Hlavní obsah

bestehen

Slovesobestand, h. bestanden

  1. být, existovatDarüber besteht kein Zweifel.O tom není pochyb.
  2. vydržet, obstát, vytrvat
  3. aus etw. být, skládat se, sestávat (se) z čeho ze skla ap.Das Werk besteht aus drei Teilen.Dílo se skládá ze tří částí.
  4. in etw. Dat spočívat, tkvít v čemDer Unterschied besteht darin, dass ...Rozdíl spočívá v tom, že ...
  5. etw. Akk složit co, obstát v čemeine Prüfung knapp bestehensložit zkoušku tak tak
  6. in etw. Dat obstát, uspět v čem v boji ap.
  7. auf etw. Dat trvat na čem, neustoupit, neupustit od čehoauf seiner Meinung bestehentrvat na svém názoruAuf dieser Summe bestehe ich!Na této částce trvám!

Vyskytuje se v

Papier: (nur) auf dem Papier (be)stehenbýt jen na papíře

Ach: eine Prüfung mit Ach und Krach bestehenjen taktak složit zkoušku

Bestand: die eisernen Bestände auffüllendoplnit železné zásoby

bestehen bleiben: Die Lawinengefahr bleibt bestehen.Lavinové nebezpečí trvá.

Examen: das Examen bestehen/ablegenobstát u zkoušky/složit zkoušku

Prüfung: eine Prüfung in etw. bestehensložit zkoušku z čeho

und: Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!Zkoušku udělám, i když je tak těžká!

zásoba: eiserner Bestandželezná zásoba

dojít: Die Bestände sind ausgegangen.Zásoby došly.

pochyba: Es besteht kein Zweifel, dass...Není pochyb, že...

sestávat: Der Roman besteht aus sieben Kapiteln.Román sestává ze sedmi kapitol.

spočívat: Ihre Arbeit besteht in der Kommunikation mit den Geschäftspartnern.Její práce spočívá v komunikaci s obchodními partnery.

spor: Darüber ist nicht zu streiten., Darüber besteht kein Streit.O tom není sporu.

trvat: Darauf muss ich bestehen.Musím na tom trvat.

udělat: die Prüfung bestehen/ablegenudělat zkoušku

výborná: Er hat das Examen mit ausgezeichnet bestanden.Udělal zkoušku na výbornou.

bestehen: Darüber besteht kein Zweifel.O tom není pochyb.