Hlavní obsah

su

Vyskytuje se v

aguja: alabar sus agujasvychvalovat svou práci, vychloubat se

aire: a mi/tu/su airepo svém podle svých zvyklostí ap.

ajilimoje: con todos sus ajilimójilisse vším všudy

ambiente: estar en su ambientebýt ve svém živlu

ancho: a sus anchasjako doma, pohodlně, jak se zlíbí, volně

camino: ir su caminojít svou cestou, přen. jít si po své práci

casa: como Pedro por su casajako doma chovat se ap.

defecto: en su defectojestliže není k dispozici, jestliže není po ruce, jestliže chybí

entender: a mi/tu/su entenderpodle mého/tvého/jeho názoru, podle mě/tebe/něho

favor: tener a su favor (a) alg(n)mít podporu koho/čeho, mít na své straně koho/co

hijo: hijo de su madreničema, padouch, darebák

línea: en su líneave své kategorii

nariz: en mis/tus/sus naricesv mé/tvé/jeho přítomnosti

oveja: cada oveja con su parejasvůj k svému

revolver: revolverse en su tumbaobracet se v hrobě

santidad: Su SantidadJeho Svatost papež

sentido: poner sus cinco sentidos en alg(n)věnovat maximální pozornost komu/čemu

sitio: poner a algn en su sitioukázat komu, kde je jeho místo, vykázat do patřičných mezí koho

sombra: desconfiar ni de su sombranevěřit ani svému stínu

trece: estar en sus trecetrvat na svém, postavit si hlavu

tumba: cavar su propia tumbakopat si vlastní hrob

tumba: revolverse en su tumbaobracet se v hrobě

adentro: para sus adentrossám pro sebe, v duchu říct si ap.

amplitud: en toda su amplitudv celé své šíři

cargo: tener a su cargomít na starosti

confianza: poner su confianza en algnvložit důvěru v koho

cuenta: tomar por su cuentavzít si na starost

estampar: estampar su firma/sello en algpodepsat co/dát razítko na co

frente: con el sudor de mi/tu/su frentev potu tváře s velkou námahou

hora: a su horavčas v předem stanovenou dobu

mayoría: en su mayoríavětšinou, ve většině případů

orden: voj. ¡a la orden!, ¡a sus órdenes!rozkaz!

riesgo: por su cuenta y riesgona vlastní riziko

vida: de mi/tu/su vidaživotní láska ap.

agradecer: Les agradezco su ayuda.Děkuji vám za pomoc.

alteza: su alteza real el príncipe de AsturiasJeho královská Výsost, princ asturský

aquel: tener su aquelmít něco do sebe

de: acompañada de sus padresdoprovázená svými rodiči

destilar: Su mirada destila odio.Z jeho pohledu čiší nenávist.

dirección: ¿Cuál es su dirección?Jakou máte adresu?

encantar: Me encanta su casa.Líbí se mi jejich dům.

pecado: pagar (por) sus pecadoszaplatit za hříchy

campar: campar a sus anchas/por sus respetosjednat podle svého/svévolně

fosa: cavar su propia fosakopat si vlastní hrob

lugar: estar en su lugarbýt člověk na svém místě

nombre: llamar las cosas por su nombrenazývat věci pravými jmény

tierra: Nadie es profeta en su tierra.Doma není nikdo prorokem.

excelence: Vaše Excelencesu excelencia

chýlit se: chýlit se ke konciestar terminando, tocar a su fin, den ap. declinar

jako: jako doma cítit se ap.como en (su) casa, přen. a todos anchos

jeho, její, jejich: Jeho VýsostSu Majestad

k, ke, ku: k vašim službáma su servicio, ColE,VenE a sus órdenes

konat: konat svou povinnostcumplir su deber

lpět: přen., hovor. lpět na svém názorucasarse con su opinión

mít: mít na starosti co mít za úkoltener a su cargo, atender alg

nebezpečí: na vlastní nebezpečía su propio riesgo

otec: být celý otecpřen. ser clavado a su padre

otec: být po otciparecerse a su padre

podle: podle přánísegún su deseo, a medida del deseo

pravý: člověk na pravém místěpersona en su lugar

předběhnout: předběhnout svou dobuadelantarse a su época

při: přen. být (plně) při smyslechestar en su acuerdo

přiznat: přiznat svou vinuconfesar su culpa

s, se: s (vaším) dovolenímcon (su) permiso

slovo: dodržet/porušit (dané) slovocumplir/quebrar su palabra

splnit: splnit svou povinnostcumplir con su deber

užít: užít ke svému prospěchu coaprovecharse de alg, usar alg en su provecho

v, ve: být v právuestar en su derecho

vlastní: na vlastní nebezpečía su propio riesgo

vlastní: na vlastní očicon sus propios ojos

vložit: vložit svou důvěru v kohoponer su confianza en algn

vyvádět: vyvádět z mírysacar de sus casillas, sacar de quicio, desconcertar

vyvést: vyvést z mírysacar de sus casillas, desconcertar

způsob: svým způsobemen cierto modo, a su modo

bít: Srdce jí bilo.Su corazón latía.

dík: vyjádřit svůj dík komuexpresar su agradecimiento a algn

dokola: Rozhlédl se kolem dokola.Miró a su alrededor.

dokument: Vaše dokumenty, prosím.Su documentación, por favor.

doprovázet: Doprovázela ho jeho ochranka.Fue acompañado pro su guardaespaldas.

dosáhnout: Aby dosáhl svých záměrů...Para conseguir sus propósitos...

dožít se: Nedožil se vnoučat.No llegó a ver a sus nietos.

hájit: přen. hájit barvy své zemědefender los colores de su país

jeho, její, jejich: její očisus ojos

jeho, její, jejich: hovor. ta jehosu mujer

jeho, její, jejich: hovor. ten jejísu marido

komorník: komorník Jeho Veličenstvagentilhombre de Su Majestad

laskavý: To je od vás velmi laskavé.Es muy amable de su parte.

milý: To je od vás milé.Qué amable de su parte.

náklad: koupit na vlastní nákladycomprar por su cuenta

nálada: mít svoje náladytener sus caprichos