Hlavní obsah

powered [ˈpaʊəd]

Přídavné jméno

  • poháněný, napájený čím, s jakým pohonemnuclear-poweredna jaderný pohon, atomovýbattery-poweredbaterií napájený, na bateriesolar-poweredna solární pohon

Vyskytuje se v

hammer: (power) hammerbuchar, beran

shovel: (power) shovel(mechanické) rypadlo, bagr

veto: (power of) vetoprávo veta, veto

abuse: abuse of powerzneužití moci

ascend: ascend to powerdostat se k moci

base: power basepolitická základna podpora voličů ap.

bid: make a bid for powerpokusit se dostat k moci, sáhnout po moci

borrowing: borrowing powervýpůjční možnost/limit úvěru od banky ap.

buy: ekon. buying powerkupní síla

central: Central Powersústřední mocnosti za 1. sv. války

cling: cling to powerdržet se u moci

destructive: destructive powerničivá síla bomby ap.

discretionary: práv. discretionary powersdiskreční pravomoci, právo jednat dle volného uvážení

distribution: elektr. power distributionrozvod energie

drill: tech. power drillelektrická vrtačka

electric: electric powerelektrická energie

electrically: electrically-poweredna elektřinu, s elektrickým pohonem, elektricky poháněný

emergency: emergency power unitzáložní zdroj (energie)

failure: tech. power failurevýpadek proudu

fluid: fluid power (systems)tekutinové systémy

generation: power generationvýroba elektřiny/energie

hungry: power-hungrymocichtivý

hydroelectric: hydroelectric power station/planthydroelektrárna, vodní elektrárna

intellect: the powers of intellectrozumové schopnosti

invest: by the power invested in me ...z moci mi svěřené ...

line: power linesdráty elektrického vedení

mechanical: mechanical powersjednoduché stroje páka, kladka, nakloněná rovina ap.

nuclear: nuclear power plantjaderná elektrárna

parity: purchasing power parityparita kupní síly

plant: nuclear (power) plantjaderná elektrárna

power: power struggleboj o moc

powered: nuclear-poweredna jaderný pohon, atomový

power of attorney: grant sb power of attorneyvybavit koho plnou mocí

presidential: presidential powersprezidentské pravomoci

prophetic: prophetic powersvěštecké schopnosti

propulsion: propulsion powerhnací síla

recuperative: recuperative powersschopnost regenerace

regenerative: regenerative powersregenerační schopnosti

remove: remove sb from powerzbavit moci koho

restore: restore sb to powervrátit k moci koho

saw: power sawmotorová/strojní pila jakákoli s motorovým pohonem

separation: polit. separation of powersrozdělení moci výkonné, zákonodárné a soudní

set: power setpotenční množina všech podmnožin

shower: power showervysokotlaká sprcha

solar: solar (thermal) power stationsolární elektrárna

special: práv. special powerspeciální pravomoc

spending: spending powerkupní síla měny, obyvatel

steering: power steeringřízení s posilovačem

structure: power structuremocenská struktura, struktura vedení společnosti

suction: suction powersací síla, odsávací schopnost

supply: power supplydodávky elektřiny/energie

surge: elektr. power surgeproudový náraz

take: take control/powerpřevzít kontrolu/moc

thermal: thermal power stationtepelná elektrárna

tidal: tidal power plant/stationpřílivová/slapová elektrárna

vacuum: power vacuumbezvládí, absence moci

voltage: high-voltage power linesvysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětí

waste: power wasteplýtvání energií

world: polit. world powersvětová mocnost/velmoc

yield: yield power to sbpřenechat moc komu

consolidation: consolidation of powerupevnění moci

down: Power is down.Nejde proud., Vypadl proud.

adaptér: power adaptor/packsíťový adaptér spotřebiče

agregát: power generatorelektr. elektrický agregát

baterka: battery-operated, battery powered, přen. nespolehlivý thoroughly undependablena baterky

desátý: to the power of tenmat. na desátou umocněný

dostat se: come to powerdostat se k moci

drát: high-voltage power linesdráty vysokého napětí

druhý: to the power of twomat. na druhou umocněný

elektrárna: thermal/nuclear/hydroelectric/tidal power stationtepelná/jaderná/vodní/slapová elektrárna

elektrický: electric(al) current, hovor. powerelektrický proud

energie: electric powerelektrická energie

jaderný: nuclear power plantjaderná elektrárna

kabel: power cableelektr. napájecí kabel

moc: power of attorney, zmocnění procurationpráv. plná moc

mocnina: square, second powerdruhá mocnina

motorový: řetězová chainsaw, obecně power sawmotorová pila

na: squared, to the power of twona druhou

plný: power of attorney, procurationpráv. plná moc

pohon: nuclear/solar-poweredna jaderný/solární pohon

posilovač: power (assisted) steeringtech. posilovač řízení

proud: power failureelektr. výpadek proudu

překročit: overstep/exceed one's authority/powerspřekročit svoji pravomoc

přesilový: power playsport. přesilová hra

síla: horse powertech. koňská síla

solární: solar energy, elektřina solar powertech. solární energie

svrchovaný: sovereign powersvrchovaná moc

tepelný: thermal plant/(power) stationtepelná elektrárna

u: be in powerbýt u moci

udělit: grant/give sb power of attorney, svěřit pravomoci grant/delegate full powers to sbudělit plnou moc komu

uchvácení: seizure of poweruchvácení moci

ujmout se: assume powerujmout se moci

vedení: power line(s)elektrické vedení

větrný: wind power plantvětrná elektrárna

vodní: hydroelectric power stationvodní elektrárna

vrchol: at the height of one's powers, in one's primena vrcholu sil

výkonný: executive powervýkonná moc

výpadek: power/electricity failure, (power) blackout, i úmyslně způsobený power BrE cut/AmE outagevýpadek proudu

vysokotlaký: pressure washer, power washervysokotlaký čistič

záložní: uninterruptible power supply, standby powerelektr. záložní (napájecí) zdroj

zdroj: power supplyelektr. napájecí zdroj

elektřina: The power is down.Nejde elektřina.

jít: Power is down., Electricity supply has been cut off.Nejde elektřina.

mocnit: square sth, raise sth to the second powermocnit co na druhou

široký: broad/extensive powersširoké pravomoci

umocnit: raise sth to the power of two, square sthumocnit co na druhou

vedoucí: leading power/rolevedoucí síla/úloha

vládnoucí: ruling party, party in powervládnoucí strana

vyšší: superior power, práv. force majeurevyšší moc

zneužít: abuse one's powerzneužít (své) moci

otěž: the reins (of power)publ., přen. otěže (moci) v zemi, ve vedení ap.

vaz: Break a leg!, hodně štěstí Good luck!, BrE jen tak dál More power to your elbow!Zlom vaz!

zlomit: Good luck!, herci před vystoupením ap. Break a leg!, jen tak dál More power to your elbow!Zlom vaz!