Hlavní obsah

son [sɔ̃]

Podstatné jméno mužské

  1. zvuk vjem
  2. hláska
  3. fyz.zvuk mechanické vlnění
  4. tón, zvukingénieur du sonzvukař

Podstatné jméno mužské

  1. otruba, otruby
  2. pokrutiny, piliny

Vyskytuje se v

ambages: sans ambagesbez okolků

arrêt: sans arrêtbez přestání, bez přestávky, ustavičně

autre: sans autresamozřejmě, ovšem, zajisté

bavure: sans bavure(s)bezvadný, bez poskvrnky

cacher: cacher son jeunedat si nahlížet do karet, tajit své záměry, dělat tajnosti

cesse: sans cessebez ustání, bez přestání, neustále

chef: de son chefo své újmě, na vlastní pěst, sám (od sobe)

comparaison: sans comparaisonnesrovnatelně

conséquence: sans conséquencebezvýznamný

contredit: sans contreditnesporně

crime: crime (de sang)vražda

cuver: cuver (son vin)vysp(áv)at se z opice

défendre: à son corps défendantproti své vůli

délai: sans délaineprodleně, bezodkladně

désemparer: sans désemparerbez přerušení, v jednom kuse

dévolu: jeter son dévolu surqqn/qqch ucházet se o koho/co, brousit si zuby na koho/co

discontinuer: sans discontinuerbez přerušení, bez přestávky, nepřetržitě

donneur: donneur de sangdárce krve

doute: sans douteurčitě

effusion: effusion de sangprolití krve, krveprolití

encombre: sans encombrebez problémů, bez nesnází, bez obtíží

excès: sans excèss mírou, umírněně

façon: à ma/ta/sa façonpodle svého

façon: sans façonbez okolků, nenuceně

faim: rester sur sa faimnenajíst se dosyta, zůstat při chuti, přen. nepřijít si na své

faim: manger à sa faimnajíst se dosyta

férir: sans coup férirbez jediné rány, bez boje i přen.

fin: tirer/toucher à sa finblížit se ke konci

fin: sans finneustále, nepřetržitě

frein: ronger son freinhryzat se netrpělivostí, stěží se krotit

gré: de son (plein) grédobrovolně, z vlastní vůle

guise: à ma/ta/sa... guisepodle svého, po svém

heure: à ses heuresobčas, když se chce

mélange: sans mélangečistý, bez příměsí

nombre: sans nombrenesčetný, bezpočetný

non: non sans...ne bez...

pareil: sans pareil(le)jedinečný, výjimečný, unikátní

partage: sans partagebezvýhradný

passer: passer son cheminjít svou cestou, pokračovat v cestě bez zastavení

plaisir: pour le plaisir, pour son plaisir, par plaisirpro zábavu, pro potěšení, (jen tak) z plezíru

plein: battre son pleindosahovat vrcholu o moři

plein: battre son pleinbýt v plném proudu

plus: sans plusa nic víc

précédent: sans précédentbezpříkladný, bezprecedentní

preneur: preneur/-euse de sonzvukař/zvukařka, zvukový technik/zvuková technička

preuve: faire ses preuvesosvědčit se

prise: prise de sonsnímání zvuku

prise: prise de sangodběr krve

profit: faire son profit deqqch využívat čeho, mít prospěch z čeho

qualité: en (sa) qualité deqqn jakožto kdo

acceptation: donner son acceptationdát souhlas

acception: sans acception de qqchbez ohledu na co

accompagnement: chanter sans accompagnementzpívat bez doprovodu

accord: donner son accordvyslovit souhlas, schválit

aise: à son aisepodle libosti, jak libo, podle svého

aise: hovor. être à son aiseslušně si žít, být na tom dobře být finančně zaopatřen

ajuster: ajuster son coupdobře zamířit

alouette: gastr. alouette sans têtešpanělský ptáček masový závitek

apparition: faire son apparitionobjevit se na nějakém místě

approbation: donner son approbation à qqchdát souhlas k čemu

après: cent mètres aprèspo sto metrech

aptitude: aptitude à exercer ses droitszpůsobilost vykonávat právnickou praxi

argent: placer son argentinvestovat peníze

argent: déposer son argent à la banquevložit své peníze do banky

artériel: sang artériel(okysličená) arteriální krev

aussitôt: aussitôt après son départihned po jeho odjezdu

billet: composter son billetoznačit si jízdenku v autobuse ap.

bouder: bouder contre son ventretrucovat s jídlem, z trucu nejíst

broncher: sans broncherbez vzpírání, aniž by (kdo) hnul brvou

cadencer: cadencer son pasjít pravidelným krokem

caillot: caillot de sangkrevní sraženina

caprice: passer à qqn tous ses capricesvyhovět rozmarům koho

caractère: sans caractèrenevýrazný, bezvýrazný

cendre: renaître de ses cendrespovstat z popela

cent: trois centstři sta

cent: guerre de Cent Ansstoletá válka

cent: un cent mètresběh na sto metrů

cent: pour centprocento

cent: hovor. (à) cent pour centstoprocentně, stoprocentní, na sto procent

chacun: chacun à son tourjeden po druhém ne naráz

chasse: chasse sans autorisationhon bez povolení

choix: faire son choixvybrat si

compensation: sans compensationbez náhrady

compter: sans compternepočítaje (v to)

condoléances: présenter/exprimer ses condoléancesprojevit soustrast, kondolovat

consigne: mettre sa valise à la consignedát kufr do úschovny

consistance: esprit sans consistancenepevný člověk

contrat: remplir son contrat(s)plnit smlouvu

corps: le corps et le sang du Christtělo a krev Páně

corps: trembler de tout son corpstřást se po celém těle