Hlavní obsah

Příslovce

  1. (již) schon(v záporu) nicht mehrUž odjeli.Sie sind schon abgefahren.Už neprší.Es regnet nicht mehr.
  2. (zdůraznění významu) schon

Částice

  • schonUž aby byly prázdniny!Wenn doch schon Ferien wären!

Vyskytuje se v

být: Es ist schon spät.Už je pozdě.

co: Ach was, lassen wir es schon.Ale co, necháme už toho.

copak: Ach was, du bist schon fertig?Copak, ty už jsi hotov?

dávno: Darauf warte ich schon lange.Na to už dávno čekám.

dlouho: etw. ist (schon) lange Zeit herco je (už) dlouho

flákat se: Schon seit einer Woche lungert er zu Hause herum.Už týden se fláká doma.

hodněkrát: Ich habe mir schon mehrmals die Finger verbrannt.Už jsem se hodněkrát spálil.

hotovo: Alles ist schon fertig.Vše už je hotovo.

chýlit se: Der Tag geht zur Neige.Den už se chýlí.

jako: Das nennst du fertig?To už máš jako hotové?

kapat: Es tröpfelt schon.Už kape.

kdyby: Wäre es schon vorbei!Kdyby už to bylo za mnou!

klepat: Der Winter klopft schon an die Tür.Zima už klepe na dveře.

krátit se: Die Ferien verkürzen sich schon.Prázdniny se už krátí.

křáp: Das ist schon eine alte Kiste.To auto už je starý křáp.

-li: Ob du endlich schweigen wirst!Budeš-li už mlčet!

mít: Hast du das schon zu Ende gelesen?Máš to už přečtené?

moct: Du könntest schon gehen.Už bys mohl odejít.

muset: Ich muss schon nach Hause gehen.Musím už jít domů.

nahánět: Ich versuche ihn schon einige Zeit zu erreichen.hovor. Naháním ho už nějakou dobu.

nechť: Er möge kommen!Nechť už přijde!

nějak: Ich schaffe es schon irgendwie.Nějak to už zvládnu.

nejednou: Es ist mir schon öfters passiert.Už se mi to nejednou stalo.

nést: Die Beine tragen ihn nicht mehr.Nohy už ho nenesou.

nosit se: Das trägt man heute nicht mehr.To už nenosí.

nu: So, komm schon!Nu, pojď už!

obrazit: Die Bäume haben schon ausgeschlagen.Stromy už obrazily.

odepsat: Er ist schon abgeschrieben worden.Už ho odepsali.

odhlásit se: Ich meldete mich schon ab.Už jsem se odhlásil.

odzvonit: Das Maschinenschreiben ist schon längst überholt.Psaní na stroji už je dávno odzvoněno.

osamostatnit se: Ihre Kinder sind schon selbstständig geworden.Jejich děti se už osamostatnily.

ostatní: Auch die übrigen Wettkämpfer sind gekommen.Už dojeli i ostatní závodníci.

ostříhat: Hast du dir schon die Fingernägel (ab)geschnitten?Už sis ostříhal nehty?

otravovat: Die Arbeit ödet mich schon an.Už mě ta práce otravuje.

páchnout: Da kriegen mich keine zehn Pferde mehr hin.Už tam nikdy nepáchnu.

pak: Dann komm(e) nicht mehr zu mir!Pak za mnou už nechoď!

pitvat se: Ich will nicht mehr darin herumrühren.Už se v tom nechci pitvat.

po: Alles ist schon vorbei.Už je po všem.

podruhé: Er klingelt schon zum zweiten Mal.Zvoní už podruhé.

potratit: Sie hat schon dreimal abgetrieben.Potratila už třikrát.

povyrůst: Das Kind ist schon gewachsen.Dítě už povyrostlo.

proč: Weshalb magst du sie nicht mehr?Proč už ji nemáš rád?

proletět: Sie ist nur durchgesaust und schon ist sie wieder weg.Jen tudy proletěla a už je zase pryč.

propečený: Das Fleisch ist bereits durch.Maso je už propečené.

davon: Kein Wort mehr davon!Už ani slovo o tom!

eineinhalb: seit eineinhalb Jahrenuž rok a půl

schon: Wenn (es) nur schon morgen wäre!Kdyby (už) tak bylo zítra!

wieder: schon wiederuž zase

anhängen: Das Gefühl der Schuld wird ihm immer anhängen.Pocit viny mu už zůstane.

aufhören: přen., hovor. Da hört (sich) doch alles auf!Tady už přestává všechno!, To už je vrchol!

aus: Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.

bedienen: Ich bin bedient.Už mě obsluhují.

beschaffen: Er ist von Natur nicht anders beschaffen.Je už od přírody takový.

beschlagen: Die Wurst ist schon etwas beschlagen.Salám už trochu plesniví.

bestellen: Haben Sie schon bestellt?Máte už objednáno?

betreten: Ich werde dieses Geschäft nie mehr betreten.Do tohoto obchodu už nevkročím.

bewegen: Diese Theorie bewegt ihn schon lange.Nad touto teorií se zamýšlí už dlouho.

darauf: Darauf freue ich mich schon.Už se na to těším.

denn: Wann begreifst du das denn endlich?Kdy už to konečně pochopíš?

Dings, Dingsbums, Dingsda: Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.

doch: Sie ist doch kein Kind mehr!Už přece není dítě!

dunkeln: Es dunkelt schon.Už se stmívá.

durch: Der Zug ist schon durch.Vlak už projel., Vlak je už pryč.

durchreisen: Er hat schon fast die ganze Welt durchreist.Procestoval už skoro celý svět.

eben: Das ist eben nicht mehr zu ändern.To už se holt nezmění.

entbehren: Ich kann die Brille nicht länger entbehren.Déle se už bez brýlí neobejdu.

erleben: Hat man so etwas schon erlebt?Už jste něco takového zažili/viděli?

euch: Ich kenne euch schon.Já už vás znám.

Feierabend: hovor. Jetzt ist aber Feierabend!Teď už je ale konec!, Dost!

feststehen: Steht schon fest, wann sie heiraten?Už je jisté, kdy se vezmou?

fliegen: Ich muss schon nach Hause fliegen.Musím už letět domů.

gehen: Ich muss jetzt gehen.Teď už musím jít.

genießbar: Die Salami ist nicht mehr genießbar.Ten salám se už nedá jíst.

greifbar: přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.Hory jsou už vidět.

grüßen: Die Kirchenglocken grüßten uns schon von ferne.Kostelní zvony nás zdravily už z dálky.

her: Es ist schon lange her.Je to už dlouho.

heraussuchen: Sie sucht sich ihre Leute schon gut heraus.Ona si už své lidi dobře vybere.

kaum dass: Kaum dass er angekommen war, wurde er auch schon wieder weggerufen.Sotva přišel, byl už zase odvolán.

kommen: Ist mein Koffer schon gekommen?Dorazil už můj kufr?

kriseln: In ihrer Ehe kriselt es schon lange.Její manželství je už dlouho v krizi.

laufen: Das Radio läuft schon!Rádio už funguje!

leisten: Er hat in seinem Leben schon ziemlich viel geleistet.Ve svém životě toho už hodně vykonal.

lesen: Das Kind kann schon lesen.Dítě už umí číst.

liegen: Die Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir.Zkouška je ještě přede/už za mnou.

nein: Bist du schon fertig? – Nein, noch nicht!Už jsi hotov? – Ne, ještě ne!

noch: Ich habe nur noch zwei Euro.Mám už jen dvě eura.

reden: Reden wir nicht mehr darüber!Už o tom nemluvme!