Hlavní obsah

ambo

Vyskytuje se v

mezzo: mezzischopnosti

seconda: a seconda di qcpodle čeho, v souladu s čím

a: casa a due pianidvoupatrový dům, dům o dvou patrech

anno: fra due anniza dva roky

arco: mat. minuto/secondo d'arcoúhlová minuta/vteřina

avviso: a/secondo il mio avvisopodle mého názoru/mínění

bob: bob a duedvojbob

cabina: cabina di prima/seconda classekajuta první/druhé třídy

calcio: calcio a duenepřímý kop

carreggiata: strada a due carreggiatedvouproudová silnice

caso: decidere secondo il casorozhodnout podle situace

chiacchiera: fare due/quattro chiacchiere(po)klábosit (si), (po)povídat si, pokecat

cifra: inflazione a due cifredvojciferná inflace

cingolato: (mezzi) cingolatipásová vozidla

circostanza: secondo le circostanzepodle okolností

classe: scompartimento di prima/seconda classekupé první/druhé třídy

coattivo: mezzi coattividonucovací prostředky

coercitivo: mezzi coercitividonucovací prostředky

comandante: comandante in secondazástupce velitele

complemento: complemento di luogo/mezzopříslovečné určení místa/způsobu

comprare: comprare di seconda manokoupit z druhé ruky

comunicazione: mezzi di comunicazione di massahromadné sdělovací prostředky

contrasto: med. mezzo di contrastokontrastní látka

convenuto: secondo il convenutojak bylo ujednáno, dle dohody

copia: in duplice copia, in due copieve dvojím vyhotovení

coppia: sport due di coppiadvojskif

costume: costume a due pezzidvoudílné plavky

dividere: dividere a metà(roz)půlit

dolce: dolce metàdrahá polovička partner

dopoguerra: il primo/secondo dopoguerraobdobí po první/druhé světové válce

e: tutti e dueoba

equazione: equazione di primo/secondo gradorovnice prvního/druhého řádu

esperienza: due anni di esperienza nel settoredvouletá praxe v oboru

espressivo: mezzi espressivi di qcvýrazové prostředky čeho

età: età di mezzostředověk

etto: due etti di prosciuttodvacet deka šunky

evento: secondo gli eventipodle situace to záleží

faccia: le due facce di una monetadvě strany mince

fine: secondo finepostranní úmysl

galleria: seconda galleriadruhý balkon v divadle

giorno: due volte al giornodvakrát denně

giugno: a metà giugnovpůli/v polovině června

giustificare: Il fine giustifica i mezzi.Účel světí prostředky.

in: dividere in duerozdělit na dvě části

inadeguatezza: inadeguatezza dei mezzi (finanziari)nedostatek finančních prostředků

incognita: mat. equazione in due incogniterovnice o dvou neznámých

insù: adatto per bambini da due anni insùvhodné pro děti od dvou let (nahoru)

lavello: lavello a due vaschedvoudřez

litro: mezzo litropůl litru

loro: loro dueoni dva

mano: di seconda manoz druhé ruky již použité

massa: mezzi di comunicazione di massahromadné sdělovací prostředky

me: secondo mepodle mě, podle mého názoru

merce: merce di prima/seconda sceltaprvotřídní/druhořadé zboží

merito: premiare q secondo il meritoodměnit koho podle zásluh

metà: a metàna půl na dva rovné díly, napůl polovičatě, v půlce cesty ap.

milione: due milioni di personedva milióny lidí

minuto: ogni (mezzo) minutoneustále, pořád

natura: secondo naturapřirozeně

nudo: mezzo nudopolonahý

ogni: ogni duekaždý druhý

paio: due paia di scarpe/guanti/cavallidva páry bot/rukavic/koní

pantalone: due paia di pantalonidvoje kalhoty

partita: porta a due partitedvoukřídlové dveře

passo: a due passiblízko, co by kamenem dohodil

per: due per personadvě na osobu

pesante: mezzi pesantitěžká technika/vozidla

pezzo: a due pezzidvoudílný plavky ap.

piano: di secondo pianodruhořadý

piatto: primo/secondo piattoprvní/druhý chod

piazza: letto a due piazzedvojlůžko

picca: dare un due di picche a qdát komu košem, odpálkovat koho rozhodně odmítnout

piede: su due piediihned, neprodleně

portata: portata al secondoprůtok za sekundu

prima: due giorni primao dva dny dřív

due: tagliare qc in duerozříznout co vedví

cesta: a metà strada dovena půl cesty kam

cíl: secondo arrivatodruhý v cíli

den: due volte al giornodvakrát za den

denně: due/tre volte al giornodvakrát/třikrát denně

dítě: Abbiamo due bambini.Máme dvě děti.

doplatit: andarci di mezzo, čím rimetterci qc, draze zaplatit ap. pagarla cara, pagare di personadoplatit na to na chyby druhých ap.

druhý: ogni due giorni, a giorni alternikaždý druhý den

dva, dvě: due per voltapo dvou dva naráz

dvakrát: due volte più grande di q/qcdvakrát větší než

dvojdílný: costume (da bagno) a due pezzidvoudílné plavky

dvojí: in duplice copia, in due copieve dvojím vyhotovení

dvojka: la seconda di senodvojky velikost poprsí

flek: immediatamente, sul momento, lì per lì, sul colpo, z hlavy - říct, vědět su due piediz fleku hned

hlavní: secondo (piatto)hlavní chod/jídlo

hodina: un'ora e mezzohodina a půl

horizont: entro un periodo di due anniv horizontu dvou let časově

hromadný: mezzi di comunicazione di massa, mass media hromadné sdělovací prostředky

chod: primo/secondo (piatto) první/druhý chod

jeden, jedna, jedno: nessuno dei dueani jeden ze dvou

jednak: za prvé - za druhé in primo luogo ... e in secondo luogo, na jedné straně, na druhé straně da un lato ... dall'altrojednak ... (a) jednak

jisticí: mezzi di protezionejisticí prostředky pro horolezce

kalhoty: due paia di pantalonidvoje kalhoty

kontrastní: mezzo di contrastomed. kontrastní látka

lepší: due volte miglioredvakrát lepší

médium: mass media , mezzi di comunicazione di massa(masová) média

měsíčně: due volte al mesedvakrát měsíčně

mínění: a mio avviso/parere ..., secondo me ...podle mého mínění ...

množný: seconda persona pluraledruhá osoba množného čísla

mocnina: quadrato , seconda potenzadruhá mocnina

možnost: secondo le possibilità(po)dle možností

na: quadrato, elevato alla secondana druhou

napůl: tagliare qc a metàrozříznout co napůl

navíc: due giorni di piùdva dny navíc

názor: secondo la mia opinione, a mio giudizio/avvisopodle mého názoru

neděle: due settimane, quindici giornidvě neděle

ob: ogni seconda settimanaob týden

obojí: comunione sotto le due speciepřijímání pod obojí

opravný: secondo/terzo appello d'esame(první)/druhý opravný termín na univerzitě

osoba: tavolo per due personestůl pro dvě osoby

pár: tra due minuti/qualche minutoza pár minut

patrový: autobus a due pianipatrový autobus

plán: secondo il pianopodle plánu

plavky: duepezzi , costume (da bagno) a due pezzidvoudílné plavky

pokus: al primo/secondo tentativona první/druhý pokus uspět ap.

polovička: a metàna polovičky

poloviční: a metà prezzoza poloviční cenu

polovina: dividere qc a metàrozdělit co na poloviny

poschoďový: autobus a due pianiposchoďový autobus

postranní: secondi fini postranní úmysly

potřeba: secondo la necessità(po)dle potřeby

pověst: secondo la leggendapodle pověsti

pravdivě: rispondere secondo veritàodpovědět pravdivě

pravidlo: secondo le regolepodle pravidel

prostředek: mezzo di trasportodopravní prostředek

prostřední: nella colonna di mezzov prostředním sloupci

první: in primo luogo ... e in secondo luogoza prvé ... a za druhé

přehnout: piegare qc a metàpřehnout co napůl

půldruhý: un'ora e mezzopůldruhé hodiny

půlka: a metà stradav půlce (cesty)

být: Sono le due.Jsou dvě (hodiny).