Hlavní obsah

země, zem

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (zeměkoule) die Erdeplaneta Zeměder Planet Erderáj na zemidas Paradies auf Erden
  2. (stát) das Land
  3. (zemský povrch, půda) die Erde, der (Erd)Bodensednout si na zemsich auf den Boden setzenvrhnout se k zemisich zu Boden stürzen
  4. (podlaha) der (Fuß)Bodenvytřít zemden Boden wischen
  5. (pevnina) das (Fest)LandZemě na obzoru.Land in Sicht.

Vyskytuje se v

dráha: die Erdbahndráha Země

hostitelský: das Gastlandhostitelská země

korunní: das Kronlandkorunní země

nepřátelský: das Feindeslandnepřátelská země

oběh: der Umlauf der Erde um die Sonneastron. oběh Země kolem Slunce

původ: das Herkunftslandzemě původu

ráj: das Paradies auf Erdenráj na zemi

rodný: das Vaterlandrodná země

rozvojový: das Entwicklungslandrozvojová země

agrární: das Agrarlandagrární země

daleký: fernes Landdaleká země

družice: Der Mond ist ein Satellit der Erde.Měsíc je družicí Země.

hluboko: tief unter der Erdehluboko pod zemí

hornatý: ein gebirgiges Landhornatá země

koutek: ein vergessener Winkel des Landeszapadlý koutek země

ležet: im Bett/auf dem Boden liegenležet v posteli/na zemi

nitro: ins Landesinnere vordringenvniknout do nitra země

oběhnout: Die Erde umkreist die Sonne in 365 Tagen.Země oběhne Slunce za 365 dní.

obrana: die Verteidigung der Stadt/des Staates/des Landesobrana města/státu/země

obranyschopnost: die Wehrfähigkeit des Landes stärkenposilovat obranyschopnost země

obsah: den Inhalt des Korbes auf den Boden ausschüttenvysypat obsah košíku na zem

odlepit se: Das Flugzeug hat vom Boden abgehoben.Letadlo se odlepilo od země.

patron: heiliger Wenzel, der Patron Böhmenssvatý Václav, patron české země

plivat: Spuckt nicht auf den Boden!Neplivejte na zem!

pobočka: Unsere Firma hat Niederlassungen im ganzen Land.Naše firma má pobočky v celé zemi.

potají: das Land heimlich verlassenpotají opustit zemi

povalovat se: Ihre Kleidung liegt auf dem Boden herum.Oblečení se jí povaluje po zemi.

propašovat: Drogen ins Land einschmuggelnpropašovat do země drogy

průmyslově: ein industriell hochentwickeltes Landprůmyslově vyspělá země

přimknout se: sich an die Heimat klammernpřimknout se k rodné zemi

přitlačit: den Gegner an den Boden drückenpřitlačit protivníka k zemi

rozhlásit: die Nachricht im ganzen Lande verkündenrozhlásit zprávu po celé zemi

rozprostřít: den Teppich auf dem Boden ausbreitenrozprostřít koberec na zem

rozsypat: Salz auf dem Boden verstreuenrozsypat sůl na zem

sehnout se: sich zum Boden (für die Geldtasche) bückensehnout se k zemi (pro peněženku)

sesout se: zu Boden sinkensesout se k zemi

spočívat: auf dem Boden ruhen und sich erholenspočívat na zemi a odpočívat

většinou: Unsere Produkte werden größtenteils in die Nachbarländer exportiert.Naše výrobky se vyváží většinou do sousedních zemí.

vrazit: einen Pfahl in die Erde einstoßenvrazit kůl do země

vrážet: die Pfähle in die Erde (ein)stoßenvrážet kůly do země

vstřebat: Die Erde saugte das Wasser auf.Zem vstřebala vodu.

vtáhnout: Die Erde absorbierte die Feuchtigkeit.Zem vtáhla vlhkost.

vyhrábnout: Wurzeln aus dem Boden aushebenvyhrábnout kořeny ze země

vysypat se: Die Handtasche wurde auf den Boden ausgeschüttet.Kabelka se vysypala na zem.

zabodnout: einen Bolzen in die Erde einstechenzabodnout kolík do země

zarýt se: Der Maulwurf wühlte sich wieder in die Erde ein.Krtek se zaryl zpět do země.

zavléct: eine Epidemie ins Land einschleppenzavléct do země epidemii

zdecimovaný: durch den Krieg dezimiertes Landzemě zdecimovaná válkou

zvednout: einen Stein vom Boden aufhebenzvednout ze země kámen

nebe: ein Paradies auf Erden habenmít nebe na zemi

peklo: die Hölle auf Erden habenmít peklo na Zemi

auf: die Tasche auf den Boden legenpoložit tašku na zem

Loch: ein Loch in der Erde zuschüttenzasypat díru v zemi

rücklings: rücklings auf den Boden fallenspadnout zády na zem

Vater: das Land der Väterzemě předků

abstoßen: Ich stieß mich vom Boden ab.Odrazila jsem se od země.

arm: Das Land ist arm an Bodenschätzen.Země je chudá na nerostné suroviny.

befahren: Er hat viele Länder befahren.Sjel mnoho zemí.

beherrschen: das ganze Land beherrschenvládnout celé zemi

Boden: auf den/zu Boden fallenspadnout na zem

darunter: in vielen Ländern, darunter der Schweizv mnoha zemích, mezi nimi i ve Švýcarsku

demokratisieren: ein Land demokratisierendemokratizovat zemi

Einbruch: der Einbruch in ein fremdes Landvpád do cizí země

Element: Die vier Elemente sind Feuer, Wasser, Luft und Erde.Čtyři elementy jsou oheň, voda, vzduch a země.

Embargo: ein Embargo über ein Land verhängenuvalit na zemi embargo

Gebiet: das Gebiet eines Landes/Staatesúzemí země/státu

hauen: einen Pflock in die Erde hauenzatlouci kolík do země

hereinbrechen: Eine Katastrophe brach über das Land herein.Zemi postihla katastrofa.

kreisen: Der Satellit kreist um die Erde.Satelit obíhá kolem Země.

Land: die Länder Afrikaszemě Afriky

Planet: der blaue Planetplaneta Země

planieren: den Boden planierensrovnat zem

quellen: Wasser quillt aus der Erde.Voda vyvěrá ze země.

schlagen: einen Pflock in den Boden schlagenzabít kolík do země

Sicht: Land in Sicht!Země na obzoru!

sickern: Das Wasser sickert in den Boden.Voda se vsakuje do země.

sinken: Die Blätter sinken zur Erde.Listy se snášejí k zemi.

spucken: Kirschkerne auf den Boden spuckenplivat třešňové pecky na zem

Stärke: die militärische Stärke eines Landesvojenská síla země

stecken: Samen in die Erde steckenzasadit semínka do země

Superlativ: ein Land der Superlativezemě superlativů

unterdrücken: Minderheiten im Land unterdrückenutlačovat menšiny v zemi

země: das Paradies auf Erdenráj na zemi