v

bolest: painkillerprášky/lék proti bolesti

lék: painkillerlék proti bolesti

obžaloba: bring/file criminal charges, seek an indictment against sbvznést obžalobu proti komu

očkování: tetanus vaccinationočkování proti tetanu

odolný: shockproofodolný proti nárazu

prášek: painkillersprášky proti bolesti

pro: pros and conspro a proti argumenty

protest: in protest against sthna protest proti čemu

stárnutí: anti-aging creamkrém proti stárnutí

šampon: (anti-)dandruff shampoošampon proti lupům

vráska: anti-wrinkle creamkrém proti vráskám

bojovat: combat crimebojovat proti zločinu

mysl: I wouldn't object to that.To by mi nebylo proti mysli.

němu: I have nothing against him.Nic proti němu nemám.

spojit se: They united against him.Spojili se proti němu.

vítr: down/up (the) windpo/proti větru

vůle: at/against sb's willpo/proti čí vůli

proud: go against the tidejít proti proudu

acid: acid-proofkyselinovzdorný, odolný proti kyselinám

averse: not be averse to sb/sthnic nemít proti komu/čemu

burglar: burglar-proofzajištěný proti vloupání

civil war: American Civil Warválka Severu proti Jihu, Americká občanská válka 1861-1865

combat: hand-to-hand combatboj muže proti muži

con: pros and cons(důvody) pro a proti

cough: cough sweetbonbon proti kašli

dandruff: anti-dandruff shampoošampon proti lupům

defence: in defence against sthna obranu proti čemu

draught: tech. draught stripping(u)těsnění proti průvanu oken ap.

hair: against the hairproti srsti hladit kočku ap.

mixture: cough mixturesirup proti kašli

netting: mosquito nettingsíť(ka) proti komárům, moskytiéra

pest: pest controlboj proti škůdcům, hubení škůdců

repellent: insect repellentrepelent proti hmyzu

resistant: be resistant to sthvzdorovat, být proti čemu, odmítat co

river: down/up (the) riverpo/proti proudu (řeky)

screen: AmE screen porchveranda chráněná sítěmi proti hmyzu

set: be set against sthbýt proti čemu, rázně odmítat co

shampoo: (anti-)dandruff shampoošampon proti lupům

stream: up/down streamproti/po proudu řeky

strongly: be strongly opposed to sthbýt silně proti čemu

sweet: cough sweetbonbon proti kašli

testify: testify against/in favour of sbsvědčit proti/ve prospěch komu

theft: theft-proofzajištěný proti krádeži, neodcizitelný

weak: práv. weak casepřípad s nedostatečnými důkazy proti obviněnému

wear: wear hardnessodolnost proti opotřebení

against: He was against the intervention.Byl proti intervenci.

contrary: contrary to expectationszcela (o)proti očekávání

no: the noes have 65%, the yeses 35%hlasy proti mají 65%, pro 35%

declare: declare for/against sthvyslovit se/vyjádřit se pro co/proti čemu názorově

play: sport. play foulhrát nečestně, faulovat, hrát proti pravidlům

proti: řeky up stream, přen. against the streamproti proudu