Hlavní obsah

su

Vyskytuje se v

aire: a mi/tu/su airepo svém podle svých zvyklostí ap.

ajilimoje: con todos sus ajilimójilisse vším všudy

ambiente: estar en su ambientebýt ve svém živlu

ancho: a sus anchasjako doma, pohodlně, jak se zlíbí, volně

camino: ir su caminojít svou cestou, přen. jít si po své práci

casa: como Pedro por su casajako doma chovat se ap.

defecto: en su defectojestliže není k dispozici, jestliže není po ruce, jestliže chybí

entender: a mi/tu/su entenderpodle mého/tvého/jeho názoru, podle mě/tebe/něho

favor: tener a su favor (a) alg(n)mít podporu koho/čeho, mít na své straně koho/co

hijo: hijo de su madreničema, padouch, darebák

línea: en su líneave své kategorii

nariz: en mis/tus/sus naricesv mé/tvé/jeho přítomnosti

oveja: cada oveja con su parejasvůj k svému

revolver: revolverse en su tumbaobracet se v hrobě

santidad: Su SantidadJeho Svatost papež

sentido: poner sus cinco sentidos en alg(n)věnovat maximální pozornost komu/čemu

sitio: poner a algn en su sitioukázat komu, kde je jeho místo, vykázat do patřičných mezí koho

sombra: desconfiar ni de su sombranevěřit ani svému stínu

trece: estar en sus trecetrvat na svém, postavit si hlavu

tumba: cavar su propia tumbakopat si vlastní hrob

adentro: para sus adentrossám pro sebe, v duchu říct si ap.

amplitud: en toda su amplitudv celé své šíři

cargo: tener a su cargomít na starosti

confianza: poner su confianza en algnvložit důvěru v koho

cuenta: tomar por su cuentavzít si na starost

estampar: estampar su firma/sello en algpodepsat co/dát razítko na co

frente: con el sudor de mi/tu/su frentev potu tváře s velkou námahou

hora: a su horavčas v předem stanovenou dobu

mayoría: en su mayoríavětšinou, ve většině případů

orden: voj. ¡a la orden!, ¡a sus órdenes!rozkaz!

riesgo: por su cuenta y riesgona vlastní riziko

vida: de mi/tu/su vidaživotní láska ap.

agradecer: Les agradezco su ayuda.Děkuji vám za pomoc.

alteza: su alteza real el príncipe de AsturiasJeho královská Výsost, princ asturský

aquel: tener su aquelmít něco do sebe

de: acompañada de sus padresdoprovázená svými rodiči

destilar: Su mirada destila odio.Z jeho pohledu čiší nenávist.

dirección: ¿Cuál es su dirección?Jakou máte adresu?

encantar: Me encanta su casa.Líbí se mi jejich dům.

pecado: pagar (por) sus pecadoszaplatit za hříchy

campar: campar a sus anchas/por sus respetosjednat podle svého/svévolně

fosa: cavar su propia fosakopat si vlastní hrob

lugar: estar en su lugarbýt člověk na svém místě

nombre: llamar las cosas por su nombrenazývat věci pravými jmény

tierra: Nadie es profeta en su tierra.Doma není nikdo prorokem.

excelence: su excelenciaVaše Excelence

chýlit se: estar terminando, tocar a su fin, den ap. declinarchýlit se ke konci

jako: como en (su) casa, přen. a todos anchosjako doma cítit se ap.

jeho, její, jejich: Su MajestadJeho Výsost

k, ke, ku: a su servicio, ColE,VenE a sus órdenesk vašim službám

konat: cumplir su deberkonat svou povinnost

lpět: casarse con su opiniónpřen., hovor. lpět na svém názoru

mít: tener a su cargo, atender alg, correr con alg, estar al cuidado de alg, estar sobre alg(n)mít na starosti co mít za úkol

nebezpečí: a su propio riesgona vlastní nebezpečí

otec: přen. ser clavado a su padrebýt celý otec

podle: según su deseo, a medida del deseopodle přání

pravý: persona en su lugarčlověk na pravém místě

předběhnout: adelantarse a su épocapředběhnout svou dobu

při: estar en su acuerdopřen. být (plně) při smyslech

přiznat: confesar su culpapřiznat svou vinu

s, se: con (su) permisos (vaším) dovolením

slovo: cumplir/quebrar su palabradodržet/porušit (dané) slovo

splnit: cumplir con su debersplnit svou povinnost

užít: aprovecharse de alg, usar alg en su provechoužít ke svému prospěchu co

v, ve: estar en su derechobýt v právu

vlastní: a su propio riesgona vlastní nebezpečí

vložit: poner su confianza en algnvložit svou důvěru v koho

vyvádět: sacar de sus casillas, sacar de quicio, desconcertarvyvádět z míry

vyvést: sacar de sus casillas, desconcertarvyvést z míry

způsob: en cierto modo, a su modosvým způsobem

bít: Su corazón latía.Srdce jí bilo.

dík: expresar su agradecimiento a algnvyjádřit svůj dík komu

dokola: Miró a su alrededor.Rozhlédl se kolem dokola.

dokument: Su documentación, por favor.Vaše dokumenty, prosím.

doprovázet: Fue acompañado pro su guardaespaldas.Doprovázela ho jeho ochranka.

dosáhnout: Para conseguir sus propósitos...Aby dosáhl svých záměrů...

dožít se: No llegó a ver a sus nietos.Nedožil se vnoučat.

hájit: defender los colores de su paíspřen. hájit barvy své země

komorník: gentilhombre de Su Majestadkomorník Jeho Veličenstva

laskavý: Es muy amable de su parte.To je od vás velmi laskavé.

milý: Qué amable de su parte.To je od vás milé.

náklad: comprar por su cuentakoupit na vlastní náklady

nálada: tener sus caprichosmít svoje nálady

narozeniny: felicitar a algn por su cumpleañospopřát komu k narozeninám

nedodržet: no cumplir/faltar a su palabranedodržet své slovo

od, ode: Es muy amable de su parte.To je od vás moc hezké.

odpoutat: Intentaba distraer su atención.Snažila se odpoutat jeho pozornost.

oko: ver con sus propios ojosvidět na vlastní oči

opustit: Su mujer lo abandonó.Opustila ho manželka.

osud: regir su propio destinořídit si svůj osud

podlehnout: Sucumbió a sus heridas.Svým zraněním podlehl.

podpálit: Incendiaron su casa.Podpálili mu dům.

aguja: alabar sus agujasvychvalovat svou práci, vychloubat se

pokraj: estar al límite de sus fuerzasbýt na pokraji svých sil

postoj: expresar su postura ante algvyjádřit svůj postoj k čemu

představit: Me ha presentado a su marido.Představila mi svého manžela.

rozejít se: Acaba de romper con su novia., Acaba de dejar a su novia.Právě se rozešel se svou přítelkyní.

sbalit: Recogió sus cosas.Sbalil si své věci.