Hlavní obsah

vedoucí

Přídavné jméno

  1. (řídící) chief, head(vrchní) top(vůdčí) leadingvedoucí síla/úlohaleading power/role
  2. (v závodě ap.) leadingvedoucí závodníkleader
  3. (směřující) k čemu leading swh(přispívající) contributing to(wards) sth

Podstatné jméno, rod mužský i podstatné jméno, rod ženský

  • manager, head, boss(dohlížející) supervisorskautský vedoucíScout leadervedoucí odděleníhead of the departmentvedoucí skladuwarehouse manager

Vyskytuje se v

domácnost: keep housevést domácnost

dvojí: lead double lifevést dvojí život

evidence: keep a record of sthvést si evidenci čeho

jednání: hold talks, vyjednávat negotiatevést jednání

objížďka: re-route sthvést/odklonit objížďkou

patrnost: na paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on recordvést co v patrnosti

produkce: executive producervedoucí produkce filmu

protokol: keep a record of sthvést protokol o čem

účet: keep accountsekon. vést účty

válka: war against/with sb/sth, wage war against/on sb/sthvést válku proti komu/čemu, s kým/čím

vedoucí: Scout leaderskautský vedoucí

vést: keep house, housekeep, maintain a householdvést domácnost

výprava: art director, production designervedoucí výpravy u filmu

vznik: give rise/birth to sth, originate, constitute sthdát vznik čemu, vést ke vzniku čeho

záznam: keep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sthvést (si) záznamy o kom/čem

nikam: The talks are getting nowhere.Rozhovory nikam nevedou.

postavení: leading positionvedoucí postavení

pozice: take the leadsport. dostat se na vedoucí pozici

stěžovat si: They complained to the manager.Stěžovali si vedoucímu.

účetnictví: keep the booksekon. vést účetnictví

vést se: How are you (doing)?Jak se (vám) vede?

vést si: He is doing nicely/well.Vede si dobře.

Řím: All roads lead to Rome.Všechny cesty vedou do Říma.

account: to keep accountsvést účty

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

book: keep the booksvést účetnictví

business: run a businesspodnikat, vést podnik

conduct: conduct an investigationvést vyšetřování

controller: stock controllerskladový referent, vedoucí skladu

diary: keep a diaryvést si deník

dirty: talk dirtyvést oplzlé řeči, říkat sprosťárny, mluvit sprostě se sexuálním podtextem

double life: live a double lifevést dvojí život

executive: executive producervedoucí výroby/produkce filmu

foreman: shift foremanvedoucí směny

hobby-horse: ride on one's hobby-horseomílat stále totéž/to své, mlít pořád tu svou, vést stále svou, mlít pořád stejnou písničku

hold: hold talksvést jednání/rozhovory, jednat

household: maintain a householdvést domácnost

investigation: conduct an investigationvést vyšetřování

keeper: diary keeperpisatel deníku, kdo si vede deník

lead: lead sb by the handvést koho za ruku

leader: shift leadervedoucí směny, směnový mistr

manager: branch managervedoucí pobočky

officer: chief officernejvyšší úředník, vedoucí administrativy

personnel: personnel managervedoucí osobního oddělení

player: player-managervedoucí týmu hrající

plead: plead sb's case/causeobhajovat, hájit, zastupovat koho, vést čí při u soudu

poorly: do poorly in sthvést si špatně v čem

purse strings: hold/control the purse stringsdržet kasu, vést (rodinnou) pokladnu řídit finance

sending-off: sending-off offencepřestupek vedoucí k vyloučení hráče

senior: senior executivevedoucí pracovník

supervisor: thesis supervisorvedoucí diplomové práce

talk: be in talks with sbjednat, vést jednání s kým, být v jednání

tally: keep a tallyvést (si) záznamy, dělat (si) evidenci

top: top the pollvést ve volbách/ve volebních preferencích

try: try a case of fraudvést soudní řízení ve věci podvodu

up: sport. be up (by) sth against sbvést (o) kolik nad kým v soutěži

war: make war on sb/sthvést válku s kým/čím

warehouse: warehouse keeperskladník, vedoucí skladu

ahead: England were ahead.Anglie vedla.

charge: Who is in charge here?Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?

go: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

keep: She began to keep a diary.Začala si vést deník.

record: keep a record of sthvést si záznam(y) o čem