Hlavní obsah

dno

Vyskytuje se v

audienční: der Audienztagaudienční den

co: tagaus, tageinden co den

den: der Heilige AbendŠtědrý den

dno: der Meeresbodenmořské dno

dveře: Tag der offenen Türden otevřených dveří

i: Tag und Nachtdnem i nocí

jarní: der Frühlingstagjarní den

klid: der Ruhetagden pracovního klidu

májový: der Maitagmájový den

mořský: der Meeresbodenmořské dno

návštěva: der Besuchstag/die Besuchszeitden/hodina návštěv

návštěvní: der Besuchstagnávštěvní den

noc: Tag und Nachtdnem i nocí

od, ode: Tag für Tagden ode dne

odpočinkový: der Ruhetagodpočinkový den

otevřený: der Tag der offenen Türden otevřených dveří

pamětní: der Gedenktagpamětní den

pracovní: der Arbeitstagpracovní den

ředitelský: der Rektorstagředitelský den

soudný: der Jüngste Tagsoudný den

úřední: der Sprechtagúřední den

volno: ein arbeitsfreier Tagden pracovního volna

všední: der Alltag/Wochentag/Werktagvšední den

ani: Er hat den ganzen Tag weder gegessen noch getrunken.Celý den nejedl ani nepil.

: Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.

boží: den lieben langen Tagcelý boží den

březnový: ein kalter Märztagstudený březnový den

celý: den ganzen Tagpo celý den

červnový: ein heißer Junitaghorký červnový den

dnešní: heutiger Tagdnešní den

do: etw. leer trinkendopít co do dna

hnít: Er hockt tagelang zu Hause.Hnije celé dny doma.

horký: ein heißer Sommertaghorký letní den

chýlit se: Der Tag geht zur Neige.Den už se chýlí.

jaký: Welcher Tag ist heute?Jaký je dnes den?

jasný: ein klarer Tagjasný den

každý: Der Zug fährt jeden Tag.Vlak jezdí každý den.

kromě: jeden Tag außer Freitagkaždý den kromě pátku

luxovat: Er staubsaugt jeden Tag., Er saugt jeden Tag Staub.Luxuje každý den.

mlhavý: ein nebliger Tagmlhavý den

nanejvýš: höchstens zwei, drei Tage fehlenchybět nanejvýš dva, tři dny

napracovat: einen versäumten Tag nacharbeitennapracovat zameškaný den

náročný: einen anstrengenden Tag habenmít náročný den

narození: der Geburtstag/das Geburtsjahr/das Geburtsdatum/der Geburtsortden/rok/datum/místo narození

některý: An irgendeinem Tag komme ich vorbei.Některý den se stavím.

neplodný: unfruchtbare Tageneplodné dny

ob: etw. jeden zweiten Tag machendělat co ob den

obyčejný: ein üblicher Tagobyčejný den

parný: ein schwüler Sommertagparný letní den

an: an diesem Tagv tento den, toho dne

außer: jeden Tag außer Montagkaždý den kromě pondělí

da: der Tag, da die Wende eintratden, kdy nastal převrat

durch: den ganzen Tag durch arbeitenpracovat (po) celý den

ein, eine, ein: in ein bis zwei Tagenza jeden až dva dny

für: Tag für Tagden za dnem, den po dni

zweit(er,e,es): jeden zweiten Tagkaždý druhý den

brausen: Ich brause (mich) jeden Tag.Sprchuji se každý den.

darauf: am Tag darauf/darauf folgenden Tagden nato/následující den

fortbleiben: Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.Dva dny nepřišel do práce.

Frau: Guten Tag, Frau Meier.Dobrý den, paní Meierová.

ganztägig: ganztägig geöffnet seinmít otevřeno (po) celý den

gut: Guten Tag!Dobrý den!

hetzen: Sie hetzt den ganzen Tag ohne auszuruhen.Štve se celý den, aniž by si odpočinula.

jener, jene, jenes: an jenen Tagenv těch dnech

mindestens: Er wird mindestens 2 Tage bleiben.Zůstane přinejmenším 2 dny.

regnen: Es regnet den ganzen Tag.Celý den prší.

Ruhetag: Der Sonntag ist ein Ruhetag.Neděle je dnem pracovního klidu.

sein: Die Tage sind länger geworden.Dny se prodloužily.

solcher, solche, solches: solch ein Tagtakový den

Stunde: Der Tag hat 24 Stunden.Den má 24 hodin.

Tag: (Guten) Tag!Dobrý den!

Uhr: hovor. rund um die Uhrpo celý den, nonstop

verbringen: den ganzen Tag mit Aufräumen verbringenstrávit celý den uklízením

vergehen: Die Tage vergingen (mir) wie im Fluge.Dny (mi) utekly jako voda.

vorher: am Tag vorherden předtím

zugehen: Das Paket geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.Balík vám přijde v následujících dnech.

erbauen: Rom ist nicht an/in einem Tage erbaut worden.Ani Řím nebyl postaven za jediný den.

píchat: Sie muss ihm jeden Tag Insulin spritzen.Musí mu každý den píchat inzulín.