Hlavní obsah

altri

Zájmeno sg

  1. jinýChi altri potrebbe farlo?Kdo jiný by to mohl udělat?
  2. někdo

Vyskytuje se v

altro: (gli) altriostatní, druzí

altro: gli altriostatní, druzí lidé

qualcuno: qualcun altroněkdo jiný

altro: qualcun altroněkdo jiný

altro: parere un altrobýt jako vyměněný, vypadat docela jinak

altro: più che altropředevším, víc než cokoli jiného

altro: ben altroúplně/naprosto jiný

altro: se non altrokdyž nic jiného, aspoň

altrui: fatti altruicizí záležitosti

altrui: per il bene altruipro dobro druhých

coperto: mettere un altro copertoprostřít ještě pro jednoho

cosa: tra le altre cosemimo jiné

giocare: giocare con i sentimenti altruipohrávat si s city druhých

indugio: senza altri indugibez dalších průtahů

modo: Non c'è altro modo.Není jiná možnost.

qualche: in qualche altro luogoněkde jinde

se: se non altrokdyž nic jiného, alespoň, přinejmenším

sottrarre: sottrarre qc alla vista/agli sguardi altruiskrýt co před zraky ostatních

termine: in altri termini ...jinými slovy ...

uno: gli uni ... e gli altri ...jedni... a druzí...

altro: Non c'è altro modo.Jinak to nejde.

altro: Ci sono altre cose...Jsou (tu) další věci...

altro: Altro che vacanze! Ho lavorato tutto il tempo.Kdepak prázdniny! Celou dobu jsem pracoval.

altro: Ci vuol altro per spaventarmi!Mě jen tak něco nevyděsí.

altro: Stupido che non sei altro!Ty jsi ale hloupý.

altro: Per te farò questo e altro!Pro tebe udělám (toto a) cokoliv (jiného).

altro: Non fa altro che piangere.Nedělá nic jiného, než že brečí., Pořád jen brečí.

altrui: Non immischiarti nelle cose altrui.Nepleť se do cizích věcí.

bello: Si fa bello dei successi altrui.Přivlastňuje si cizí úspěchy.

buttare: Butta giù il lavoro degli altri.Shazuje práci druhých.

cacciare: Non cacciare il naso nei fatti altrui!Nestrkej nos do cizích věcí!

certo: Certi sono arrivati, altri no.Někdo přišel, někdo ne.

che: Non posso altro che ...Nemůžu jinak než ...

essere: Non c'è altra alternativa.Není jiné alternativy.

interferire: Non interferire negli affari altrui.Nepleť se do cizích záležitostí.

mancare: Ci mancherebbe altro!To by tak scházelo!

oltre: Oltre questo non ho altro da dire.Nemám, co bych víc řekl.

poco: tu, io e pochi altrity, já a několik dalších

rimanere: Non ci rimane altro che...Nezbývá nám nic jiného než...

stronzo: Stronzo che non sei altro.Ty jsi ale debil.

altro: Altro è dire, altro è fare.Něco jiného je říci a něco jiného je (u)dělat.

discorso: Questo è un altro discorso!To (už) je něco jiného!

ficcare: přen. ficcare il naso negli affari altruistrkat nos do cizích věcí

naso: přen. ficcare il naso nelle faccende altruiplést se do cizích záležitostí