Hlavní obsah

holding

Vyskytuje se v

činit: činit koho zodpovědným za cohold sb responsible for sth

dech: zadržet dechhold one's breath

držet: držet koho v zajetí/jako rukojmíhold sb captive/hostage

držet se: držet se za rucehold (each other's) hands

hnát: hnát koho k zodpovědnosti za cocall sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsible

jednání: vést jednáníhold talks, vyjednávat negotiate

loupežný: loupežné přepadení banky ap.hold-up, robbery with violence, na ulici mugging, ozbrojenými bandity, hl. v Indii dacoity

mít: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

nechat: nechat co na pozdějileave sth until later, put sth on hold

nést: nést odpovědnost za cohold/bear (the) responsibility for sth

odpovědný: činit koho odpovědnýmhold sb responsible

oslava: (us)pořádat oslavuhold a celebration, give a party

pohromadě: držet pohromaděhold together, hmota též cohere, be coherent

porada: uspořádat poraduhold a meeting

propouštět: nepropouštět codovnitř keep/block out, ven hold sth

pusa: přen. držet pusu mlčetbe quiet, shut up, držet jazyk za zuby hold one's tongue

ruční: ruční kamera/vysavačhand-held camera/vacuum cleaner

schůze: pořádat schůzihold a meeting

sklapnout: Sklapni!Shut up/it!, Pipe down!, Belt up!, Button it/your lip!, Hold your jaw!

stát: stát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns

vážit si: nevážit si koho/čehonemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for granted

vést: vést rozhovorhold a conversation

vlastnit: práv. absolutně vlastnithold in fee

všeobecně: všeobecně rozšířený názorpopularly held belief

zadržet: zadržet dechhold one's breath

zastávat: zastávat funkci kohohold the post of sb, serve as sth

zatajit: zatajit dech nad čímhold one's breath at sth

zavazadlový: zavazadlový prostorluggage compartment, kufr auta též BrE boot, AmE trunk, na lodi,v letadle hold

zlé: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

zodpovědný: činit koho zodpovědným za cohold sb responsible for sth

huba: Drž hubu!Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!

chovat: chovat koho v náručíhold/cradle sb in one's arms

kapacita: Nádrž má kapacitu ...The tank can hold ...

mlčet: Mlč(te)!Be quiet!, hovor. Shut up!, Hold your tongue!

mlít se: Nemel se.Hold still.

napřáhnout: Napřáhni ruku.Hold out your hand.

nastavit: nastavit rukuhold out one's hand

názor: Jsem toho názoru, že ...I hold the view/opinion that ...

pevně: Drž mě pevně.Hold me tight.

počkat: Počkejte chvilku!Wait a minute!, Hold on!

podívat se: Podívej se jestli to drží.Check if it holds.

podržet: Podržíte mi to?Will you hold it for me?

pokládat: Nepokládejte! při telefonováníHang on!, Hold the line!

přenosný: přenosná kamera ručníhand-held camera

referendum: (us)pořádat referendum o čemhold a referendum on sth

střílet: Nestřílejte!Don't shoot!, voj. Hold your fire!

tajně: tajně hlasovatvote secretly, (hold a secret) ballot

trvat: Nabídka trvá.The offer stands/holds (good).

udržet: Už to neudržím.I can't hold it any longer.

úřad: zastávat úřad kohohold the position of sb

vejít se: Do láhve se vejde pět litrů.The bottle can hold five litres.

vydržet: Vydrž(te)!Hold/Hang on!

výkupné: žádat výkupné za kohohold sb (to) ransom/AmE též for ransom

za: držet se za rucehold hands, go hand in hand

zábradlí: držet se zábradlíhold onto the handrail

zachovat: zachovat klidkeep/stay calm, hold/keep one's nerve

zaujímat: zaujímat důležitou pozicioccupy/hold an important position

zavěšovat: Nezavěšuj(te)!Don't hang up!, Hold the line!

zdržet se: Zdržel jsem se v práci.I got held up at work.

jazyk: držet jazyk za zubyhold one's tongue

kasa: držet kasuhold/control the purse strings

položit: položit komu nůž na krk výhrůžkami nutithold/put a gun to sb's head

zhurta: Ne tak zhurta!Hold your horses!, zlehka, pomalu Easy!

accountable: hnát koho k zodpovědnosti za cohold sb accountable for sth

captive: držet koho v zajetíhold sb captive

captivity: držený v zajetíheld/kept in captivity

course: udržovat kurzhold one's course

escrow: mít co ve svěřenectví/v úschověhold sth in escrow

esteem: velice si koho vážithold sb in high esteem

fee: absolutně vlastnithold in fee

gunpoint: hledět do hlavně zbraně, být ohrožován (střelnou) zbraníbe held at gunpoint

hand: držet co v rucehold sth in one's hand

held: upevněný, připevněný čímheld in place by sth

hold: pevně se držet čehohold fast to sth

hope: (stále ještě) doufathold out hope

liable: činit koho zodpovědným za cohold sb liable for sth

meeting: uspořádat poraduhold a meeting

memorial: Bude se sloužit zádušní mše na její památku.A memorial service will be held for her.

point: ohrožovat koho namířenou zbraníhold sb at gun-point

purse strings: držet kasu, vést (rodinnou) pokladnu řídit financehold/control the purse strings

reception: pořádat recepcihold a reception

arm: držet co v natažené ruce od tělahold sth at arm's length

breath: zadržet dechhold one's breath

contempt: opovrhovat kým/čímhold sb/sth in contempt

court: být středem pozornosti kde, přen. být králem čehohold court

fast: trvat na čem, pevně (si) stát za čím, neupouštět od čehohold fast to sth

fire: nestřílet, zastavit palbuhold one's fire

fort: zaskakovat za koho, dočasně to vést místo kohohold (down) the fort for sb

hold against: sb zazlívat, mít za zlé, vyčítat komu cohold sth against

hold back: zadržet, zadržovat koho/co, (za)bránit (v tom) komuhold sb/sth back

hold down: držet zkrátka, omezovat koho, nedovolit rozlet komuhold sb down

holding: sbírky, exponáty muzea ap., fondy knihovnyholdings

hold on, hold onto: vydržet, držet (se) nepodlehnouthold on

hold over: sb zastrašovat koho čím, vyhrožovat komu čímhold sth over

hostage: držet/vzít koho jako rukojmíhold/take sb hostage

nerve: zachovat klid, neztratit hlavuhold one's nerve

peace: zůstat zticha, nic neříct, mlčet ačkoliv by měl co řícthold one's peace

ransom: požadovat výkupné za koho, držet v zajetí koho pro výkupnéhold sb (to) ransom

sway: panovat, vládnout kde, ovládat co mít rozhodující vlivhold sway over sth

terror: nenahánět strach komuhold no terrors for sb

tongue: mlčet, být zticha, držet jazyk za zubyhold one's tongue

ace: mít všechna esa v rukávě, držet všechny trumfyhold all the aces