Hlavní obsah

fest

Vyskytuje se v

bekommen: festen Boden unter die Füße bekommenzískat pevnou půdu pod nohama

Boden: festen Boden unter den Füßen habenmít pevnou půdu pod nohama

brauchen: eine feste Hand brauchenpotřebovat pevnou ruku

Sattel: fest im Sattel sitzensedět pevně v sedle v práci ap.

Zügel: die Zügel (fest) in der Hand habendržet otěže (pevně) v rukou

anhaften: Der Schmutz haftet an dieser Stelle fest an.Špína pořádně lpí na tomto místě.

Arbeitszeit: feste/gleitende Arbeitszeitpevná/pružná pracovní doba

Basis: auf einer festen Basis ruhenspočívat na pevném základu

feststehen: Steht schon fest, wann sie heiraten?Už je jisté, kdy se vezmou?

Freund: einen festen Freund habenmít stálého přítele, mít vážnou známost

Führung: Deiner Tochter fehlt eine feste Führung.Tvé dceři chybí pevné vedení.

kirchlich: ein kirchliches Fest feiernslavit církevní slavnost

mitkriegen: Hast du mitgekriegt, dass er ein Fest machen will?Pochytila jsi, že chce pořádat oslavu?

Stand: einen festen Stand habenstát pevně, mít pevný postoj

Untergrund: ein Haus auf festem Untergrund bauenpostavit dům na pevném základu

Wohnsitz: ohne festen Wohnsitzbez trvalého bydliště

pevný: fyz. pevné skupenstvífester Zustand

tuhý: tech. tuhá palivafeste Brennstoffe

tvrdý: tvrdý spánekein fester Schlaf

kladka: pevná kladkafeste Rolle

mechanika: mechanika pevných tělesdie Mechanik der festen Körper

otěž: mít otěže pevně v rukoudie Zügel fest in der Hand halten

pevně: pevně sešít coetw. fest zusammennähen

pevně: pevně spoléhat na koho/cosich auf j-n/etw. fest verlassen

pevně: být pevně domluvený s kýmmit j-m fest verabredet sein

pevný: pevný materiálein festes Material

pevný: pevné palivofester Brennstoff

přimrzat: Prádlo přimrzá ke šňůře.Die Wäsche friert an der Leine fest.

semknutý: pevně semknutá rodinaeine fest zusammenhaltende Familie

skupenství: pevné/kapalné/plynné skupenstvífester/flüssiger/gasförmiger Aggregatzustand

svírat: svírat v ruce zbraňdie Waffe in der Hand fest halten

tuhnout: Vosk tuhne.Das Wachs wird fest.

ustálený: ustálená polohaeine feste Position

ustálený: ustálené pravidloeine feste Regel

vězet: Auto vězí ve sněhu.Das Auto sitzt im Schnee fest.

zařeknout se: Zařekla se, že už nepromluví.Sie hat sich fest vorgenommen, nicht mehr zu sprechen.

známost: mít vážnou známostfeste Freundin/festen Freund haben

ztuhnout: Vosk rychle ztuhl.Das Wachs wurde schnell fest.

pevný: sedět pevně v sedlefest im Sattel sitzen

psát: To si piš!Das steht fest!