Hlavní obsah

je

yourtvůj, váš

you're(ty) jsi, (vy) jste

Vyskytuje se v

bob: A hotovo!, A je to (v pohodě)!and Bob's your uncle!

faithfully: S úctou, Váš v dopiseYours faithfully

funeral: To je tvůj problém., To je tvoje věc.It's your funeral.

honour: vaše ctihodnosti, slavný soudeyour honour

Ladyship: (její) Jasnost/Vaše Jasnosti oslovení šlechtičnyHer/Your Ladyship

Lordship: (Vaše) lordstvo(Your) Lordship

mind: nebuď sprostý, mluv slušněmind your language

pardon: Prosím? nerozuměl jsem(I beg your) pardon?

pecker: Hlavu vzhůru!, Drž se!Keep your pecker up!

service: k Vašim službámat your service

sincerely: Se srdečným pozdravem, S úctou na konci dopisuYours sincerely

truly: s (veškerou) úctou, s pozdravem na konci dopisuYours truly

up: Jdi někam!, Polib mi! reakce na urážku ap.Up yours!

welcome: není zač, prosím, rádo se stalo reakce na poděkováníYou're welcome

worship: Vaše ctihodnosti soudce, pane primátoreYour Worship

yours: Se srdečným pozdravem, S úctou, Váš na konci dopisuYours (sincerely), Yours faithfully

abashed: feel abashed at sthbýt v rozpacích z čeho

abreast: keep abreast of eventsbýt stále v obraze

abroad: be abroadbýt v zahraničí

absent: voj. be absent on leavebýt na dovolené

accused: stand accused of sthbýt obviněn/obžalován z čeho, čelit obžalobě z čeho

acquainted: be well acquainted with sthbýt dobře obeznámený s čím

acquit: práv. be acquitted on all chargesbýt zproštěn obvinění ve všech bodech obžaloby

admittance: gain admittancezískat přístup, být přijat, moci vstoupit

advisable: it is advisable to ...doporučuje se, je záhodno/radno ...

afire: be afirehořet, planout, být v plamenech

afoot: be afootchystat se, probíhat, být na spadnutí nekalost ap.

age: be sb's agebýt stejně starý jako kdo

age of consent: be under the age of consenthovor. být ještě pod zákonem

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

agreed: be agreed on sthsouhlasit s čím, být dohodnutý/domluvený na čem

ahead of: ahead of scheduledříve (než bylo plánováno), před termínem

alert: be on alertbýt v pohotovosti/ve střehu

all: not at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo

animus: have an animus against sbbýt nevraživý vůči komu, nevražit na koho

appreciative: be appreciative of sthoceňovat co, být vděčný za co

arrest: práv. (be) under arrest(být) ve vazbě/zadržený na policii

article: be in articlesbýt na praxi, stážovat, pracovat jako koncipient právník, účetní ap.

ashamed: feel/be ashamedstydět se, být stydno, být trapně komu

associate: be associated with sthbýt spojován s čím názorově ap.

attack: come under attack from sbbýt napaden kým

augur: form. augur well for sb/sthbýt dobrým znamením pro koho/co

available: be available for workmoci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopný

convenience: jakmile se ti/vám to bude hoditat your earliest convenience

earliest: jak nejdříve budete mociform. at your earliest convenience

Excellency: Vaše excelenceYour Excellency

folk: vaši rodiče ap.your folks

leave: s vaším svolenímby your leave

left: po vaší levici, nalevoon your left

order: Nemůžeme splnit vaši objednávku.We can't supply your order.

ref.: váš dopis číslo ... odkaz na předchozí korespondenciyour ref. ...

response: (Tímto) reaguji na váš... dotaz ap.This is in response to your...

tell: No, to mi povídej! výraz souhlasuYou're telling me!

watch: Pozor schod!, Nebezpečí uklouznutí., Pozor, kam šlapeš.Watch your step!

your: Vaše ctihodnosti soudce ap.your honor

a, an: He is a teacher.Je učitel(em).

about: I'm sorry about it.Je mi to líto., Mrzí mě to.

abundant: Fish is abundant here.Je zde hojnost ryb.

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

acquaintance: c!Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.I am so pleased to make your acquaintance.

acquire: The wine is an acquired taste.Tomu vínu je třeba přijít na chuť.

actuate: He was actuated by desire.Hnala ho touha.

admit: She was admitted to hospital with internal injury.Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.

against: He was against the intervention.Byl proti intervenci.

agree: We couldn't agree on it.Nemohli jsme se na tom shodnout.

airport: I will pick him up at the airport.Vyzvednu ho na letišti.

allege: Reports allege that he was killed.Podle zpráv byl prý zabit.

all right: Are you feeling all right?Je vám dobře?

almost: It's almost ready.Je to skoro hotové.

back: Ty pomůžeš mně, já zas tobě., Ruka ruku myje.You scratch my back and I'll scratch yours.

along: As we walked along ...Jak jsme tak šli ...

already: I've already seen it.Už jsem to viděl.

am: I am.Já jsem.

amiss: Something is amiss.Něco není v pořádku.

ctihodnost: Vaše ctihodnosti oslovení soudceYour Honour

levice: po vaší levicion your left

pozdrav: s přátelským pozdravem v dopiseregards, form. Yours sincerely, AmE Sincerely (yours)

pozor: Pozor schod.Mind the step., Watch your step.

prosím: Prosím? nerozuměl jsemI beg your pardon., Pardon?, AmE Excuse me?

riziko: na (vaše) vlastní rizikoat your own risk/peril

schod: Pozor schod!Watch/BrE též Mind your step!

sklapnout: Sklapni!Shut up/it!, Pipe down!, Belt up!, Button it/your lip!, Hold your jaw!

soud: Ctěný soude ...Your honour ...

tlama: Drž/Zavři tlamu!Shut up!, Shut your trap!, vulg. Shut the fuck up!

úcta: S úctou (Váš)BrE Yours faithfully/sincerely, AmE Sincerely (yours)

vy: u vás domaat your place

vzhůru: Ruce vzhůru!Hands up!, hovor. Throw up your hands!

zobák: vulg. Zavři zobák!Shut (the fuck) up!, Shut your trap/gob!, AmE, slang. Zip it up!

být: Co je ti po tom?It's none of your business!

co: Co je ti do toho?It is not your business!, That's none of your business!

číslo: Jaké máš číslo bot?What's your shoe size?

dioptrie: Kolik máte dioptrií?How strong are your glasses/is your prescription?

dívat se: Jak se na to díváš ty?How do you view it?, What is your point of view?

dočkat se: Neboj, dočkáš se.Don't worry, your time will come.

dojet: Na to dojedeš.It'll be your undoing., It'll cost you dear.

dojít: Počkej, až na tebe dojde (řada).Wait your turn.

dokument: Vaše dokumenty, prosím.Your documents, please.

dovolit: No dovolte!I beg your pardon!

držet: Drž hubu!Shut up!, Belt up!, Shut your trap!

držet se: Drž se!nevzdávej to ap. Hang on (in there)!, hlavu vzhůru Keep your pecker up!

excelence: Vaše excelenceYour Excellency

hnout se: Hni se(bou)!pohni Move!, Shake a leg!, dělej něco Stir yourself!, Get going!, vulg. Move your ass!

hodit se: Ty boty se ti hodí k obleku.The shoes match your suit.

huba: Drž hubu!Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!

chuť: Dobrou chuť!Bon appétit!, přeje-li číšník ap. též Enjoy your meal!

chutnat: Chutnalo vám?Did you enjoy your meal?

chýlit se: Váš čas se chýlí ke konci!Your time is almost up!

jak: Jak se jmenuješ?What's your name?

jasnost: Vaše jasnosti ...Your Highness ...

jídlo: Jaké je vaše oblíbené jídlo?What is your favourite dish?

jmenovat se: Jak se jmenuješ?What's your name?

k, ke, ku: k Vašim službámat your service

kolik: Kolik je ti let?How old are you?, What is your age?

koníček: Jaké máte koníčky?What are your hobbies?

malý: Náš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.

mlčet: Mlč(te)!Be quiet!, hovor. Shut up!, Hold your tongue!

mrhat: Mrháte penězi.You are wasting (your) money.

mrzet: To tě bude mrzet.You're going to regret it.

náhodou: Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...Should you change your mind ...

namáhat se: Zbytečně se namáháš.You're wasting your time.

nápad: Ani nápad!No way!, Not on your life!, vulg. Not bloody likely!

napřáhnout: Napřáhni ruku.Hold out your hand.

názor: Jaký máš na to názor?What is your opinion of that?

nejraději: Co děláš nejraději?What's your favourite activity?, What do you like doing best?

normální: Seš normální? blázníš?Are you out of your mind?

o: O co ti jde?What is your point?

odhodit: Odhoď zbraň!Drop your weapon!

odložit: Odložte tužky.Put your pencils down.

odpovědět: Odpověděl ti na tu otázku?Did he answer your question?

po: Po tom ti nic není., Co je ti po tom?That's none of your business.

podat: Podej mi ruku! pomůžu tiGive me your hand!

podepsat se: Podepište se tady.Put your signature here.

pohnout: Můžeš pohnout rukou?Can you move your arm?

poklopec: Máš otevřený poklopec.Your fly is open.

poprvé: Jste tady poprvé?Is this your first time/stay here?, Are you here for the first time?

povídat: No, to mi povídej! výraz souhlasuYou're telling me!

poznat: Poznej (svého) nepřítele.Know your enemy.

prvně: Jste tady prvně?Are you here for the first time?, Is this your first time here?

překonat: Musíš překonat strach z létání.You must overcome your fear of flying.

přeslechnout: Přeslechl jsem vaše jméno.I didn't catch your name.

přihořívat: Přihořívá. při hádáníYou're getting warmer.

přimět: Co tě přimělo změnit názor?What made you change your mind?

připoutat se: Připoutejte se. v letadle ap.Fasten your seat belts.

přivádět: Co vás sem přivádí?What brings you here?, What's your business here?

půjčit si: Mohu si půjčit tvé auto?Can I borrow your car?

ročník: Jaký jste ročník?What is your year of birth?

rok: Kolik je ti roků?How old are you?, What is your age?

rozepnutý: Máš rozepnutý poklopec.Your fly is open.