Hlavní obsah

veřejný

Přídavné jméno

  1. (konaný veřejně) откры́тый, публи́чный, гла́сныйveřejné zasedání/hlasováníоткры́тое заседа́ние/голосова́ниеveřejná zpověďпубли́чная и́споведьveřejné míněníобще́ственное мне́ниеekon. veřejná (obchodní) soutěžпубли́чный те́ндер
  2. (sloužící všem) обще́ственный, публи́чный(služby) коммуна́льныйveřejná dopravaобще́ственный тра́нспортveřejné záchodyобще́ственные туале́ты
  3. (obecně rozšířený) обще́ственныйveřejné tajemstvíсекре́т полишине́ляprůzkum veřejného míněníиссле́дование обще́ственного мне́нияekon. veřejná obchodní společnostоткры́тое торго́вое о́бщество
  4. (činitel, správa ap.) обще́ственныйpráv. veřejný žalobce prokurátorобще́ственный обвини́тельveřejný činitelобще́ственный де́ятель

Vyskytuje se v

dražba: veřejná dražbaпубли́чные торги́

dům: veřejný důmпубли́чный дом

líčení: veřejné/neveřejné líčeníпубли́чное/закры́тое разбира́тельство

mínění: veřejné míněníобще́ственное мне́ние

pořádek: veřejný pořádekобще́ственный поря́док

prostranství: veřejné prostranstvíобще́ственная пло́щадь

soutěž: veřejná (nabídková) soutěžпубли́чный те́ндер

správa: veřejná správaобще́ственное управле́ние, публи́чная администра́ция

tlak: tlak veřejného míněníдавле́ние обще́ственного мне́ния

útok: útok na veřejného činiteleсопротивле́ние представи́телю вла́сти

výzkum: výzkum veřejného míněníмонито́ринг обще́ственного мне́ния

záchod: veřejné záchodyобще́ственные туале́ты

činitel: veřejný činitelобще́ственное лицо́

debata: veřejná debataоткры́тая диску́ссия

finance: veřejné/státní financeпубли́чные/госуда́рственные фина́нсы

knihovna: ústřední/veřejná knihovnaцентра́льная/публи́чная библиоте́ка

obhájce: veřejný obhájceпубли́чный защи́тник

projev: veřejný projevпубли́чное выступле́ние

rušení: rušení nočního klidu/veřejného pořádkuнаруше́ние ночно́го поко́я/обще́ственного поря́дка

sektor: veřejný/soukromý sektorобще́ственный/ча́стный се́ктор

stravování: veřejné stravováníобще́ственное пита́ние

volba: tajná/veřejná volbaта́йное/откры́тое голосова́ние

vystoupení: veřejné vystoupeníпубли́чное выступле́ние

zájem: hájit veřejné zájmyзащища́ть обще́ственные интере́сы

zasedání: neveřejné zasedáníзакры́тое заседа́ние

žalobce: hlavní/státní/veřejný žalobceгла́вный/госуда́рственный/обще́ственный обвини́тель

tajemství: veřejné tajemstvíсекре́т полишине́ля

дом: публи́чный домveřejný dům, nevěstinec

коммуна́льный: коммуна́льные услу́гиveřejné služby, občanská vybavenost

обще́ственный: обще́ственный обвини́тельveřejný žalobce, prokurátor

обще́ственный: обще́ственный защи́тникveřejný obhájce

обще́ственный: обще́ственный тра́нспортveřejná doprava

разбира́тельство: публи́чное разбира́тельствоveřejné líčení

слу́шание: обще́ственное слу́шаниеveřejné slyšení

де́ятель: обще́ственный де́ятельveřejný činitel

закры́тый: закры́тое заседа́ниеneveřejné zasedání

обще́ственный: обще́ственное пита́ниеveřejné stravování

пита́ние: обще́ственное пита́ниеveřejné stravování

публи́чный: публи́чное выступле́ниеveřejné vystoupení