Hlavní obsah

stání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (u soudu) audience f
  2. (vzpřímená poloha těla) position f deboutmísta k stání v dopravním prostředkuplaces f pl debout
  3. vulg.(erekce) gaule f, trique f, barreau m
  4. (setrvání na místě)
  5. (pro zvířata ve stáji) stalle f

Vyskytuje se v

stát: stát (si)trvat na něčem na čem persister, s'obstiner, insister à faire qqch, dans qqch

americký: Spojené státy americkéÉtats-Unis d'Amérique

co: stůj co stůjadvienne que pourra

členský: členské státy EUÉtats membres de l'UE

fronta: stát ve frontěfaire la queue

hlava: hlava státuchef de l'État

Izrael: stát IzraelÉtat hébreu

liga: Liga arabských státůLigue arabe

mistr: stát se mistrem v čempasser maître dans qqch

nástroj: stát se nástrojem kohodevenir l'instrument de qqn

nástupnický: práv. nástupnické státyÉtats successeurs

odveta: odveta proti sousednímu státureprésailles contre un État voisin

otevřený: zůstat stát s otevřenými ústyrester bouche bée

pevně: stát si pevně za svými rozhodnutímirester inébranlable dans ses résolutions

pozor: stát v pozoruêtre au garde à vous

protivzdušný: protivzdušná obrana státu PVOSdéfense aérienne du territoire D. A. T.

socha: stát jako sochaêtre immobile comme une statue

stát: Stůj, nebo střelím!Halte-là ou je tire !

stát: stát na čí straněépouser les opinions de qqn

stát: stát v cestě komu/čemufaire obstacle à qqn/qqch

stát: hlava státuchef de l'État

stát: stát a církevle trône et l'autel

stát se: Rádo se stalo.À votre service.

stát se: Nic se nestalo.Il n'y a pas de mal.

suverénní: suverénní státÉtat souverain

údiv: stát v údivu před čímrester étonné devant qqch

: Ať se stane cokoli.Quoi qu'il arrive.

kolik: Kolik to stojí?Combien ça coûte ?, Ça fait combien ?

místo: místa k sezení/stání v metru ap.places assises/debout

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníJe vous en prie.

slavný: stát se slavnýmdevenir célèbre

stát: stát ve frontěfaire la queue

stát: Kolik to stojí?Ça fait combien ?

stát: vnitřní záležitosti státuaffaires intérieures d'un pays

stát se: Co se stalo?Qu'est-ce qui s'est passé ?

stát se: Co se ti stalo?Qu'est-ce qui t'est arrivé ?

vidění: To stojí za vidění.Cela mérite d'être vu.

vzpřímeně: stát/sedět vzpřímeněse tenir/être assis droit

co: Co svět světem stojí.Depuis que le monde est monde.

grešle: nestát ani za zlámanou grešline pas valoir un clou

hlava: stát na hlavěfaire le poirier

hřích: expr. Ta by stála za hřích.Elle est vraiment canon.

mimo: stát mimo zákonêtre hors la loi

pól: stát na opačném póluêtre du point de vue opposé

rozcestí: přen. stát/být na rozcestíse trouver/être à la croisée des chemins

sloup: stát jako solný slouprester planté comme une borne

solný: stát jako solný slouprester planté comme une borne

stát: stát na vlastních noháchvoler de ses propres ailes

stát: zůstat stát s otevřenými ústyrester bouche bée

stát: jak to stojí a ležítout en bloc

stát: Rozum mi nad tím zůstává stát.Cela me dépasse.

stát: aby řeč nestálapour activer la conversation

stát: Stojí to majlant.Ça coûte une fortune.

stát: stůj co stůjcoûte que coûte

stát: Nestojí to za to.Cela ne vaut pas la peine.

stát: Nestojí to za nic.Cela ne vaut rien.

stát se: Co se stalo, stalo se.Ce qui est fait, est fait.

svět: co svět světem stojídepuis que le monde est monde

těžký: stát těžké prachycoûter chaud

uctivý: stát v uctivé vzdálenostirester à distance respectueuse

veslo: stát/být u veslatenir la barre, être à la barre

zůstávat: Rozum mi nad tím zůstává stát.Cela dépasse l'entendement., Je n'en reviens pas.

autel: le trône et l'autelstát a církev

chef: chef de l'Étathlava státu

état: chef d'Étathlava státu

hébreu: État hébreustát Izrael

importance: prendre de l'importancestát se důležitým

: Halte-là !Stát!

mœurs: entrer dans les mœursstát se zvykem

moi: L'État, c'est moi.Stát jsem já. výrok, který je připisován Ludvíkovi XIV.

pouvoir: Il peut arriver que...Může se stát, že...

queue: faire la queuestát ve frontě

valoir: vaille que vaillestůj co stůj, za každou cenu

valoir: valoir la peinestát za to

valoir: valoir le coupstát za pokus, stát za to

bander: Il bande.Stojí mu., Houpnul mu.

barrer: barrer le passage à qqnzastoupit komu cestu, stát komu v cestě

clouer: přen. rester cloué sur placestát jako přibitý

combien: Combien ça coûte ?Kolik to stojí?

coûter: Combien coûte cette voiture ?Kolik stojí to auto?

debout: se tenir deboutstát, držet se zpříma, držet se na nohou

devenir: Elle est devenue sa femme.Stala se jeho ženou.

diriger: économie dirigée par l'Étatstátem řízená ekonomika

embrasser: embrasser la défense de qqnstát se zastáncem, zastat se koho

ficher: Il se fiche de ce qui peut arriver.Kašle na to, co se může stát.

idée: As-tu une idée du prix ?Víš, kolik to asi stojí?

parce que: Parce que je le vaux bien.Protože já za to stojím.

advenir: Quoi qu'il advienne.Ať se stane cokoli.

ainsi: Ainsi soit-il.Staň se., Amen.

bonbon: coûter bonbonhodně stát