Hlavní obsah

sus

sušitsecar*, acecinar, curar

sušit sesecarse*

Vyskytuje se v

aire: po svém podle svých zvyklostí ap.a mi/tu/su aire

ajilimoje: se vším všudycon todos sus ajilimójilis

ambiente: být ve svém živluestar en su ambiente

ancho: jako doma, pohodlně, jak se zlíbí, volněa sus anchas

camino: jít svou cestou, přen. jít si po své práciir su camino

casa: jako doma chovat se ap.como Pedro por su casa

defecto: jestliže není k dispozici, jestliže není po ruce, jestliže chybíen su defecto

entender: podle mého/tvého/jeho názoru, podle mě/tebe/něhoa mi/tu/su entender

favor: mít podporu koho/čeho, mít na své straně koho/cotener a su favor (a) alg(n)

hijo: ničema, padouch, darebákhijo de su madre

línea: ve své kategoriien su línea

nariz: v mé/tvé/jeho přítomnostien mis/tus/sus narices

oveja: svůj k svémucada oveja con su pareja

revolver: obracet se v hroběrevolverse en su tumba

santidad: Jeho Svatost papežSu Santidad

sentido: věnovat maximální pozornost komu/čemuponer sus cinco sentidos en alg(n)

sitio: ukázat komu, kde je jeho místo, vykázat do patřičných mezí kohoponer a algn en su sitio

sombra: nevěřit ani svému stínudesconfiar ni de su sombra

trece: trvat na svém, postavit si hlavuestar en sus trece

tumba: kopat si vlastní hrobcavar su propia tumba

adentro: sám pro sebe, v duchu říct si ap.para sus adentros

amplitud: v celé své šířien toda su amplitud

cargo: mít na starostitener a su cargo

confianza: vložit důvěru v kohoponer su confianza en algn

cuenta: vzít si na starosttomar por su cuenta

estampar: podepsat co/dát razítko na coestampar su firma/sello en alg

frente: v potu tváře s velkou námahoucon el sudor de mi/tu/su frente

hora: včas v předem stanovenou dobua su hora

mayoría: většinou, ve většině případůen su mayoría

orden: rozkaz!voj. ¡a la orden!, ¡a sus órdenes!

riesgo: na vlastní rizikopor su cuenta y riesgo

vida: životní láska ap.de mi/tu/su vida

agradecer: Děkuji vám za pomoc.Les agradezco su ayuda.

alteza: Jeho královská Výsost, princ asturskýsu alteza real el príncipe de Asturias

aquel: mít něco do sebetener su aquel

de: doprovázená svými rodičiacompañada de sus padres

destilar: Z jeho pohledu čiší nenávist.Su mirada destila odio.

dirección: Jakou máte adresu?¿Cuál es su dirección?

encantar: Líbí se mi jejich dům.Me encanta su casa.

pecado: zaplatit za hříchypagar (por) sus pecados

campar: jednat podle svého/svévolněcampar a sus anchas/por sus respetos

fosa: kopat si vlastní hrobcavar su propia fosa

lugar: být člověk na svém místěestar en su lugar

nombre: nazývat věci pravými jményllamar las cosas por su nombre

tierra: Doma není nikdo prorokem.Nadie es profeta en su tierra.

excelence: Vaše Excelencesu excelencia

chýlit se: chýlit se ke konciestar terminando, tocar a su fin, den ap. declinar

jako: jako doma cítit se ap.como en (su) casa, přen. a todos anchos

jeho, její, jejich: Jeho VýsostSu Majestad

k, ke, ku: k vašim službáma su servicio, ColE,VenE a sus órdenes

konat: konat svou povinnostcumplir su deber

lpět: přen., hovor. lpět na svém názorucasarse con su opinión

mít: mít na starosti co mít za úkoltener a su cargo, atender alg, correr con alg, estar al cuidado de alg, estar sobre alg(n)

nebezpečí: na vlastní nebezpečía su propio riesgo

otec: být celý otecpřen. ser clavado a su padre

podle: podle přánísegún su deseo, a medida del deseo

pravý: člověk na pravém místěpersona en su lugar

předběhnout: předběhnout svou dobuadelantarse a su época

při: přen. být (plně) při smyslechestar en su acuerdo

přiznat: přiznat svou vinuconfesar su culpa

s, se: s (vaším) dovolenímcon (su) permiso

slovo: dodržet/porušit (dané) slovocumplir/quebrar su palabra

splnit: splnit svou povinnostcumplir con su deber

užít: užít ke svému prospěchu coaprovecharse de alg, usar alg en su provecho

v, ve: být v právuestar en su derecho

vlastní: na vlastní nebezpečía su propio riesgo

vložit: vložit svou důvěru v kohoponer su confianza en algn

vyvádět: vyvádět z mírysacar de sus casillas, sacar de quicio, desconcertar

vyvést: vyvést z mírysacar de sus casillas, desconcertar

způsob: svým způsobemen cierto modo, a su modo

bít: Srdce jí bilo.Su corazón latía.

dík: vyjádřit svůj dík komuexpresar su agradecimiento a algn

dokola: Rozhlédl se kolem dokola.Miró a su alrededor.

dokument: Vaše dokumenty, prosím.Su documentación, por favor.

doprovázet: Doprovázela ho jeho ochranka.Fue acompañado pro su guardaespaldas.

dosáhnout: Aby dosáhl svých záměrů...Para conseguir sus propósitos...

dožít se: Nedožil se vnoučat.No llegó a ver a sus nietos.

hájit: přen. hájit barvy své zemědefender los colores de su país

aguja: vychvalovat svou práci, vychloubat sealabar sus agujas

komorník: komorník Jeho Veličenstvagentilhombre de Su Majestad

laskavý: To je od vás velmi laskavé.Es muy amable de su parte.

milý: To je od vás milé.Qué amable de su parte.

náklad: koupit na vlastní nákladycomprar por su cuenta

nálada: mít svoje náladytener sus caprichos

narozeniny: popřát komu k narozeninámfelicitar a algn por su cumpleaños

nedodržet: nedodržet své slovono cumplir/faltar a su palabra

od, ode: To je od vás moc hezké.Es muy amable de su parte.

odpoutat: Snažila se odpoutat jeho pozornost.Intentaba distraer su atención.

oko: vidět na vlastní očiver con sus propios ojos

opustit: Opustila ho manželka.Su mujer lo abandonó.

osud: řídit si svůj osudregir su propio destino

podlehnout: Svým zraněním podlehl.Sucumbió a sus heridas.

podpálit: Podpálili mu dům.Incendiaron su casa.

pokraj: být na pokraji svých silestar al límite de sus fuerzas

postoj: vyjádřit svůj postoj k čemuexpresar su postura ante alg

představit: Představila mi svého manžela.Me ha presentado a su marido.

rozejít se: Právě se rozešel se svou přítelkyní.Acaba de romper con su novia., Acaba de dejar a su novia.

sbalit: Sbalil si své věci.Recogió sus cosas.

služba: K Vašim službám!¡A sus órdenes!

soustrast: Upřímnou soustrast.Mi más sentido pésame., Le acompaño en su sentimiento.

starost: mít na starosttener a su cargo

svěřenec: trenér a jeho svěřencientrenador y sus jugadores

svůj, svá, své, svoje: Jedou svým autem.Van en su coche.

systém: mít svůj (zvláštní) systémtener su propio método

unést: Unesli jeho syna.Han secuestrado a su hijo.

vážit si: Vážíme si vaší pomoci.Apreciamos su ayuda.

veličenstvo: Jeho/Její Veličenstvosu majestad

vkládat: vkládat svou důvěru v kohoponer su confianza en algn, confiar en algn

vkus: vybrat si podle svého vkusuescoger a su gusto

vybíjet: vybíjet (si) svou zlost na komdescargar su ira en algn, pagarlo con algn