Hlavní obsah

lying [ˈlaɪɪŋ]

Související hesla

pp of lie

Podstatné jméno

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

ahead of: lie ahead of sbležet před kým, čekat na koho událost

ambush: lie in ambushčíhat v záloze/úkrytu

arm: lay down one's armssložit zbraně vzdát se

bare: lay sth bareodhalit, obnažit, vyjevit co co bylo skryté

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

door: lay sth at sb's doorpřipisovat na vrub, obviňovat koho z čeho, hovor. házet na triko komu/co

hand: get/lay one's hands on sthpřijít k čemu, získat, sehnat co

lay before: lay sth beforesb form. předložit komu co, přednést plán, návrh, informaci

lie: lie one's way outof sth vylhat se z čeho

lie: give the lie to sthukázat nepravdivost čeho, popřít, vyvrátit co tvrzení ap.

low: lay sb lowsklátit koho nemoc

siege: lay siegeto sth začít obléhat co, obklíčit co policie, vojáci, novináři ap.

waste: lay waste(to) sth (z)pustošit, (z)devastovat, zničit co

back: lie on one's backležet na zádech

blatant: blatant lienehorázná lež

fallow: lie fallowležet ladem

foundation: lay the foundations for sthpoložit základy čeho

full-length: lie full-lengthležet natažený/jak dlouhý tak široký

hold: lay hold of sthuchopit, popadnout co, chopit se čeho, přen. pochopit co, porozumět čemu

lay: lay stress on sthklást důraz, zdůrazňovat

lay: lay siege to(začít) obléhat

lay: BrE lay the tableprostřít (na) stůl

lay: lay trackpoložit koleje

lay: lay for sbpolíčit na koho

lay: lay the blame on sbsvést vinu na koho

lay: lay charges against sbvznést obvinění proti komu policie

lay: hovor. lay bets/odds/money on sthi přen. vsadit (si), sázet na co pevně věřit ap.

lay about: lay about osfohánět se zbraní

lie: lie awakebdít, nespat vleže v posteli

lie: lie overbýt odložený záležitost na příště

lie: lie forgotten/hiddenbýt zapomenutý/ukrytý

lie: success lies in sthúspěch spočívá v čem

lie: lie heavy on sbtížit koho

lie: tell lieslhát

lie: form. pack of liessnůška lží

lie down: be lying downležet

lie down: do sth lying downdělat co vleže

lie-down: have a lie-downna chvilku si lehnout/se natáhnout

outright: outright lievyložená lež

patent: patent lieočividná lež

prone: lie proneform. ležet na břiše

proposal: lay a proposal before the Housepředložit sněmovně návrh (zákona)

stress: lay stress on sthklást důraz na co

downwards: lie face downwardsležet obličejem dolů

emphasis: place/put/lay great emphasis on sthklást velký důraz na co

hand: They used whatever they could lay their hands on.Použili cokoliv jim přišlo pod ruku.

lay: I'd lay odds that he'll win.Vsadil bych si, že vyhraje.

lie: The town lies in ruins.Město je v troskách.

lie-in: I had a lie-in today.Dneska jsem si přispal.

rub: There's the rub!, Therein lies the rub!V tom je ta potíž!, Tam je zakopaný pes! to je ten problém

břicho: ležet na břišelie prone

důraz: klást důraz na colay/put stress/emphasis on sth

klást: klást věncelay wreaths

klást: klást základylay foundations

kompetence: být v čí kompetenci, spadat/náležet/patřit do čí kompetencelie/fall within sb's authority

ladem: ležet ladem pole ap.lie fallow

leh: leh na břišeprone position, lying on one's stomach

lež: nevinná/milosrdná lež dobře míněnáwhite lie

lež: detektor lžilie detector, polygraph

ležet: ležet na břišelie prone/prostrate

ležet: ležet na zádechlie on one's back

nárok: činit si nárok na colay claim(s), lodge a claim to sth

rozptýlit: rozptýlit obavydispel fears, put/lay fears to rest

snůška: snůška lžípack of lies

stůl: prostřít stůllay/set the table

svalit: svalit vinu na kohoput/lay/pin the blame on sb

troska: být v troskách město, hospodářství ap.lie in ruins

uložit se: uložit se k spánkulie down to sleep, jít spát go to bed

základ: i přen. položit základy čeholay the foundations of sth

zásoba: (u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásobystockpile sth, hl. tajně hoard sth, lay in sth, stock up on/with sth

háček: V tom je právě ten háček!Therein lies the rub!

klást: klást vejcelay eggs

lehnout (si): Lehla si na zem.She lay down on the floor.

ležet: Ležel na zemi.He was lying on the ground.

lhát: Nelži mi!Don't lie to me!

natáhnout: natáhnout kobereclay a carpet

obelhat: Obelhal jsi mne.You lied to me.

obvinit: Obvinil ho z krádeže/ze lži.He accused him of theft/lying.

položit: položit kobereclay a carpet

položit se: Položila se na postel.She lay down on the bed.

průhledný: průhledná ležtransparent lie

přestat: Přestaň (s tím)!Stop it!, Cut it out!, Stow it!, Cheese it!, hovor. Lay off!

pustý: pustá leždownright lie

spočívat: Problém spočíval v ...The problem lay in ...

sprostý: To je sprostá lež.That's a dirty lie.

šířit: šířit lžispread lies

vztáhnout: vztáhnout ruku na koho uhoditlay a hand on sb, raise one's hand against sb

hasit: Nehas, co tě nepálí.Mind your own business., Let sleeping dogs lie.

lhát: Lže, jako když tiskne.hovor. He's lying through his teeth.

položit: položit základy čeho začítlay the foundations of sth