Hlavní obsah

о

Předložka

  1. o koho/co
  2. o koho/co, o kom/čem, na koho/coзабо́титься о де́тяхstarat se o dětiмечты́ о сла́веsny o slávě
  3. zast.o, s(e) množství, rozsah

Vyskytuje se v

вообража́ть: вообража́ть о себе́moc si o sobě myslet, být namyšlený

заяви́ть: заяви́ть о себе́dát o sobě vědět, uvést se

догово́р: догово́р о ненападе́нииpakt o neútočení

извеще́ние: извеще́ние о сме́ртиúmrtní oznámení, oznámení o smrti

спо́рить: О вку́сах не спо́рят.Proti gustu žádný dišputát.

декре́т: декре́т о назначе́нииjmenovací dekret

ду́мать: ду́мать о бу́дущемpřemýšlet o budoucnosti

знать: дать знать о себе́ozvat se, dát o sobě vědět

о: забо́титься о де́тяхstarat se o děti

речь: Речь идёт о(б)...Jde o..., Jedná se o...

свиде́тельство: свиде́тельство о рожде́нииrodný list

шуме́ть: шуме́ть о свои́х успе́хахvytrubovat všude své úspěchy

вкус: О вку́сах не спо́рят.Proti gustu žádný dišputát.

споткну́ться: Конь о четырёх нога́х, да и тот спотыка́ется.Kůň má čtyři nohy a přece klopýtne. Každý má právo na omyl.

dekret: прика́з о назначе́нииjmenovací dekret

doložka: кла́узула/огово́рка о наибо́льшем благоприя́тствованииdoložka nejvyšších výhod

exekuční: прика́з о наложе́нии аре́ста на иму́ществоexekuční příkaz

jmenovací: декре́т о назначе́нииjmenovací dekret

list: свиде́тельство о рожде́нии/бра́ке/сме́ртиrodný/oddací/úmrtní list

milost: про́сьба о поми́лованииžádost o milost

nauka: уче́ние о словообразова́нииnauka o tvoření slov

očkovací: свиде́тельство о приви́вкахočkovací průkaz

oddací: свиде́тельство о бра́кеoddací list

perníkový: ска́зка О пря́ничном до́микеpohádka O perníkové chaloupce

provedení: догово́р о выполне́нии рабо́тыekon. dohoda o provedení práce

průkaz: свиде́тельство о приви́вкахočkovací průkaz

rejstřík: спра́вка о суди́мостиvýpis z trestního rejstříku

rodný: свиде́тельство о рожде́нии, ме́трикаrodný list

volební: положе́ние о вы́борахvolební řád

výhoda: кла́узула о наибо́льшем благоприя́тствованииpolit. doložka nejvyšších výhod

zákoník: ко́декс зако́нов о труде́zákoník práce

zápočtový: лицево́й счёт рабо́тника, спра́вка о разме́ре за́работкаzápočtový list

žádost: заявле́ние о разреше́нии на жи́тельствоžádost o povolení k pobytu

živnostenský: свиде́тельство о предпринима́тельской де́ятельностиživnostenský list

cena: договори́ться о цене́dohodnout se na ceně

dbát: забо́титься о своём здоро́вьеdbát o své zdraví

dohodnout se: согласи́ться о цене́dohodnout se na ceně

domýšlivý: Он о́чень высо́кого мне́ния о себе́.Je velmi domýšlivý.

doručení: отчёт о доста́вке смсpotvrzení o doručení sms

hlasování: голосова́ние о дове́рииhlasování o důvěře

jednání: перегово́ры о ми́ре, ми́рные перегово́рыmírová jednání

jít: Речь шла о его́ жи́зни.Šlo mu o život.

konference: совеща́ние о безопа́сностиkonference o bezpečnosti

křik: крик о по́мощиkřik o pomoc

myslet: О чём ты ду́маешь?Na co myslíš?

neútočení: пакт о ненападе́нииpakt o neútočení

občanství: свиде́тельство о гражда́нствеosvědčení o státním občanství

odpovědnost: призна́ть свою́ отве́тственность, заяви́ть о свое́й отве́тственности за чтоpřihlásit se k odpovědnosti za co atentát ap.

oznámení: извеще́ние о сме́ртиúmrtní oznámení

oznámit: сообщи́ть о происше́ствииoznámit událost

pamatovat (si): По́мните о своём здоро́вье.Pamatujte na své zdraví.

pohádka: ска́зка о Снегу́рочкеpohádka o Sněhurce

pojednávat: Кни́га повеству́ет о...Kniha pojednává o...

pomoc: про́сьба о по́мощиprosba o pomoc

pomyšlení: Да́же и ду́мать о еде́ не хо́чется.Nemám na jídlo ani pomyšlení.

postarat se: позабо́титься о де́тяхpostarat se o děti

potvrzení: спра́вка о вре́менной нетрудоспосо́бностиpotvrzení o pracovní neschopnosti

povědět: Расскажи́те нам о случи́вшемся.Povězte nám, co se přihodilo.

promluvit: потолкова́ть о том о сёмpromluvit si o všem možném

přeptat se: спроси́ться о здоро́вьеpřeptat se na zdraví

spálit se: обже́чься о плиту́spálit se o kamna

stát: Не́ о чем жале́ть!Není o co stát!

šuškat: О чём вы там секре́тничаете?Co si tam šuškáte?

úmrtní: сообще́ние/объявле́ние о сме́ртиúmrtní oznámení

vědět: дать знать о себе́dát o sobě vědět

volání: зов (о) по́мощи, призы́в на по́мощьvolání o pomoc

výpis: спра́вка о суди́мостиpráv. výpis z trestního rejstříku

vyprávět: Леге́нда повеству́ет о том, что...Pověst vypráví, že...

výuční: свиде́тельство о профессиона́льной подгото́вкеvýuční list

ztrácet: теря́ть представле́ние о реа́льностиztrácet smysl pro realitu

žádat: проси́ть о по́мощиžádat o pomoc

bok: бок о́ бокbok po boku

krk: Речь идёт о жи́зни и сме́рти.Jde o krk.

mrtvý: О мёртвых пло́хо не говоря́т.O mrtvých jen dobře.

nad, nade: вита́ть в эмпире́ях, ду́мать о глу́постяхpřemýšlet nad nesmrtelností chrousta

pánbůh: О го́споди!, О бо́же!Pro pánaboha!

píseček: забо́титься то́лько о себе́hrát si na svém písečku

prst: па́лец о па́лец не уда́рить, па́льцем не пошевели́ть для кого/чегоnehnout pro koho/co ani prstem

rozum: О чём ты ду́мал?, Где была́ твоя́ голова́?Kam jsi dal rozum?

se, si: Сли́шком мно́го о себе́ ду́мает.Moc si o sobě myslí.

vědomost: сообща́ется о том, что...na vědomost se dává, že...

бок: бок о́ бокbok po boku