Hlavní obsah

[ale]

aleaber

Vyskytuje se v

co: ale covyjádření lhostejnosti ach was

což: ale cožlhostejnost nun ja

přece: a přece, ale přece, však přecedoch, jedoch

pomalu: pomalu, ale jistělangsam aber sicher

ale: To je ale počasí.Das ist aber ein Wetter.

ano: Nejdeš s námi? – (Ale) Ano.Gehst du nicht mit? – Doch.

cítit se: Ten se ale cítí!Der fühlt sich aber!

hnusný: Ty jsi ale hnusný!Du bist ja ekelhaft!

lump: To je ale lump!Das ist aber ein Gauner!

mít se: Ty se ale máš!Du hast es gut!

náhoda: To je ale náhoda!Das ist aber ein Zufall!

ne: Zavolej mi, ale ne zítra.Ruf mich an, aber nicht morgen.

obr: Ty jsi ale obr!Du bist mir aber ein Koloss!

osel: Ty jsi ale osel!Du bist aber ein Esel!

potrhlý: Ty jsi ale potrhlý!Du bist ja plemplem!

pozorný: Ty máš ale pozorného muže!Du hast aber einen aufmerksamen Ehemann!

předběhnout: Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.

překvapení: To je ale překvapení!Das ist aber eine Überraschung!

určitě: Ale určitě!Aber gewiss!

vydařený: Ty jsi ale vydařené kvítko.Du bist aber ein pfiffiger Kerl.

vyděsit: Tys mě ale vyděsil!Du hast mich aber erschreckt!

mlýn: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.Gottes Mühlen mahlen langsam, aber stetig.

obout se: Ten se do toho ale pořádně obul!Der legte sich aber mächtig ins Geschirr!

pozdě: Pozdě, ale přece.Spät aber doch.

vzácný: To je ale vzácná návštěva!Welch seltener Besuch!

aber: dnes ne, ale zítraheute nicht, aber morgen

doch: Ty nepřijdeš? – Ale ano!Kommst du nicht? – Ja doch!

dahinterkommen: Oklamal ji, ale ona (mu) na to přišla.Er hat sie angelogen, aber sie ist (ihm) dahintergekommen.

dazwischen: Nepokládej tu knihu na to, ale mezi to.Lege das Buch nicht darauf, sondern dazwischen.

denn: Kdo má dnes (ale) tolik peněz?Wer hat denn schon so viel Geld?

der, die, das: Tuto paní znám, ale tu druhou ne.Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.

durchbeißen: Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.

etwa: Není ani tak hloupý, ale je líný.Er ist nicht etwa dumm, sondern nur faul.

Feierabend: Teď už je ale konec!, Dost!hovor. Jetzt ist aber Feierabend!

gesund: Ale jinak seš zdravej?přen. Aber sonst bist du gesund?

nicht: Sníh není černý, ale bílý.Schnee ist nicht schwarz, sondern weiß.

noch: On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.Er spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.

Sau: Ty jsi ale prase!Du bist aber eine Sau!

schon: Ten dům je jistě pěkný, ale příliš veliký.Das Haus ist schon schön, aber viel zu groß.

schwindeln: Tady jsi ale švindloval.Da hast du doch geschwindelt.

sondern: Neudělal to on, ale ona.Nicht er hat es getan, sondern sie.

Wärme: To je ale teplo!Ist das eine Wärme!

zwar: Mám sice málo času, ale pomohu ti.Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.

trauen: Důvěřuj, ale prověřuj!Trau, schau, wem!

Vertrauen: Důvěřuj, ale prověřuj.Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.