Hlavní obsah

fest

Vyskytuje se v

Boden: festen Boden unter den Füßen habenmít pevnou půdu pod nohama

brauchen: eine feste Hand brauchenpotřebovat pevnou ruku

Sattel: fest im Sattel sitzensedět pevně v sedle v práci ap.

Zügel: die Zügel (fest) in der Hand habendržet otěže (pevně) v rukou

anhaften: Der Schmutz haftet an dieser Stelle fest an.Špína pořádně lpí na tomto místě.

Arbeitszeit: feste/gleitende Arbeitszeitpevná/pružná pracovní doba

Basis: auf einer festen Basis ruhenspočívat na pevném základu

fest: eine neue feste Fiber entwickelnvyvinout nové odolné vlákno

feststehen: Steht schon fest, wann sie heiraten?Už je jisté, kdy se vezmou?

Freund: einen festen Freund habenmít stálého přítele, mít vážnou známost

Führung: Deiner Tochter fehlt eine feste Führung.Tvé dceři chybí pevné vedení.

kirchlich: ein kirchliches Fest feiernslavit církevní slavnost

mitkriegen: Hast du mitgekriegt, dass er ein Fest machen will?Pochytila jsi, že chce pořádat oslavu?

Stand: einen festen Stand habenstát pevně, mít pevný postoj

Untergrund: ein Haus auf festem Untergrund bauenpostavit dům na pevném základu

Wohnsitz: ohne festen Wohnsitzbez trvalého bydliště

linka: fester Anschlusspevná linka

pevný: fester Zustandfyz. pevné skupenství

tuhý: feste Brennstoffetech. tuhá paliva

tvrdý: ein fester Schlaftvrdý spánek

kladka: feste Rollepevná kladka

mechanika: die Mechanik der festen Körpermechanika pevných těles

otěž: die Zügel fest in der Hand haltenmít otěže pevně v rukou

pevně: etw. fest zusammennähenpevně sešít co

přimrzat: Die Wäsche friert an der Leine fest.Prádlo přimrzá ke šňůře.

semknutý: eine fest zusammenhaltende Familiepevně semknutá rodina

skupenství: fester/flüssiger/gasförmiger Aggregatzustandpevné/kapalné/plynné skupenství

svírat: die Waffe in der Hand fest haltensvírat v ruce zbraň

tuhnout: Das Wachs wird fest.Vosk tuhne.

ustálený: eine feste Positionustálená poloha

vězet: Das Auto sitzt im Schnee fest.Auto vězí ve sněhu.

zařeknout se: Sie hat sich fest vorgenommen, nicht mehr zu sprechen.Zařekla se, že už nepromluví.

známost: feste Freundin/festen Freund habenmít vážnou známost

ztuhnout: Das Wachs wurde schnell fest.Vosk rychle ztuhl.

psát: Das steht fest!To si piš!

bekommen: festen Boden unter die Füße bekommenzískat pevnou půdu pod nohama