Hlavní obsah

line [laɪn]

Podstatné jméno

 1. čára, linka, liniedashed/broken/wavy/dash-and-dot linečárkovaná/přerušovaná/vlnitá/čerchovaná čárasolid lineplná čára silniční ap.starting linestartovní čáraborder linehraniční čára
 2. vráska
 3. mat.přímkaline segmentúsečka
 4. řada, fronta, zástuphovor. šňůra lidí, aut ap.
 5. řádek, řádka textuvýp. command linepříkazová řádka
 6. give sb lines nechat koho opisovat text za trest ve škole
 7. řádek básně, písně ap.lit.verš
 8. replika, text herce
 9. přen.poznámka, výrok, hláška pronesená věta ap.
 10. šňůra, (tenký) provaz, motouz, kabel, drátfishing linerybářský vlasecpower linesdráty elektrického vedení
 11. spojení, linka telefonníHold the line, please!Nezavěšujte, prosím!
 12. kanál, cesta pro tajný kontakt ap.
 13. trasa, linka dopravní
 14. trať železniční
 15. dopravní společnostshipping linelodní dopravní společnost
 16. AmEhranice správní i pomyslnástate linestátní hranice
 17. voj.linie, fronta válečná
 18. vedení, potrubí parní ap.
 19. postoj k problému
 20. přen.směr uvažování
 21. obor pracovníline of businesspředmět/obor podnikání
 22. druh zboží

Slovní spojení

advice line airline assembly line baseline beeline bikini line bloodline borderline bottom line branch line breadline chat-up line chatline clothesline coastline deadline dividing line fault line finishing line firing line front line goal line guideline hairline hardline headline helpline hemline hotline jawline lifeline line drawing line of sight line of vision line-up mainline neckline offline online outline party line picket line pipeline plumb line poverty line power line production line punchline scoreline shoreline sideline skyline slimline storyline streamline supply line tag line timeline touchline tramline waistline washing line waterline

Vyskytuje se v

cast: cast (a fishing line)nahodit udici

drop: drop sb a linenapsat (pár řádků) komu

fire: line of fire(očekávaný) směr střelby, linie palby

firing line: in the firing linepod palbou kritiky

front line: be in the front linebýt v přední linii

line: give sb linesnechat koho opisovat text za trest ve škole

line up: line sth updát do řady, seřadit věci

pocket: line one's pockets(na)mastit si kapsy

silver lining: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je k něčemu dobré.

sinker: hook, line and sinkerúplně, bez váhání, i s navijákem uvěřit lži ap.

tread: tread a fine linepostupovat obezřetně, chovat se opatrně vyvarovat se chyb

access: access linepřípojka hl. telefonní

automated: tech. automated lineautomatická linka

brick: stav. brick veneer/liningobezdívka

chalk: chalk lineznačkovací šňůra, hovor. brnkačka

change: sport. line change(hokejové) střídaní celé řady

checkout: checkout linefronta u pokladny

command: výp. command linepříkazový řádek

continuous: continuous lineplná čára

dot: dot-dash linečerchovaná čára

dotted: dotted linetečkovaná čára

fault: geol. fault line/blockzlomová linie/kra

hold: hold (the line)nepokládat, nezavěšovat telefon

imaginary: imaginary linepomyslná čára

intersecting: mat. intersecting linesrůznoběžky

intersection: line of intersectionprůsečnice

lead: lead lineolovnice

lining: brake liningbrzdové obložení

marker: sport. line/field markerlajnovačka na hřiště

melodic: hud. melodic linemelodická linie

packaging: packaging line/machinebalicí linka/stroj

railway: railway lineželezniční trať

regiment: (line) infantry regiment(řadový) pěší pluk

segment: geom. line segmentúsečka

shipping: shipping line(plavební) nákladní linka

solid: solid lineplná čára

starting: starting linestartovní čára

straight: straight linepřímka

throughput: line throughputprůchodnost linky

transit: AmE transit linespoj veřejné dopravy

unemployment: AmE unemployment lineřady nezaměstnaných, nezaměstnaní

voltage: high-voltage power linesvysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětí

wave: wave linevlnovka, vlnitá čára

wavy: wavy linevlnovka

bold: bold linetučná/tlustá/silná čára

busy: Hang up, the line is busy.Zavěste, je obsazeno.

cloud: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je pro něco dobré.

draw: draw the line betweenjasně rozlišovat v posuzování ap.

end: end of the linei přen. (naprostý) konec, hovor. konečná situace bez východiska ap.

během: meanwhile, někdy v té době (somewhere) along the lineběhem toho mezitím ap.

běžící: conveyor belt, celá linka assembly lineběžící pás

brusle: rollerskates, jednořadé Rollerblades, in-line skateskolečkové brusle

čára: continuous line, silniční též solid lineplná čára

čekat: queue, be queuing, AmE be lining upčekat ve frontě

dějový: story linedějová linie

dělicí: dividing linedělicí čára

drát: high-voltage power linesdráty vysokého napětí

fronta: be queueing (up) for sth, be in a queue, AmE stand in linestát ve frontě na co

hranice: below/on the poverty line/levelna hranici/pod hranicí chudoby

hraniční: borderline, boundary linehraniční čára

kolečkový: roller skates, jednořadé in-line skateskolečkové brusle

linka: production/assembly/packaging linetech. výrobní/montážní/balicí linka

nahodit: cast the (fishing) linenahodit (udici)

papír: lined/squared paperlinkovaný/čtverečkovaný papír

plný: solid linedopr. plná čára na silnici

pomezní: sport. sideline, hraniční boundary linepomezní čára

prádlo: clothesline, washing linešňůra na prádlo

přerušovaný: broken/dashed linepřerušovaná čára

různoběžka: intersecting linesrůznoběžky

řádek: command linevýp. příkazový řádek

řadový: straight/in-line enginetech. řadový motor

sázka: be at stake/at risk/hovor. on the linebýt v sázce

sériový: series/serial/assembly-line production, průmyslová manufacturesériová výroba

služba: killed in the line of dutyzabit při výkonu služby

startovní: starting pistol/shot/linestartovní pistole/výstřel/čára

střídání: celé řady line change, pobyt hráče na ledě shiftsport. (hokejové) střídání

šňůra: clothesline, washing linešňůra na prádlo

trasa: BrE underground/AmE subway linetrasa metra

útočný: forward/attacking/v americkém fotbalu offensive linesport. útočná řada

vedení: power line(s)elektrické vedení

vlnitý: wavy linevlnitá čára

vystát: hl. BrE queue, AmE stand in line, line up for sthvystát frontu na co

záložní: midfield linesport. záložní řada

zlomkový: fraction linemat. zlomková čára

napsat: Write to me., Drop me a line.Napiš mi.

natáhnout: I stretched the lines.Natáhnul jsem šňůry.

obsadit: Hang up, the line is busy/engaged.Zavěste, je obsazeno.

pokládat: Hang on!, Hold the line!Nepokládejte! při telefonování

postavit se: join the queue/AmE linepostavit se do fronty

rovný: straight road/linerovná silnice/čára

řada: utvořit řadu form a line, line up, do fronty join the queue/AmE linepostavit se do řady

shora: the second line from the topdruhý řádek shora

silný: bold linesilná čára

srovnat se: line up, form a linesrovnat se do řady

stát: be queuing up, wait in a queue/AmE line, na co queue for sthstát ve frontě

stavět se: BrE queue/AmE line upstavět se do fronty lidé

stejný: in the same lineve stejné řadě

tečkovaný: dotted linetečkovaná čára

text: forget one's lineszapomenout text herec

tlustý: thick wall/linetlustá stěna/čára

zařadit se: join the linezařadit se do fronty

zásobovací: supply line/routezásobovací trasa

zavěšovat: Don't hang up!, Hold the line!Nezavěšuj(te)!

mezi: read between the linespřen. číst mezi řádky

namastit: line one's pocketsnamastit si kapsu hl. nečestně

vybočit: chovat se nekonformně step out of the linevybočit z řady

vybočovat: toe the linenevybočovat z řady

zajít: go too far, go overboard, cross the linepřen. zajít příliš daleko

zamilovat se: fall head over heels in love with sb, fall for sb hook, line and sinkerzamilovat se do koho až po uši

zbaštit: fall for it hook, line and sinkerzbaštit to i s navijákem

zlé: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je k něčemu dobré.