Hlavní obsah

vzatý

Vyskytuje se v

vzatý: na slovo vzatýотли́чный, настоя́щий

vzít: vzít (si)přinést někam взять (с собо́й), захвати́ть

zasvé: vzít zasvéиспо́ртиться, zdraví, stavba ap. разру́шиться, zařízení bytu, stany, věž kostela ap. прийти́ в него́дность

zavděk: vzít zavděkудовлетвори́ться, malým bytem ap. дово́льствоваться

krev: vzít komu krev z čehoвзять у кого кровь из чего

míra: vzít komu míruснять ме́рку с кого

zpět: vzít co zpět prohlášení ap.взять что обра́тно

hypotéka: vzít si hypotékuвзять ипоте́ку

kde: Kde ses tu vzal?Как ты сюда́ попа́л?

poučení: vzít si z čeho poučeníизвле́чь уро́к из чего

taxík: vzít si taxíkвзять такси́

telefon: Vezmi si/Zvedni telefon!Возьми́/Подними́ тру́бку!

úvěr: vzít si peníze na úvěrвзять де́ньги взаймы́

vzít si: Vezměte si.Угоща́йтесь.

bodejť: Bodejť by vás čerti vzali!Чёрт бы вас побра́л!

hrst: vzít rozum do hrstiпошевели́ть мозга́ми

hůl: vzít koho na hůlнаду́ть кого

k, ke, ku: vzít si co k srdciприня́ть что бли́зко к се́рдцу

kolem: když se to vezme kolem a kolemвообще́ (говоря́), в о́бщем и це́лом

kramle: vzít kramleдать тя́гу

muška: vzít si koho na muškuвзять на прице́л кого

na: vzít na vědomíприня́ть к све́дению

noha: vzít nohy na ramenaдать тя́гу, взять но́ги в ру́ки

ochrana: vzít koho pod ochranuвзять кого под свою́ защи́ту

paráda: vzít (si) koho/co do parádyвзять кого/что в оборо́т

prakticky: prakticky vzatoв су́щности, по существу́

právo: vzít právo do vlastních rukouвзять пра́во в со́бственные ру́ки

roh: hovor. vzít rohaдать тя́гу

triko: vzít si co na triko převzít za něco odpovědnostвзять что на свой риск

utíkat: Vezmi nohy na ramena a utíkej!Бери́ но́ги в ру́ки и беги́!

úvaha: vzít v úvahu coвзять на учёт что, приня́ть во внима́ние что

vědomí: vzít na vědomí coприня́ть к све́дению что

vzít se: Kde se vzal, tu se vzal...Отку́да ни возьми́сь...

za: vzít za slovoпойма́ть на сло́ве

zaječí: vzít do zaječíchдать тя́гу/стрекача́

zkrátka: vzít co zkrátka udělat něco rychleсде́лать в два счёта

žena: vzít si koho za ženuжени́ться на ком, взять кого в жёны

život: vzít si životлиши́ть себя́ жи́зни

взять: vzít v úvahu co, přihlédnout k čemuвзять на учёт

му́шка: zamířit na koho, přen., hovor. vzít si koho na muškuвзять на му́шку кого

него́дность: vzít za svéприйти́ в него́дность

ни: kde se vzal, tu se vzalотку́да ни возьми́сь

оха́пка: vzít do náručíсхвати́ть в оха́пку

плен: zajmout, vzít do zajetíвзять в плен

сло́во: vzít svá slova zpětвзять свои́ слова́ обра́тно

соображе́ние: vzít do úvahy, uvážitприня́ть в соображе́ние

возни́кнуть: Kde ses tu vzal?Отку́да ты возни́к?

восстанови́ть: vzít koho zpět do práceвосстанови́ть кого на рабо́те

за: vzít za rukuвзять за́ руку

захвати́ть: Nezapomeň s sebou vzít deštník.Не забу́дь захвати́ть зо́нтик.

ме́рка: vzít míry komu/čemuснять ме́рку с кого/чего

с: vzít s sebouвзять с собо́й

све́дение: vzít na vědomí, hovor. kvitovatприня́ть к све́дению

штурм: vzít útokem coвзять шту́рмом что

драп: vzít rohaдать дра́пу

нога́: Vezmi nohy na ramena!Возьми́ но́ги в ру́ки!

пу́сто: aby ho čert vzalчтоб ему́ пу́сто бы́ло

такси́: vzít si taxiвзять такси́

paškál: vzít na paškál, brát na paškálkriticky se zaměřit взять в оборо́т, впра́вить мозги́