Hlavní obsah

ambo

Vyskytuje se v

mezzo: mezzischopnosti

mezzo: mezzi(finanční) prostředky

seconda: a seconda di qcpodle čeho, v souladu s čím

a: casa a due pianidvoupatrový dům, dům o dvou patrech

anno: fra due anniza dva roky

arco: mat. minuto/secondo d'arcoúhlová minuta/vteřina

avviso: a/secondo il mio avvisopodle mého názoru/mínění

bob: bob a duedvojbob

cabina: cabina di prima/seconda classekajuta první/druhé třídy

calcio: calcio a duenepřímý kop

carreggiata: strada a due carreggiatedvouproudová silnice

caso: decidere secondo il casorozhodnout podle situace

chiacchiera: fare due/quattro chiacchiere(po)klábosit (si), (po)povídat si, pokecat

cifra: inflazione a due cifredvojciferná inflace

cingolato: (mezzi) cingolatipásová vozidla

circostanza: secondo le circostanzepodle okolností

classe: scompartimento di prima/seconda classekupé první/druhé třídy

coattivo: mezzi coattividonucovací prostředky

coercitivo: mezzi coercitividonucovací prostředky

comandante: comandante in secondazástupce velitele

complemento: complemento di luogo/mezzopříslovečné určení místa/způsobu

comprare: comprare di seconda manokoupit z druhé ruky

comunicazione: mezzi di comunicazione di massahromadné sdělovací prostředky

contrasto: med. mezzo di contrastokontrastní látka

convenuto: secondo il convenutojak bylo ujednáno, dle dohody

copia: in duplice copia, in due copieve dvojím vyhotovení

coppia: sport due di coppiadvojskif

costume: costume a due pezzidvoudílné plavky

dividere: dividere a metà(roz)půlit

dolce: dolce metàdrahá polovička partner

dopoguerra: il primo/secondo dopoguerraobdobí po první/druhé světové válce

due: tagliare qc in duerozříznout co vedví

due: přen. per dueza dva jíst ap.

e: tutti e dueoba

equazione: equazione di primo/secondo gradorovnice prvního/druhého řádu

esperienza: due anni di esperienza nel settoredvouletá praxe v oboru

espressivo: mezzi espressivi di qcvýrazové prostředky čeho

età: età di mezzostředověk

etto: due etti di prosciuttodvacet deka šunky

etto: un etto e mezzopatnáct deka

evento: secondo gli eventipodle situace to záleží

faccia: le due facce di una monetadvě strany mince

fine: secondo finepostranní úmysl

galleria: seconda galleriadruhý balkon v divadle

giorno: due volte al giornodvakrát denně

giorno: due giorni fapřed dvěma dny

giugno: a metà giugnovpůli/v polovině června

giustificare: Il fine giustifica i mezzi.Účel světí prostředky.

in: dividere in duerozdělit na dvě části

inadeguatezza: inadeguatezza dei mezzi (finanziari)nedostatek finančních prostředků

incognita: mat. equazione in due incogniterovnice o dvou neznámých

insù: adatto per bambini da due anni insùvhodné pro děti od dvou let (nahoru)

lavello: lavello a due vaschedvoudřez

litro: mezzo litropůl litru

loro: loro dueoni dva

mano: di seconda manoz druhé ruky již použité

massa: mezzi di comunicazione di massahromadné sdělovací prostředky

me: secondo mepodle mě, podle mého názoru

merce: merce di prima/seconda sceltaprvotřídní/druhořadé zboží

merito: premiare q secondo il meritoodměnit koho podle zásluh

metà: a metàna půl na dva rovné díly, napůl polovičatě, v půlce cesty ap.

metà: per metàna půl na dva rovné díly, z poloviny, napůl ne na 100%

metà: la sua metàjeho drahá polovička

metà: vendere qc a metà prezzoprodávat co za poloviční cenu

mezzo: mezzo chilopůl kila

mezzo: due chili e mezzodvě a půl kila

mezzo: in mezzo alla stradauprostřed ulice

mezzo: nel bel mezzo di qcprávě uprostřed čeho

mezzo: via di mezzokompromis, zlatá střední cesta

mezzo: età di mezzostředověk

mezzo: in quel mezzomezitím

mezzo: levare q/qc di mezzozbavit se koho/čeho, odstranit koho/co

mezzo: esserci di mezzobýt zapletený do čeho

mezzo: andarci di mezzozaplést se do toho, přen. doplatit na to, dojet na to

mezzo: mezzi di trasportodopravní prostředky

mezzo: mezzi di comunicazionesdělovací prostředky

mezzo: i mezzi pubbliciměstská hromadná doprava

mezzo: mezzi di sussistenzaprostředky obživy

mezzo: per mezzo di, a mezzo (di)prostřednictvím

milione: due milioni di personedva milióny lidí

minuto: ogni (mezzo) minutoneustále, pořád

natura: secondo naturapřirozeně

natura: vivere secondo naturažít v souladu s přírodou

nudo: mezzo nudopolonahý

ogni: ogni duekaždý druhý

paio: due paia di scarpe/guanti/cavallidva páry bot/rukavic/koní

pantalone: due paia di pantalonidvoje kalhoty

partita: porta a due partitedvoukřídlové dveře

passo: a due passiblízko, co by kamenem dohodil

per: due per personadvě na osobu