Hlavní obsah

том

Podstatné jméno, rod mužský-а; -а́, -о́в

  • svazek, dílрома́н в двух тома́хromán ve dvou svazcích, dvoudílný román

Vyskytuje se v

беда́: smůla je v tom, žeбеда́ в том, что...

благодаря́: díky tomu, žeблагодаря́ тому́, что

бо́лее: (ještě) k tomu, (ještě) navícбо́лее того́

бо́льше: nadto ještě, k tomu ještě, a navícбо́льше того́

будь: ať jižбу́дь то

ввиду́: vzhledem k tomu, žeввиду́ того́ что

вид: pod záminkou žeпод ви́дом того́ что

вме́сте: zároveň, také, rovněž(и) вме́сте с тем

вме́сто: místo toho, abyвме́сто того́ что́бы

вопреки́: navzdory tomu, že, přesto, žeвопреки́ тому́ что

всле́дствие: v důsledku toho, že, následkem toho, žeвсле́дствие того́ что

де́ло: Věc se má tak, že..., Jedná se o to, že...Де́ло состои́т/заключа́ется в том, что...

для: (proto), abyдля того́, что́бы

из-за: protožeиз-за того́ что

как: v každém případě, za každých podmínek, ať je tomu jakkoliкак бы то ни бы́ло

ка́к-то: jednou, jedenkrátка́к-то раз

ма́ло: nejenže, mimo toма́ло того́

ме́жду: mezitím(а) ме́жду тем

ме́нее: nicméně, přestoтем не ме́нее

наконе́ц: no konečně!, (Tak) přece jen!наконе́ц-то!

напа́сть: na něj (jen tak) nepřijdeне на того́ напа́л

невзира́я: bez ohledu na to, žeневзира́я на то, что

несмотря́: nehledě na to, že..., ačkoliv, třebaže pršelo ap.несмотря́ на то, что...

о́пера: To je z jiného soudku/mimo mísuЭ́то из друго́й/не из той о́перы.

пора́: dokud, až do té doby, dokudдо тех по́р пока́ (не)

поско́льку: jelikož, protože, poněvadžпоско́льку... то (так)

ра́ди: (proto), abyра́ди того́, что́бы

с: z ničeho nic, z čista jasna, náhleни с того́ ни с сего́

сме́лый: odvážnému štěstí přejeкто смел, тот и съел

спаси́бо: díky (bohu) i za toспаси́бо и на том

стать: za každou cenu, ať to stojí cokoliv, bezpodmínečněво что бы то ни ста́ло

степь: úplně vedle, dočista mimo, plácat nesmyslyне в ту степь

тем: tím lépeтем лу́чше

те́сто: ze stejného těsta, stejné povahyиз того́ же те́ста

то: jednou...podruhé, hned...hnedто...то

того́: nijak valný, nevalnýне того́

тот: to, tamto, tohle neurčitý podmětто

тьма: velké množství, spousta, fůraтьма тем

чем: čím... tímчем... тем

число́: včetně, počítaje v to, takéв том числе́

вре́мя: od té chvíleс того́ вре́мени

ни: rok co rok...что ни год, то...

бурда́: To není polévka, to je břečka.Не суп, а кака́я-то бурда́.

где́-то: Přijdu asi kolem osmé.Приду́ где́-то о́коло восьми́.

мгнове́ние: v tom okamžikuв то́ же мгнове́ние

отмы́ться: Z toho se nevykroutíš!От того́ не отмо́ешься!

состоя́ть: Rozdíl je v tom, že...Ра́зница состои́т в том, что...

тако́й-то: přijet tolikátého a tolikátéhoприе́хать тако́го-то числа́

том: román ve dvou svazcích, dvoudílný románрома́н в двух тома́х

что́-то: nějak to není ono, něco (tady) nehrajeчто́-то не то

баррика́да: na druhé straně barikádyпо ту сто́рону баррика́д

воз: Co je pryč, to je pryč.Что с во́зу упа́ло, то пропа́ло.

вся́кий: Pořád to samé.Вся́кий раз одно́ и то же.

зо́лото: Není všecko zlato, co se třpytí!Не всё то зо́лото, что блести́т!

минова́ть: Co se má stát, stane se.Чему́ быть, того́ не минова́ть.

пожа́ть: Co zaseješ, to sklidíš.Что посе́ешь, то пожнёшь.

се́мечко: To ještě není nic ve srovnání s tím, co mě ještě čeká.Э́то всё се́мечки по сравне́нию с тем, что меня́ ждёт.

слон: to nejdůležitější komu unikne, toho nejdůležitějšího si nevšimnoutслона́-то и не приме́тить

смея́ться: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Смеётся тот, кто смеётся после́дний.

споткну́ться: Kůň má čtyři nohy a přece klopýtne. Každý má právo na omyl.Конь о четырёх нога́х, да и тот спотыка́ется.

утону́ть: Kdo má být oběšen, ten se neutopí., Není co ztratit.Кому́ быть пове́шенному, тот не уто́нет.

a: tu a tam místyтут и там, то тут, то там, места́ми

co: stůj co stůjво что бы то ни ста́ло, ско́лько бы э́то ни сто́ило

cosi: kdesi cosiда то, да сё

či: ať ten, či onenтот и́ли друго́й

doba: od té dobyс того́ вре́мени

jako: prašť jako uhoďоди́н чёрт, что в лоб, то по лбу

jinde: někde jindeгде-нибу́дь, где́-то

kde: kde nic tu nicчего́ нет, того́ нет

mimo: mimo toкро́ме того́, вдоба́вок

а: nebo, jinakа то

míra: do jisté/značné míryв како́й-то/значи́тельной ме́ре

onen, ona, ono: za oněch časůв те времена́, в ту по́ру

stát: stůj co stůjлюбо́й цено́й, во что бы то ни ста́ло

svět: na onom světěна том све́те

tak: Tak to je., Tak se věci mají.Таки́е-то дела́.

trpasličí: zool. trpasličí pudlтой-пу́дель

z, ze: z ničeho nicни с того́ ни с сего́

dál: Čím dál, tím líp!Чем да́льше, тем лу́чше!

den: téhož dneв тот са́мый день

díky: Díky tomu...Благодаря́ тому́...

divně: Je mi nějak divně.Мне что́-то не по себе́.

háček: V tom je (ten) háček!В том-то и де́ло!

kdesi: kdesi cosiто да сё

klapat: Tady něco neklape.Здесь что-то не так.

kontrola: technická kontrolaтехни́ческий осмо́тр, ТО

lépe: čím dřív, tím lépeчем ра́ньше тем лу́чше

mlít: Mele pořád to stejné.Он долби́т одно́ и то же.

nasednout: nasednout do špatného vagonuсесть не в тот ваго́н

nebezpečí: Hrozí nebezpečí, že ...Нави́сла опа́сность того́, что...

plést: Asi si mě s někým pletete.Вы меня́ с кем-то перепу́тали.

podmínka: pod podmínkou, že ...при (том) усло́вии, е́сли ...

podobně: a tak podobněи тому́ подо́бное, и т. п.

pořád: Pořád někde lítá!Её ве́чно где-то но́сит!

pozastavovat se: pozastavovat se nad tím, že...удивля́ться тому́, что...

promluvit: promluvit si o všem možnémпотолкова́ть о том о сём

protáhnout se: Čekání se může ještě protáhnout.Ожида́ние мо́жет ещё како́е-то вре́мя продли́ться.

před, přede: před (mnoha) letyмно́го лет тому́ наза́д

rok: před rokemгод тому́ наза́д

rozdíl: s tím rozdílem, že ...с той ра́зницей, что ...

schopný: Ten člověk je schopný všeho.Тот челове́к спосо́бен на всё.

spíš: tím spíšeтем бо́лее

splést si: S někým jste si mě spletl.Вы меня́ с кем-то перепу́тали.

škrábat: Někdo škrábe na dveře.Кто́-то цара́пается в дверь.

špatný: nastoupit do špatného vlakuсесть не в тот по́езд

uplynout: Od té doby uplynulo hodně času.С тех пор мно́го вре́мени прошло́.

vyprávět: Pověst vypráví, že...Леге́нда повеству́ет о том, что...

zaražený: Ten chlapec je nějaký zaražený.Тот па́рень како́й-то заби́тый.

zastávat: Zastávám názor, že...Я того́ мне́ния, что...

zírat: Ten bude zírat!Вот глаза́-то вы́таращит!

ani: ani takový, ani makovýни то ни сё

čert: To nám byl čert dlužen!То́лько того́ нам здесь не хвата́ло!

dočkat se: Kdo si počká, ten se dočká.Кто ждёт, тот дождётся.

doskákat: přísl. Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ бог даёт.

dřív: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.Чей черёд, тот и берёт.

hrát: Tady něco nehraje.Тут что́-то не так.

chytit: chytit co za špatný konecвзя́ться (за де́ло) не с того́ конца́

jeden, jedna, jedno: opakovat stále jedno a to saméповторя́ть всё одно́ и то́ же

jednou: jednou za uherský rok velmi zřídkaв ко́и(-то) ве́ки, раз в сто лет, раз в год (по обеща́нию)

mince: oplácet komu stejnou mincíплати́ть кому той же моне́той

mnoho: Od té doby uteklo mnoho vody.С тех пор нема́ло воды́ утекло́.

nad, nade: plakat nad rozlitým mlékemчто упа́ло, то пропа́ло, пла́кать над проли́тым молоко́м

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Хорошо́ смеётся тот, кто смеётся после́дним.

něco: Je mu něco kolem třiceti.Ему́ что-то о́коло тридцати́.

nějaký: Jsi dnes nějaký jiný.Ты сего́дня како́й-то не тако́й.

ohled: bez ohledu na to, že...незави́симо от того́, что..., не счита́ясь с тем, что..., несмотря́ на то́, что...

pět: od desíti k pětiвсё ху́же, из рук вон, чем да́льше, тем ху́же

plášť: Je kam vítr, tam plášť.Он де́ржит нос по ве́тру., Он как флю́гер., Он то туда́, то сюда́.

počkat: Kdo si počká, ten se dočká.Кто ждёт, тот дождётся., К тому́, кто ждёт, всё придёт.

prach: být pořád někde v prachuве́чно где́-то бе́гать, кого где-то ве́чно но́сит

pryč: Co je pryč, to je pryč.Что с во́зу упа́ло, то пропа́ло.

předpoklad: za předpokladu, že...при том усло́вии, что ...